༄༅། །དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན་ལ་གདམས་པ། །

རྗེས་འཇུག་སྐལ་བཟང་རྣམས་ལ་བསྩལ་པའི་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐོར་སྤང་བླང་མིག་འབྱེད་ཟབ་དོན་སྙིང་གི་བདུད་རྩི་ལས་བཀོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།།

དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན་དཀོན་མཆོག་རྟེན་ལ་བཞུགས། །དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན་དཀོན་མཆོག་སེམས་འདུལ་བརྩོན། །དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན་ཀོན་མཆོག་བྱང་སེམས་བསྒོམ། །དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན་དཀོན་མཆོག་རིམ་གཉིས་རྟོགས། །

/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན་ལ་གདམས་པ།

dkon mchog dpal sgron la gdams pa

Advice for Könchok Paldrön

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

Chokgyur Lingpa gave this poetic verse of advice to his daughter Könchok Paldrön. The advice is a play on Könchok, Rare and Supreme, the first part of his daughter's name.