༄༅། །མོས་གུས་གླུ་དབྱངས། །

A Devotional Song1

 

by Tersé Wangdrak Dorjé

 

ཨེ་མ་ཧོ།  སྙིང་དབུས་དད་པའི་ཆུ་སྐྱེས་འདབས་བརྒྱད་རུ་བཞད་པའི། །

emaho, nying wü depé chukyé dap gyé ru zhepé

Emaho! Upon the scintillating pistils of an eight-petaled lotus

གེ་སར་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་འོད་ལྔ་ཡི་ཀློང་དུ། །

gesar nampar trawa ö nga yi long du

in full bloom at the center of my faithful heart,

བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་དེ་བཞུགས་ཡོད། །

kadrin sumden terchen lama dé zhuk yö

you sit, Great Tertön, guru of threefold kindness, in a sphere of five-colored light.

མོས་གུས་གདུང་བ་དྲག་པོའི་གསོལ་བ་རང་འདེབས་སོ། །

mögü dungwa drakpö sölwa rang depso

I pray to you with fervent, piercing devotion!

རྨད་བྱུང་མཁྱེན་བརྩེའི་དཔལ་གྱི་སྒོ་འཕར་དེ་ཕྱེད་ནས་། །

mejung khyentsé pel gyi gopar dé ché né

Throw open the glorious door of your wondrous wisdom and love,

སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རང་སློབས་ཤིག །

go sum lha ngak chökur jin gyi rang lop shik

and bless my three doors as deity, mantra, and dharmakāya!

ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་ཨོ་རྒྱན་རྗེའི་ཐུགས་བསྐྱེད། །

shintu zappé tartuk orgyen jé tukkyé

The consummate, utmost profundity of Lord Orgyen’s wisdom heart

བདུད་བཞི་ཟིལ་གནོན་གཏུམ་ཆེན་རིགས་བཞི་ཡི་ནག་ཚན། །

dü zhi zilnön tumchen rik zhi yi naktsen

is the four fierce Acala classes who overpower the four demons.

རྣམ་གཡེང་ལྷ་བུ་བདུད་བཅོམ་མི་གཡོ་བ་མཐིང་གའི། །

namyeng lhabu dü chom miyowa tingké

Blue Acala is the slayer of the demon of distraction, the son of the gods.

རིམ་གཉིས་ལམ་ལ་གོམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དཔོན་སློབ། །

rim nyi lam la gompé neljor gyi pönlop

Upon us teachers and disciples, trained in the two stages of Acala,

ལམ་གྱི་དངོས་གཞི་གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་པའི། །

lam gyi ngözhi tummö neljor la tsönpé

and striving in the main practice, the yoga of fierce heat,

བདེ་དྲོད་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་དངོས་གྲུབ་ཞིག་ཞུའོ། །

dé drö yeshé charwé ngödrup zhik zhu’o

bestow, we pray, the siddhi that rouses the wisdom of blissful warmth!

 

ཅེས་པའང་འབྲུག་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་རྫོགས་པ་གསུམ་པར་སྣང་ཚེ། །གྲུ་འཛིན་གྱི་གནས་རྩེར་རས་ཆོས་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཤེས་རབ་ནས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་ལས། །འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་གྲགས་པས་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།

This was written by Gyurmé Tsewang Drakpa at the request of the yogi named Sherap, while practicing fierce heat at the summit of Potala, on the auspicious day of the full moon in the Miracle Month of the Dragon Year. May it be virtuous!

 

Lhasey Lotsawa, June 2021 (Trans. Maitri Yarnell and Laura Dainty, ed. Libby Hogg).

1.0_20210620_LD

1.0_20210620_LD

1.0_20210620_LD

  1. The original text is untitled. This title has been added by the translators.
/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

མོས་གུས་གླུ་དབྱངས།

mos gus glu dbyangs

A Devotional Song

Author:

Tersé Gyurmé Tsewang Drakpa

Description:

A brief devotional song invoking Chokgyur Dechen Lingpa, composed by Chokgyur Lingpa's eldest son, Tersé Gyurmé Tsewang Drakpa.