༄༅། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྨོན་ལམ་ཟུར་རྒྱན། །

Additional Tārā Aspirations

 

༈ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་འདོད་དོན་གསོལ་འདེབས་ནི།

Prayer to Noble Lady Tārā

རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jetsün chomden dema tükjé chen

Noble and compassionate Tārā, we pray to you:

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dak dang tayé semchen tamché kyi

may all of us, beings, infinite in number,

སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་རྫོགས་ནས། །

drip nyi jang zhing tsok nyi nyur dzok né

may we purify the two obscurations, swiftly perfect the two accumulations,

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

dzokpé sangyé topar dzedu söl

and so attain the state of perfect awakening!

 

དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །

dé matop kyi tserap kün tu yang

Until then, throughout all of our lives,

ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བ་མཆོག་ཐོབ་ནས། །

lha dang miyi dewa chok top né

may we find supreme happiness among gods and humans!

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། །

tamché khyenpa drüpar chepa la

May all obstacles to the attainment of omniscience,

བར་ཆད་གདོན་བགེགས་རིམས་དང་ནད་ལ་སོགས། །

barché dön gek rim dang né la sok

all harmful forces, all sickness and disease,

དུས་མིན་འཆི་བར་གྱུར་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །

dümin chiwar gyurpa natsok dang

all that brings untimely death,

རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་དང༌། །

milam ngen dang tsenma ngenpa dang

all bad dreams and evil omens,

འཇིགས་པ་བརྒྱད་སོགས་ཉེ་བར་འཚེ་བ་རྣམས།

jikpa gyé sok nyewar tsewa nam

the eight danger and all harm—

མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང་མེད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

nyurdu zhi zhing mepar dzedu söl

may all be swiftly pacified and purged!

 

འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་ནི་འདས་པ་ཡི། །

jikten jikten leni depa yi

May auspiciousness, happiness, and prosperity,

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས། །

trashi delek pünsum tsokpa nam

both worldly and transcendent,

འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་པ།

pel zhing gyepé dön nam malüpa

flourish and expand, and may all our wishes

འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

bemé lhün gyi drüpar dzedu söl

be effortlessly and spontaneously fulfilled!

 

བསྒྲུབ་ལ་བརྩོན་ཞིང་དམ་ཆོས་འཕེལ་བ་དང༌། །

drup la tsön zhing damchö pelwa dang

May we endeavor in the practice, may the Dharma spread,

རྟག་ཏུ་ཁྱེད་སྒྲུབ་ཞལ་མཆོག་མཐོང་བ་དང༌། །

tak tu khyé drup zhel chok tongwa dang

may we always meditate on you, and behold your perfect face;

སྟོང་ཉིད་དོན་རྟོགས་བྱང་སེམས་རིན་པོ་ཆེ། །

tongnyi dön tok jangsem rinpoché

may we realize the nature of emptiness, and may precious bodhicitta

ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད། །

yar ngö datar pel zhing gyepar dzö

develop and expand, just like the waxing moon!

ཅེས་རྗེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱལ་གྱི་གསུང་ངོ༌། །

By Jetsün Drakpa Gyeltsen.

 

༈ རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །

gyelwé kyilkhor zang zhing gawa der

May I be reborn in a beautiful lotus flower,

པདྨོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐྱེས། །

pemo dampa shintu dzé lé kyé

in that excellent and joyous buddha realm,

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །

nangwa tayé gyelwé ngönsum du

and may the Buddha Amitābha himself

ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །

lungtenpa yang dak gi der top shok

grant me the prophecy foretelling my enlightenment!

བཟང་སྤྱོད་ལས་སོ། །

From The King of Aspiration Prayers.

 

༈ བདག་གིས་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ། །

daki tserap ngöné drüpé lha

Divine goddess whom I’ve accomplished in previous lives,

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མ། །

dusüm sangyé kün gyi trinlé ma

Noble Lady, who performs the activity of the buddhas of all three times,

སྔོ་ལྗང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མྱུར་ཞི་དཔའ། །

ngo jang zhel chik chak nyi nyur zhi pa

swift heroine, blue-green, with one face and two hands,

ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

yum gyur utpel nampé trashi shok

mother who holds an utpala flower—may all be auspicious!

འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ངོ༌། །

By Aryāratna (Phakpa Rinpoche).

 

༈ རྒྱལ་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང༌། །

gyel yum drölma khyé ku chindra dang

Victorious mother Tārā—with your noble form,

འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང༌། །

khor dang kutsé tsé dang zhing kham dang

your entourage, lifespan, and pureland,

ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ། །

khyé kyi tsen chok zangpo chidrawa

and your fine and excellent marks—

དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །

dendra khonar dak sok gyurwar shok

may I and all others become just like you!

མདོ་སྡེ་ལས་ཚིག་བསྒྱུར་བའོ། །

From the sutras.

 

༈ ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

khyö la tö ching sölwa tapé tü

Through the power of our praise and supplication,

བདག་སོགས་གང་ན་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །

dak sok gang na nepé sa chok su

bestow upon each one of us, no matter where we be,

ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང༌། །

né dön ül pong tap tsö zhiwa dang

freedom from illness, from harm, destitution, and conflict,

ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

chö dang trashi pelwar dzedu söl

and make the Dharma and auspiciousness increase!

ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་གསུང་དུ་གྲགས་སོ། །

These are said to be the words of the Dharma King Trisong Detsen.

 

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (trans. Laura Dainty, ed. Libby Hogg), with the exception of the verse from The King of Aspiration Prayers, which was translated by Rigpa Translations.

1.0_20200125_LD

1.1_2020.09.03_OL

1.1_2020.09.03_OL

/imager/images/21949/Twenty-One_Taras_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

The Twenty One Tārās

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྨོན་ལམ་ཟུར་རྒྱན།

rje btsun sgrol ma'i smon lam zur rgyan

Additional Tara Aspirations

Author:

Various

Description:

A series of aspirations prayers invoking Tārā that is often added to the practice of Zaptik Drolchok.

Further Information and Resources: