༄༅། །ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ཀརྨ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་དཔལ་འབར་བླ་སྒྲུབ་བསྡུས་པ།

A Concise Guru Yoga

for my Sublime Father, Karma Urgyen Tsewang Chokdrup Pelbar1

 

by Mingyur Dewey Dorje, the Fourth Tsikey Chokling Rinpoche

 

ཨཱཿ བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །

ah, lama khyen no

Āḥ, Guru, heed me!

ཡབ་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་མཁྱེན་ནོ། །

yapjé orgyen tsewang khyen no

Sublime father, Urgyen Tsewang2, heed me!

རྟོགས་པས་བདག་རྒྱུད་གྲོལ་བར་མཛོད་ཅིག །

tokpé dak gyü drölwar dzö chik

Let my being be liberated by realization!

 

ཆོས་དབང་ཡང་སྤྲུལ་ཡབ་རྗེ་མཁྱེན་ནོ། །

chöwang yangtrül yapjé khyen no

Re-emanation of Chöwang3—sublime father, heed me!

ཐུགས་རྗེས་གཞན་རྒྱུད་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

tukjé zhen gyü drölwar jin gyi lop shik

Bestow blessings so that others’ being be liberated by compassion!

 

ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་ཡང་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་མཁྱེན། །

lhalung peldor yang trül orgyen khyen

Re-emanation of Lhalung Peldor4—Uḍḍiyana, heed me!

ཁྲེག་ཆོད་ངོ་སྤྲད་ཐག་བཅད་གདེང་གྲོལ་བཅའ། །

trekchö ngotré tak ché deng dröl cha

May I prepare for liberation with the confidence of certain recognition in cutting through!

 

གཏེར་ཆེན་དངོས་སྣང་ཨོ་ཌཱི་ཡ་ན་མཁྱེན། །

terchen ngönang odiyana khyen

Manifestation of the great tertön—Uḍḍiyana, heed me!

ཐོད་རྒལ་སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་འཁྱོལ། །

tögel nang zhi tarchin chönyi zé sar khyöl

May I reach the exhaustion of all in dharmatā with the mastery of direct crossing’s four visions!

 

བླ་མ་རྒྱང་འབོད།

Calling the Guru From Afar

 

དོན་བརྒྱུད་རྟོགས་པའི་རིག་རྩལ་དབང་ཆེན་དེ་བསྐུར་དུས། །

dön gyü tokpé rik tsel wang chen dé kur dü

As you bestowed the grand empowerment of realized awareness’ expression, the ultimate transmission,

དགོངས་བརྒྱུད་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་དབུས་སུ་ཐིམ་སོང་། །

gong gyü tukjé jinlap nying ü su tim song

the compassionate blessings of the wisdom transmission suffused my heart.

 

གཤིས་འགྱུར་མེད་ཆོས་སྐུ་ཉག་གཅིག་ཀློང་། །

shi gyurmé chöku nyak chik long

The basic nature is unchanging—the single expanse of dharmakāya.

གདངས་འགག་མེད་ལོངས་སྐུའི་གསལ་ཆ་ཅན། །

dang gakmé longkü selcha chen

Its radiance is unimpeded—the clarity of sambhogakāya.

རྩལ་སྣ་ཚོགས་འཆར་བ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །

tsel natsok charwa ying su tim

Its potency, expressed in myriad ways, has dissolved into basic space

འདིར་སྣང་ཐསས་ཅད་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ལྟར་ཤར་སོང་། །

dir nang tamché gyuma milam tar shar song

and all that here appears, appears as illusion or dream.

 

འཁོར་འདས་གཉིས་འཛིན་བཅིངས་པའི་དྲི་མ་དང་བྲལ་སོང་། །

khor dé nyidzin chingpé drima dang drel song

I am freed from the enclosing stains of samsara-nirvana dualism;

ཡ་གི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་རེ་དོགས་དང་བྲལ་སོང་། །

yagi zangdok pelri ré dok dang drel song

freed from the hope and fear of a Copper-Colored Mountain above;

མ་གི་ན་རག་དམྱལ་བའི་རེ་དོགས་དང་བྲལ་སོང་། །

magi narak nyelwé ré dok dang drel song

freed from the hope and fear of deepest hells below.

 

ཀུན་རྫོབ་ཕྱི་ཡི་བླ་མས་དབང་བཞི་ཡི་བསྐུར་དུས། །

kündzop chi yi lamé wang zhi yi kur dü

As the relative outer guru bestowed the four empowerments,

དོན་དམ་ནང་གི་བླ་མ་སྙིང་དབུས་སུ་མཇལ་སོང་། །

döndam nang gi lama nying ü su jel song

I met the ultimate inner guru in the core of my heart.

རིག་པ་ཀ་དག་ཆོས་སྐུ་རྩ་བླ་དེ་དྲན་བྱུང་། །

rikpa kadak chöku tsala dé dren jung

I recalled the dharmakāya root guru, ever-pure awareness.

རང་བཞིན་གསལ་ཆ་ལོངས་སྐུའི་བླ་མ་དེ་དྲན་བྱུང་། །

rangzhin selcha longkü lama dé dren jung

I recalled the sambhogakāya guru, the luminous nature.

ཐུགས་རྗེ་ཆུ་ཟླ་ལྟར་སྣང་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་དྲན་བྱུང་། །

tukjé chu da tar nang trülku dé dren jung

I recalled the nirmaṇakāya guru, the ubiquitous reflections of compassion.

སྐུ་གསུམ་རང་ཆས་ལྷུན་གྲུབ་ཡབ་རྗེ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

kusum rangché lhündrup yapjé khyé khyen no

Sublime father, natural, spontaneous presence of the three kāyas, heed me!

 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨོ་ཌཱི་ཡ་ན་མཁྱེན། །

sölwa depso odiyana khyen

To you I pray—Uḍḍiyana, heed me!

གདུང་བས་འབོད་དོ་དྲིན་ཆེན་རྩ་བླ་མཁྱེན། །

dungwé bödo drinchen tsala khyen

To you I call out with longing—gracious root guru, heed me!

སྐལ་མེད་བདག་ལ་རེ་ས་ཁྱེད་ལས་མེད། །

kelmé dak la resa khyé lé mé

I, so unworthy, have no source of hope but you.

 

དགོངས་དབྱིངས་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gong ying yermé drepar jin gyi lop

Bless me, that basic space and realization may become indistinguishable for me.

རྟོགས་པའི་ཉི་མ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tokpé nyima charwar jin gyi lop

Bless me, that the sun of realization may dawn within.

འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

khor dé yermé tokpar jin gyi lop

Bless me, that I may realize the inseparability of samsara and nirvana.

སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nang sem yermé drepar jin gyi lop

Bless me, that appearances and mind may merge indivisibly.

རིག་སྟོང་རྗེན་པར་ཤར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

riktong jenpar sharwar jin gyi lop

Bless me, that empty awareness may arise nakedly.

བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

detong zungjuk tokpar jin gyi lop

Bless me, that I may realize the unity of emptiness and bliss.

འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆེན་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

jalü pochen topar jin gyi lop

Bless me, that I may attain the rainbow body of great transference.

སྙིང་དབུས་པདྨས་ཁེབ་པའི་ཞིང་དེར་དྲོངས། །

nying ü pemé khepé zhing der drong

Lead me to the Lotus-Covered Realm in the depths of my heart!

 

རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་པདྨའི་མྱུ་གུ་ནི། །

gyelsé sempa pemé nyugu ni

The son of the victorious ones, bodhisattva Lotus Essence,

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་། །

terchen chokgyur dechen zhikpo ling

is manifest as the great tertön, Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa;

མཉམ་བཞག་ཆོས་འཆད་བདུད་རྩི་ཀ་པ་ལ། །

nyamzhak chöché dütsi kapala

his hands in the mudras of equipoise and expounding Dharma, holding a skullcup filled with amrita;

རིག་གྲོལ་འགགས་མེད་ཐུགས་རྗེ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །

rik dröl gakmé tukjé lhün gyi drup

his awareness free and unobstructed, his compassion ever-present.

པདྨས་ཁེབ་པའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

pemé khepé zhing der kyewar shok

May I be reborn in his Lotus-Covered Realm!

 

ཆུ་མོ་ལུག་ལོ་བོད་ཟླ་༧ ཚེས་༢༤ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཐོ་རངས་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་བསྙེན་པའི་སྐབས་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ཀརྨ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་མཆོག་སྔར་རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཏིག་སྨིན་གྲོལ་དབང་དང་ཁྲེག་ཆོད་ལྟ་བའི་སྐོར་དང་ཐོད་རྒལ་རིག་པའི་རྩལ་དབང་སྐབས་སྣང་བཞི་འཆར་ཚུལ་སྐོར་གསུང་སྐབས་དྲན་བཞིན་པས་གང་ཤར་ཐོལ་བྱུང་དུ་བྲིས་པའོ། །

At daybreak on Saturday, the 25th day of the 7th Tibetan month in the Water Sheep year, while engaged in the approach for the Profundity of Longevity of the Three Roots, I remembered my sublime father, the supreme Karma Urgyen Tsewang. I recalled how he had bestowed the ripening and liberating empowerments of The Heart Essence of Samantabhadra (Künzang Tuktik) of the Great Perfection, how he had explained the view of cutting-through, and how, when bestowing the empowerment of awareness’ expression for direct crossing, he had talked about the way the four visions arise. While so recalling, I directly wrote down these words as they came to me.

ཅེས་པའང་སྔ་འར་བཀའ་གར་ང་ལུགས་ལ་དད་པའི་ཆ་ཙམ་འཛིན་པ་ཚང་རིགས་སྔགས་འཆང་མིང་ཙམ་འཛིན་པ་ཁོ་བོ་་ཀེ་མག་གླིང་སྐྱེ་སྤྲུལ་བཞི་པ་མི་འང་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་ནས་བྲིས་པའོ།། །།

As for myself, I am someone who has simply achieved some faith in the long-standing Oral (Kama) and Treasure (Terma) lineages of the Ancient Translations—a mantradhara of the Tsangsar clan merely in name, Mingyur Dewey Dorje, the fourth incarnation of Tsikey Chokling.

Lhasey Lotsawa Translations, 2020 (trans. Laura Dainty and Oriane Sherap Lhamo, ed. Libby Hogg), based on a previous version by Andreas Doctor.

1.0_20200128_LD

1.0_20200128_LD

1.1_20200410_OL

  1. Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche.
  2. Life Force of Uḍḍiyana.
  3. Guru Chökyi Wangchuk (gu ru chos kyi dbang phyug), also known as Guru Chöwang (1212-1270). He was the second of five sovereign terma revealers, and a speech emanation of King Trisong Deutsen. Among his revelations is the practice of Lama Sangdü.
  4. Lhalung Pelgyi Dorjé (lha lung dpal gyi rdo rje), one of the twenty-five disciples of Guru Rinpoche. He is responsible for killing the evil King Langdarma, thereby liberating him, and putting an end to the persecution of Buddhism in Tibet. He attained rainbow body at the end of his life.
/imager/images/927/Tulku_Urgyen_Rinpoche_93eca88ab369005d17d77b1996ea7170.JPG

Tulku Urgyen Rinpoche

Title:

སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་བླ་སྒྲུབ་བསྡུས་པ།

sprul sku O rgyan rin po che bla sgrub bsdus pa

A Concise Guru Yoga to Tulku Urgyen Rinpoche

Author:

Kyapjé Tsikey Chokling Rinpoche

Description:

A concise guru yoga to Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche composed by his son, the Fourth Kyapjé Tsikey Chokling Rinpoche.