༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླ་མ་མཆོད་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

A Drop of Amrita for the Benefit of Others

A Concise Ritual for Venerating and Accomplishing the Blessed One, Guru of Healers

 

by Tsewang Drakpa

 

སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་གྲུབ། །

Fulfiller of twelve great aspirations,

མཚན་ཐོས་འགྲོ་བའི་ནད་རྣམས་སེལ། །

merely hearing your name dispels the ills of beings.

དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་སྨན་གྱི་བླར། །

Bowing down to Amoghasiddhi, Guru of Healers,

བཏུད་དེ་མཆོད་ཆོག་ཉུང་ངུར་བྲི། །

I shall compose a concise ritual for worship.

འདི་ལ་གསུམ།

This has three parts: (I) the preparation, (II) the main part, and (III) the conclusion.

 

དང་པོ་ནི།

I. The Preparation

གང་དུ་བྱ་བའི་གཞི་དེར་སྟེགས་བུ་བ་བྱུང་གི་ཆུས་ཁྱེམ་མེད་པར་བྱུག་པའི་སྟེང་དུ་རྡུལ་ཚོན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བའམ། རས་བྲིས་ཚོམ་བུ་གང་རུང་གི་དབུས་སུ་མཉྫི་ལ་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་ཆས་ཀྱིས་སྤྲས་པ་དང༌། གཞན་ཡང༌། མཆོད་གཏོར། ཉེར་སྤྱོད། མཎྜལ་སོགས་ཅི་འབྱོར་བཀོད་མཛེས་སུ་བཤམས།

On the surface that forms the basis of the shrine, erect a raised platform and smear it with cow’s water without using a shovel.1 On top of this, arrange a mandala, either traced with sand, drawn on cloth, or made from heaps. In its center, on the manji tripod, place a vase filled with essence-nectar and adorned with a ribbon. Also, beautifully arrange the offering torma, the general offerings, the mandala and so on, and any other articles you can acquire.

 

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ།

II. The Main Part

བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང༌། གནས་བདག་ལ་གཏོར་མ་ལུགས་བཞིན་འབུལ། ལོག་འདྲེན་རྣམས་རིང་དུ་བསྐྲད་ལ་བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ།

Supplicate the lineage gurus, and offer the local deity a torma according to tradition. Expel false guides to faraway places, and visualize the protection circle.

 

A. Refuge and Bodhicitta

རང་གི་སྙིང་གའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

rang gi nying ké özer gyi lama gyelwa sé dang chepa dün gyi namkhar benza samadza༔

Light rays from my heart center invite the gurus, victors, and their heirs into the space before me—vajra samajaḥ!༔

ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ།

Join your palms together and say:

ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔

namo༔ dak dang khanyam semchen malü kün༔

Namo༔ I and all beings as infinite as space༔

སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

kyap kyi chokgyur nam la kyap su chi༔

take refuge in the supreme sources of refuge.༔

སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔

mön dang jukpé jangchup semkyé né༔

Rousing the bodhicitta of aspiration and application,༔

སྨན་གྱི་བླ་མའི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པར་བགྱི༔

men gyi lamé gopang drupar gyi༔

I will accomplish the level of the Guru of Healers.༔

ཞེས་ལན་གསུམ་སྐྱབས་སེམས་དང༌།

Recite that three times for refuge and bodhicitta.

 

ཡན་ལག་བདུན་་པ་ནི།

B. The Seven Branches

1. Prostration

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །

ji nyé su dak chok chü jikten na

To all the buddhas, the lions of the human race,

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

dü sum shekpa mi yi sengé kün

in all directions of the universe, through past and present and future:

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

dak gi malü dé dak tamché la

to every single one of you, I bow in homage;

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །

lü dang ngak yi dangwé chak gyi-o

devotion fills my body, speech, and mind.

 

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chöpé mönlam top dak gi

Through the power of this prayer, aspiring to good action,

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

gyelwa tamché yi kyi ngönsum du

all the victorious ones appear, vivid here before my mind

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །

zhing gi dül nyé lü rap tüpa yi

and I multiply my body as many times as atoms in the universe,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyelwa kün la rap tu chaktsel lo

each one bowing in prostration to all the buddhas.

 

2. Offering

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

dül chik teng na dül nyé sangyé nam

In every atom preside as many buddhas as there are atoms,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

sangyé sé kyi ü na zhukpa dak

and around them, all their bodhisattva heirs:

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

dé tar chö kyi ying nam malüpa

and so I imagine them filling completely

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

tamché gyelwa dak gi gangwar mö

the entire space of reality.

 

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dé dak ngakpa mizé gyatso nam

Saluting them with an endless ocean of praise,

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

yang kyi yenlak gyatsö dra kün gyi

with the sounds of an ocean of different melodies

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །

gyelwa kün gyi yönten rap jö ching

I sing of the buddhas’ noble qualities,

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

dewar shekpa tamché dak gi tö

and praise all those who have gone to perfect bliss.

 

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །

métok dampa trengwa dampa dang

To every buddha, I make offerings:

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །

silnyen nam dang jukpa duk chok dang

of the loveliest flowers, of beautiful garlands,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang dukpö dampa yi

of music and perfumed ointments, the best of parasols,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyelwa dé dak la ni chöpar gyi

the brightest lamps, and finest incense.

 

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །

naza dampa nam dang dri chok dang

To every buddha, I make offerings:

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

chéma purma rirap nyampa dang

exquisite garments and the most fragrant scents,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །

köpa khyépar pakpé chok kün gyi

powdered incense, heaped as high as Mount Meru,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyelwa dé dak la ni chöpar gyi

arranged in perfect symmetry.

 

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །

chöpa gang nam lamé gyachewa

Then the vast and unsurpassable offerings—

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

dé dak gyelwa tamché la yang mö

inspired by my devotion to all the buddhas, and

བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chö la dépé top dak gi

moved by the power of my faith in good actions—

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyelwa kün la chaktsel chöpar gyi

I prostrate and offer to all you victorious ones.

 

3. Confession

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །

döchak zhédang timuk wang gi ni

Whatever negative acts I have committed,

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

lü dang ngak dang dézhin yi kyi kyang

while driven by desire, hatred, and ignorance,

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

dikpa dak gi gyipa chi chipa

with my body, my speech, and also with my mind,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

dé dak tamché dak gi sosor shak

before you, I confess and purify each and every one.

 

4. Rejoicing

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

chok chü gyelwa kün dang sangyé sé

With a heart full of delight, I rejoice at all the merits

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །

rangyel nam dang lop dang mi lop dang

of buddhas and bodhisattvas,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །

drowa kün gyi sönam gang la yang

pratyekabuddhas, those in training, and the arhats beyond training,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །

dé dak kün gyi jésu dak yirang

and every living being, throughout the entire universe.

 

5. Imploring the buddhas to turn the wheel of Dharma

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །

gang nam chok chü jikten drönma nam

You who are like beacons of light shining through the worlds,

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །

jangchup rimpar sanggyé ma chak nyé

who passed through the stages of enlightenment, to attain buddhahood, freedom from all attachment,

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །

gönpo dé dak dak gi tamché la

I exhort you: all of you protectors,

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

khorlo lana mépar korwar kül

turn the unsurpassable wheel of Dharma.

 

6. Requesting the buddhas not to enter nirvana

མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །

nyangen datön gang zhé dé dak la

Joining my palms together, I pray

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

drowa kün la pen zhing dewé chir

to you who intend to pass into nirvana,

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །

kelpa zhing gi dül nyé zhukpar yang

remain, for aeons as many as the atoms in this world,

བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །

dak gi telmo rap jar sölwar gyi

and bring well-being and happiness to all living beings.

 

7. Dedication

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །

chaktselwa dang chö ching shakpa dang

What little virtue I have gathered through my homage,

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

jésu yirang kül zhing sölwa yi

through offering, confession, and rejoicing,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

gewa chung zé dak gi chi sakpa

through exhortation, and prayer—all of it

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །

tamché dak gi jangchup chir ngo

I dedicate to the enlightenment of all beings!

ཚད་མེད་བཞི་སྤྱི་མཐུན་བསྒོམ་ལ་ཚོགས་ཞིང་མི་དམིགས་པར་བཞག །

Train in the four immeasurables in the usual way, and then release the visualization of the field of accumulation.

