༄༅། །སྒོམ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ། །

རྗེས་འཇུག་སྐལ་བཟང་རྣམས་ལ་བསྩལ་པའི་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐོར་སྤང་བླང་མིག་འབྱེད་ཟབ་དོན་སྙིང་གི་བདུད་རྩི་ལས་བཀོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།།

ཉམས་ལེན་བཟང་པོ་བྱེད་འདོད་ན། །ངེས་འབྱུང་སེམས་ལ་བརྟན་པོ་དགོས། །དོན་བསྡུས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཡིན། །སྐྱབས་འགྲོ་ ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན། །དེ་ཡང་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ། །སྙིང་ནས་བློ་གཏད་ལིང་བསྐྱར་དགོས། །བླ་མེད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་རྒྱུར། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །གཞན་ཕན་ཁོ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཟབ། །སེམས་ཉིད་འཛིན་མེད་ངང་ལ་ཞོག །བཟོ་མེད་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་དོན། །རྟོགས་ན་བསྒོམ་པའི་གྲལ་དུ་འགྲོ། །འགྲུབ་བཀགས་སམ་རྗེས་དེད་དེ། །སྡུག་བརྩིར་བསྒོམ་གྱི་ཐ་མ་ཡིན། །འཛིན་ཆགས་ཆུང་ན་རྟོགས་པའི་རྟགས། །དག་སྣང་ཆེ་ན་རྟོགས་པའི་རྟགས། །སྙིང་རྗེ་ཆེ་ན་རྟོགས་པའི་རྟགས། །རྒྱུ་འབྲས་ཞིབ་ན་རྟོགས་པའི་རྟགས། །མ་རྟོགས་འདི་བཞིན་ལྡོག་པའོ། ཨ་རྗེའི་ཐུགས་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག །མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ།

/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

སྒོམ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ།

sgom tshul gyi bslab bya

Advice on Meditation

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A brief heart advice on meditation by Chokgyur Lingpa.