༄༅། །མགོན་དྲག་ལ་གདམས་པ།

རྗེས་འཇུག་སྐལ་བཟང་རྣམས་ལ་བསྩལ་པའི་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐོར་སྤང་བླང་མིག་འབྱེད་ཟབ་དོན་སྙིང་གི་བདུད་རྩི་ལས་བཀོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།།

བལྟ་མཁན་རིག་པའི་ཐོག་ཏུ་བཞག་པ་ན། །ཁ་དོག་དངོས་པོ་མེད་པའི་སྟོང་སང་ངེ་། །རྣམ་རྟོག་གང་ཤར་ངོ་བོར་བལྟས་པའི་ཚེ། །ནམ་མཁའ་སྤྲིན་དེང་བཞིན་དུ་རྗེས་མེད་ཡལ། །སྟོང་ངོ་སྙམ་པའི་འཛིན་པ་བྲལ་བ་ན། །དེ་ཚེ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཐོང་བ་ཡིན། །དུས་ཀུན་སྙིང་རྗེ་མོས་གུས་བརྩོན་འགྲུསགཅེས། །རྒྱུ་འབྲས་བླང་དོར་བྱེད་པ་གནད་དུ་ཆེ། །ཞེས་མགོན་དྲག་གིས་བསྐུལ་ངོར། །མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྲིས།།

/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

མགོན་དྲག་ལ་གདམས་པ།

mgon drak la gdams pa

Advice for Göndrak

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

Chokgyur Lingpa gave this heart advice on recognising the nature of mind to his disciple Göndrak