 

མཆོད་རྫས་བྱིན་རླབས་ནི།

C. Consecrating the Offering Substances

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

ram yam kham༔ om ah hum༔

raṃ yaṃ khaṃ༔ oṃ āḥ hūṃ༔

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་གྱུར༔

chö nam tamché tongpar gyur༔

All things are empty.༔

སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྣང་སྲིད་ཀུན༔

tongpé ngang lé nangsi kün༔

From the state of emptiness, all possible appearances༔

མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་གསལ༔

chöpé chakgya chenpor sel༔

are vividly present as the great offering mudra,༔

ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ཆེན་པོར་གྱུར༔

künzang chötrin chenpor gyur༔

Samantabhadra’s vast offering clouds.༔

བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔

benza saparana kham༔

vajra spharaṇa khaṃ༔

སྤྱིར་བྱིན་རླབས།

With that, perform the general consecration.

 

དེ་ནས་བདག་བསྐྱེད་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ནི།

D. The Stages of Self-Visualization and Approach

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས།

om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddhoh hang

oṃ svabhāva-śuddhāh sarva-dharmāḥ svabhāva-śuddho’ham

སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྣ་ཚོགས་པད་ཟླའི་སྟེང༔

tongpé ngang lé natsok pé dé teng༔

From within emptiness, upon a multi-colored lotus and moon,༔

གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་སྨན་གྱི་བླ་མ་ནི༔

guru orgyen men gyi lama ni༔

I appear as the Master from Uḍḍiyāna, Guru of Healers.༔

མཐིང་གསལ་སྨན་མཆོག་བདུད་རྩིའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས༔

tingsel menchok dütsi lhungzé nam༔

Radiant dark blue in color, holding the supreme cure and a bowl of amrita,༔

ཤེའུ་སྙན་ཞུ་གསང་གོས་ཕོད་བེར་གསོལ༔

she’u nyenzhu sang gö pöber söl༔

I wear a fawn skin, earrings, secret dress, and silken robe.༔

བྱིན་རླབས་གཟི་བྱིན་འོད་སྐུར་ལམ་མེར་གསལ༔

jinlap zijin ökur lamer sel༔

My body of light radiates majestic blessings.༔

 

ཐུགས་ཀར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་པད་ཟླའི་དབུས༔

tukar rap tu gyepé pé dé ü༔

In my heart center, amid a fully bloomed lotus and moon,༔

ཧྲཱིཿཡིག་སྔགས་ཕྲེང་བསྐོར་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔

hrih yik ngak treng kor lé özer trö༔

is the syllable hrīḥ [ཧྲཱིཿ]. The mantra garland revolves around it, sending out rays of light༔

དོན་གཉིས་བྱས་འདུས་སླར་འཕྲོས་འགྲོ་ཀུན་གྱི༔

dön nyi jé dü lar trö dro kün gyi༔

that fulfill the two aims, and are gathered back. Once again, they radiate out and༔

རྒྱུ་འབྲས་དུག་གསུམ་ནད་ཀུན་བསལ་བར་བསམ༔

gyudré duk sum né kün selwar gyur༔

dispel the cause and the result: beings’ three poisons and their ills.༔

ༀ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷ་ཝ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་རཱ་ཛ་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔

om ah hum benza guru pemasambhava bhekhenzé radza samutgaté soha༔

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru padmasambhava bhaiṣajyai rājasamudgate svāhā༔

ཞེས་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་བཟླས་མཐར།

Recite this about one hundred times.

 

མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ནི།

E. The Stages of Front-Visualization and Accomplishment

ༀ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔

om maha shunyata gyana benza sobhava etma ko hang༔

oṃ mahāśūnyatā jñāna vajra svabhāvā ātmako ‘haṃ༔

མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མི་དམིགས་སྟོང་པར་གྱུར༔

dün gyi kyilkhor mimik tongpar gyur༔

The front mandala is empty and free of concepts.༔

སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི༔

tongpé ngang lé yeshé rang nang gi༔

From emptiness emanates the celestial palace,༔

མངོན་པར་སྤྲུལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་དབུས༔

ngönpar trülpé zhelmé khang chen ü༔

wisdom’s self-appearance, beyond measure.༔

སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བཞིའི་ལྟེ་བ་རུ༔

natsok pema dap zhi tewaru༔

At its center, atop a four-petalled multi-colored lotus༔

 

ཤང་ཤང་གིས་བཏེགས་རིན་ཆེན་པད་ཟླའི་སྟེང་༔

shang shang gi tek rinchen pé dé teng༔

Upon a jewel throne, lotus, and moon held aloft by fabulous birds,2

ཨཱཿལས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་སྨན་གྱི་བླ༔

ah lé dönyö drupa men gyi la༔

from āḥ appears Amoghasiddhi, Guru of Healers.༔

མཐིང་གསལ་ཕྱག་གཉིས་ས་གནོན་མཉམ་བཞག་གཡས༔

ting sel chak nyi sanön nyamzhak yé༔

Radiant dark blue in color, his right hands in the mudra of earth-touching holds the supreme cure,༔

སྨན་མཆོག་འཛིན་ཅིང་བདུད་རྩའི་ལྷུང་བཟེད་གཡོན༔

menchok dzin ching dütsi lhungzé yön༔

and in his left in the mudra of equipoise an offering-bowl of amrita.༔

 

མཚན་བཟང་དཔེ་བྱད་དཔལ་འབར་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆས༔

tsen zang pejé pel bar trülkü ché༔

Shining with the splendor of the excellent marks and signs, he dons the nirmāṇakāya attire of༔

ཆོས་གོས་གསུམ་གསོལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔

chögö sum söl dorjé kyiltrung zhuk༔

the three Dharma robes, and is seated in vajra posture.༔

ཕྱི་རོལ་འདབ་བཞིའི་པདྨའི་གེ་སར་ལ༔

chirol dap zhi pemé gesar la༔

On the surrounding four petals, on the anthers of lotuses༔

རིགས་བཞིའི་དྲང་སྲོང་སྨན་མཆོག་འཛིན་པས་བསྐོར༔

rik zhi drangsong men chok dzinpé kor༔

are the four classes of rishis, all holding the supreme cure.༔

 

སྨན་གྱི་ལྷ་མོ་བཞི་ཡི་སྒོ་བཞི་སྲུང་༔

men gyi lhamo zhi yi go zhi sung༔

The four healing goddesses guard the four gates,༔

གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས༔

zhen yang sangyé jangchup sempé tsok༔

and an immeasurable host of buddhas and bodhisattvas༔

དཔག་མེད་ཏིལ་གང་ཁ་བྱེ་ལྟར་གསལ་བའི༔

pakmé til gang khaché tar selwé༔

gather around, like a sesame pod burst open.༔

གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་མཚན་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔

né sum dru sum tsenpé özer gyi༔

Light rays from the three seed syllables marking their three places༔

ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་གྱུར༔

yéshé lha tsok chen drang yermé gyur༔

invite the throng of wisdom deities to become indivisible from them.༔

 

སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི།

F. The Invitation

སྤོས་རོལ་གྱིས་མཚོན་ཏེ།

With incense and music, say:

ༀ༔ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་དབྱིངས༔

om༔ ngowo chöku trö dang drelwé ying༔

Oṃ༔ The dharmakāya essence, basic space free of constructs,༔

གཤེགས་དང་བཞུགས་པའི་མཚན་མ་མི་དམིགས་ཀྱང་༔

shek dang zhukpé tsenma mi mik kyang༔

holds no concepts of coming or going,༔

རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེས་གཟུགས་ཀྱིས་སྐུར་བཞེངས་པ༔

rangzhin tukjé zuk kyi kur zhengpa༔

yet nature and capacity manifest as rupakāyas.༔

བདེ་གཤེགས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

chomden kyilkhor lha tsok shek su söl༔

Host of sugatas, mandala deities, we beseech you, please come!༔

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨེ་ཧྱེ་ཧིཿ ཛཿ་ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡ་སྟྭཾ༔

om sarva tathagata é hyé hih༔ dzah hum bam hoh༔ pema kamalaya satam༔

oṃ sarva tathāgata ehyehiḥ༔ jaḥ hūṃ baṃ hoḥ༔ padma kamalāya stvaṃ༔

སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་ནས༔

lar yang ö trö wang lha chendrang né༔

Once more light radiates out, inviting the empowerment deities.༔

བཀྲ་ཤིས་གླུ་ལེན་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་བཞིན༔

trashi lu len métok char bep zhin༔

Singing auspicious songs and showering down a rain of flowers, ༔

འཆི་མེད་བདུད་རྩའི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔

chimé dütsi gyün gyi wang kurwé༔

they bestow empowerment with a stream of nectar of immortality,༔

སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་དབུར་བརྒྱན་གྱུར༔

sosö rik kyi dakpö ur gyen gyur༔

so that the lords of the each family adorn my crown.༔

 

དེ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི།

G. Paying Homage

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་པྲ་ཎ་མེ་ན་བཛྲ་བྷནྡྷ་ནཾ་ཀ་རོ་མི༔

om sarva tathagata kaya vaka tsitta trana mena benza bendha nam karo mi༔

oṃ sarva tathāgata kāyavākcitta praṇamena vajra bhandhanaṃ karomi༔

བླ་མ་མཉམ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ༔

lama nyamé sangyé rinpoché༔

Incomparable guru, precious buddha, your very nature༔

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔

dü sum deshek sé ché tamché kyi༔

is blessed as the wisdom form, speech, and heart༔

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་བྱིན་བརླབ་པ༔

ku sung tuk kyi rangzhin jinlapa༔

of all the sugatas and their heirs, past, present, and future.༔

བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

kadrin chenpö zhap la chaktsel lo༔

O gracious one, I bow down at your feet.༔

 

དུག་གསུམ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ནད་རྣམས་སེལ༔

duk sum gyu dang drebü né nam sel༔

You dispel the cause and result: the three poisons and all sickness.༔

མཚན་ཐོས་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་འཇིགས་ལས་སྐྱོབས༔

tsen tö ngensong sum gyi jik lé kyop༔

Merely hearing your name saves us from the terrors of the three lower realms.༔

སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་གྲུབ་པ་ཡི༔

mönlam chenpo chu nyi drupa yi༔

Accomplisher of twelve great aspirations,༔

བཅོམ་ལྡན་སྨན་གྱི་བླ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chomden men gyi la la chaktsel lo༔

Blessed One, Guru of Healers, to you I pay homage!༔

 

བདེ་གཤེགས་སྲས་དང་སློབ་མ་བཀའ་ཉན་བཅས༔

deshek sé dang lopma kanyen ché༔

To the sugatas and your heirs, your disciples and aides,༔

ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རྡུལ་སྙེད་སོགས་ཕྱག་འོས་ལ༔

chok chü zhing dül nyé sok chak ö la༔

to all those worthy of homage, numerous as the atoms of all worlds in the ten directions,༔

བདག་དང་ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་འགྲོ་བ་རྣམས༔

dak dang namkhé ta nyam drowa nam༔

I and all beings, infinite as the reaches of space,༔

སྒོ་གསུམ་གུས་པས་བཏུད་དེ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

go sum güpé tü dé chaktsel lo༔

bow in homage with respectful body, speech, and mind!༔

ཞེས་ཕྱག

With that, pay homage.

 

མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི།

H. Presenting Offerings

ༀ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔

om༔ chöpé chakgya chenpo ni༔

Oṃ༔ From the immense mudra of offerings,༔

སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་སྤྲིན་ཚོགས་ལས༔

sem kyi yizhin trin tsok lé༔

my mind’s wishfulfilling cloudbanks,༔

ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བསམ་མི་ཁྱབ༔

nyerchö döyön samikhyap༔

stream forth inconceivable riches and pleasures.༔

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྒྱན་དུ་བཞེས༔

dewa chenpö gyen du zhé༔

Please, enjoy them as the adornment of great bliss!༔

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མཎྜ་ལེ་བྷྱ༔ ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

om sarva tathagata saparivara mandalé jah༔ argham padyam pushpé dhupé aloké ghendhé naividya shapta pentsa kama guna pratista soha༔

oṃ sarva tathāgata saparivāra maṇḍalebhya༔ arghaṃ padyaṃ puṣpe dhūpe āloke ghandhe naividyā śapda pañca kāma guṇa pratīccha svāhā ༔

 

བསྟོད་པ་ནི།

I. Rendering Praise

ཐུགས་རྗེའི་ཀུན་ལ་སྙོམས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས།

tukjé kün la nyompé chomdendé༔

Blessed One whose compassion extends equally to all,༔

མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ།

tsen tsam töpé ngendrö dukngel sel༔

merely hearing your name dispels the sufferings of the lower realms.༔

དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ།

duk sum né sel sangyé men gyi la༔

Medicine Buddha, Guru of Healers, dispeller of the three poisons’ disease,༔

བཻཌཱུརྻ་ཡི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།

bendurayi ö la chaktsel tö༔

Radiant Lapis Lazuli, I offer you homage and praise!༔

ཅེས་བསྟོད།

With that, make praises.

 

J. The Mantra Recitation

བདག་ཉིད་ཐུགས་སྲོག་ལས་ནི་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔

dak nyi tuk sok lé ni özer trö༔

Light rays stream forth from the seed syllable in my heart center,༔

མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བརྒྱུད་བསྐུལ༔

dün kyé lha tsok nam kyi tuk gyü kul༔

invoking the enlightened awareness of the deities before me.༔

དེ་རྣམས་ཐུགས་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔

dé nam tuklé tröpé özer gyi༔

From their hearts, light rays radiate and dispel༔

འགྲོ་རྣམས་དུག་གསུམ་ནད་ཀྱི་གདུང་བ་བསལ༔

dro nam duk sum né kyi dungwa sel༔

the torment of all beings’ three poisons and ills.༔

ཚུར་འདུས་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པ་ཡིས༔

tsurdü rang gi nying gar timpa yi༔

Gathering back, they dissolve into my heart,༔

སྒོ་གསུམ་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བར་བསམ༔

go sum nedön dik drip zhiwar gyur༔

and pacify the sickness, harmful forces, misdeeds, and obscurations of my own three gates.༔

ཏདྱ་ཐཱ༔ ༀ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛཱ་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔

teyata༔ om bhekhazé bhekhazé maha bhekazé radza samutgaté soha༔

tadyathā༔ oṃ bhaiṣajyai bhaiṣajyai mahābhaiṣajyai rājā samudgate svāhā༔

ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས། དེ་ནས་བུམ་པ་སྒྲུབ་ཅིང་གཏོར་འབུལ་བྱས་ལ་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་བྱའོ། །

Recite that as much as you can. Then accomplish the vase, offer the torma, bestow empowerment on others, and so on.

 

གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཆོ་ག་ནི།

III. The Concluding Rituals

A. Offerings and Praise

མཆོད་པ་ཁ་གསོས་ལ།

Replenish the offerings and say:

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔

om ah hum༔ ngöjor yi lé jungwa yi༔

Oṃ āḥ hūṃ༔ Actual offerings and those created by the mind,༔

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔

küntu zangpö chötrin gyi༔

cloudbanks of Samantabhadra’s offerings,༔

ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་བཀང་བྱས་ནས༔

chöying gyépar kang jé té༔

filling the whole expanse of dharmadhātu—༔

བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད༔

déshek gyelwa sé ché chö༔

I offer to you, sugatas and your heirs.༔

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མཎྜ་ལེ་བྷྱ༔ པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་སོགས། ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

om sarva tathagata saparivara mandalé jah༔ pushpé dhupé aloké ghendhé naividya shapta pentsa kama guna pratista soha༔

oṃ sarva tathāgata saparivāra maṇḍalebhya༔ puṣpe dhūpe āloke ghandhe naividyā śabda pañca kāma guṇa pratīccha svāhā ༔

ཞེས་མཆོད།

Thus make offerings.

བསྟོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །

töpar öpa tamché la

To all those worthy of praise and admiration,

ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱིས། །

zhing dül kün gyi drang nyé kyi

with bodies as numerous as all the dust motes in the world,

ལུས་བཏུད་པ་ཡི་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །

lü tüpa yi nam kün tu

I bow in deepest reverence and fervent devotion

མཆོག་ཏུ་དད་པས་བསྟོད་པར་བགྱི། །

chok tu dépé chaktsel tö

and constantly offer you honor and praise.

ཞེས་བསྟོད་ཅིང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད།

Thus offer praises. Then recite the hundred-syllable mantra.

 

B. Requesting the Wisdom Deities to Remain or Depart

རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་མཐུན་བྱ་ཞིང༌། མེད་ན་མདུན་བསྐྱེད་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ།

If you have supports, perform in the usual way the request to remain; if not, let the front-visualized wisdom beings depart and dissolve the samaya beings into yourself.

 

བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང་ནི།

C. The Dissolution and Re-Arising of the Self-Visualization

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྣང་ཆ་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོ་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་ཐིམ་པར་བསམ།

hum hum hum༔ nang cha lhayi khorlo ösel gyi ngang du timpar gyur༔

Hūṃ hūṃ hūṃ༔ The apparent mandala of deities dissolves into the state of luminosity.༔

 

ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ཀྱིས། སླར་ཡང་རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཨོ་རྒྱན་སྨན་གྱི་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་མོས།

pé pé pé༔ lar yang rang dang nangwa tamché orgyen men gyi lamé ku sung tuk yeshé nampa tamchepé rangzhin du gyur

Phaṭ phaṭ phaṭ༔ Once more, I and all appearances are the nature of primordial wisdom endowed with all aspects of the wisdom form, speech, and heart of the Uḍḍiyāna Guru of Healers.༔

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵ་ཧཾ༔

om ah hum benza ka va tsi raksha ham༔

oṃ āḥ hūṃ vajra-kāvāci rakṣa haṃ༔

 

D. Dedication and Aspiration

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through this virtue, having swiftly

སྨན་གྱི་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

men gyi lama drup gyur né

accomplished the Guru of Healers,

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

may I establish all wandering beings,

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

without a single exception, in that very state.

ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་ཅིང་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བརྗོད་པས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །

Perfect the conclusion by making aspirations and uttering suitable prayers for auspiciousness, according to the oral tradition:

 

གདམས་ཟབ་མ་དྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལས། །ཉེར་མཁོའི་བསམ་འཕེལ་ཡིད་བཞིན་འགྱུར། །དགེ་བས་ས་གསུམ་ལུས་ཅན་ལ། །ཕན་པ་མཆོག་གི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

From the Mānasasarovara lake of profound instructions appears the wishfulfilling jewel of all that is required. May this virtue bring supreme benefit to all beings in the three worlds!

ཅེས་པ་འདིའང་སྒ་ཡུལ་སངས་རྒྱས་མཉན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། འདུལ་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་འགྲུབ་ཀྱིས་གསུང་བསྐུལ་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་བསླད། ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་གྲགས་པས་ས་ཡོས་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་གསུམ་པར་རྒྱ་ནག་པདྨེ་ནས་བྲིས་པ་སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་ཝ་ཏུ།། །།

In order to fulfill the request of the precious tulku Sangyé Nyenpa of Gayül and the vinaya holder Püntsok Chödrup, this was written by Künzang Gyurmé Tsewang Drakpa at Pemé in China on the twenty-sixth day of the tenth month of the Earth Hare year. Sarvadā kalyāṇam bhavatu!

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (trans. Erik Pema Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Laura Dainty and Oriane Sherap Lhamo, reedited by Libby Hogg), 2020.

1.0_20191017_LD

1.0_20191017_LD

1.0_20200522_OL

  1. That is, one should use one’s hands or a clean vessel to collect and smear the cow urine.
  2. shang shang, a type of mythological bird similar to a garuda, which plays cymbals as it flies.
/imager/images/22061/Medicine_Buddha_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Medicine Buddha

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

སྨན་གྱི་བླ་མའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།

sman gyi bla ma'i cho ga nyung ngur bsdus pa gshan phan bdud rtsi'i zegs ma

A Drop of Amrita for the Benefit of Others

Author:

Tersé Gyurmé Tsewang Drakpa

Description:

A concise sadhana composed by Chokgyur Dechen Lingpa's son, Tersey Gyurmé Tsewang Drakpa, for accomplishing the Medicine Buddha, Guru of Healers.