༄༅། །བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྙིང་གི་གཟེར་འདེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Calling the Gurus From Afar

A Prayer to Plant Devotion in Your Heart

 

ན་མོ་གུ་རུ་བེ།

Homage to the Guru!

བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀུན་ལ་གྲགས་ཆེའང༌། བྱིན་རླབས་བསྐུལ་བའི་གནད་སྐྱོ་ཤས་ངེས་འབྱུང་གིས་བསྐུལ་བའི་མོས་གུས་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྙིང་གི་དཀྱིལ། རུས་པའི་གཏིང་ནས་བསྐྱེད། བླ་མ་ལས་ལྷག་པའི་སངས་རྒྱས་གཞན་ན་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པའི་ངེས་ཤེས་དང་ལྡན་པས་དབྱངས་རྟ་སྙན་པོས། །

The practice of Calling the Gurus From Afar may be well known to everyone. However, the key to invoking the blessings is to give rise to devotion that isn’t merely lip service, but is inspired by disenchantment and renunciation. It should be felt from the depths of one’s heart, from the marrow of one’s bones. So, recite this prayer in a melodious tune with the decisive certainty that there is no buddha greater than the guru.

 

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །

lama khyeno, lama khyeno

Guru, watch over us; Guru, watch over us.

དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །

drinchen tsawé lama khyeno

Gracious root guru, watch over us!

 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོ། །

düsum sangyé kyi ngowo

Essence of buddhas of the three times;

ལུང་རྟོགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། །

lungtok damchö kyi jungné

source of scripture and realization, the sacred Dharma;

འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱི་མངའ་བདག །

pak tsok gendün kyi ngadak

lord of the sangha, the noble assembly:

རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

tsawé lama khyé khyeno

root guru, watch over me.

 

བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེ་ཡི་གཏེར་ཆེན། །

jin lap tukjé yi terchen

Great treasure of compassionate blessings,

དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། །

ngödrup nam nyi kyi jungné

source of the two siddhis,

ཕྲིན་ལས་ཅི་འདོད་ཀུན་སྩོལ་མཛད། །

trinlé chi dö kün tsöl dzé

fulfiller of all desired activities:

རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

tsawé lama khyé khyeno

root guru, watch over me.

 

བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་པ་མཁྱེན་ནོ། །

lama öpak mepa khyeno

Guru Amitābha, watch over me:

སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

trö dral chökü long né zik shik

look upon me from the dharmakāya expanse of simplicity.

བདག་སོགས་ལས་ངན་འཁོར་བར་འཁྱམས་རྣམས། །

dak sok lé ngen khorwar khyam nam

Lead us, samsaric wanderers of negative karma,

བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཞིང་དུ་དྲོངས་མཛོད། །

dechen dakpé zhing du drong dzö

to the pure realm of Great Bliss.

 

བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཁྱེན་ནོ། །

lama chenrezig wang khyeno

Guru Avalokiteśvara, watch over me:

འོད་གསལ་ལོངས་སྐུའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

ösel long kü long né zik shik

look upon me from the sambhogakāya expanse of luminosity.

རིགས་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་རྩད་ནས་ཞི་ཞིང༌། །

rig druk dukngal tsené zhi zhing

Fully appease the suffering of the six classes,

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་མཛོད། །

kham sum khorwa dong né druk dzö

and dredge the depths of samsara’s three realms.

 

བླ་མ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁྱེན་ནོ། །

lama pema jung né khyeno

Guru Padmasambhava, watch over me:

རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་ནས་གཟིགས་ཤིག །

ngayap pemo ö né zik shik

look upon me from Cāmara’s Lotus Light.

སྙིགས་དུས་སྐྱབས་མེད་བོད་འབངས་ཉམ་ཐག །

nyik dü kyab mé bö bang nyam tak

Swiftly protect us with your compassion—

ཐུགས་རྗེས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྐྱོབས་མཛོད། །

tukjé nyurwa nyidu kyop dzö

we helpless, miserable beings of the dark age.

 

བླ་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མཁྱེན་ནོ། །

lama yeshé tsogyal khyeno

Guru Yeshé Tsogyel, watch over me:

མཁའ་སྤྱོད་བདེ་ཆེན་གྲོང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

khachö dechen drong né zik shik

look upon me from the celestial city of great bliss.

སྡིག་ལྡན་བདག་སོགས་སྲིད་པའི་མཚོ་ལས། །

dikden dak sok sipé tsolé

Free us harmdoers from samsara’s ocean,

ཐར་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་སྒྲོལ་མཛོད། །

tarpé drongkhyer chenpor dröl dzö

and into the citadel of liberation.

 

བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །

kater gyüpé lama khyeno

Scripture and Treasure lineage gurus, watch over me:

ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

zungjuk yeshé long né zik shik

look upon me from the wisdom expanse of union.

བདག་རྒྱུད་འཁྲུལ་པའི་མུན་ཁང་བརྟོལ་ནས། །

dak gyü trül pé mün khang töl né

Break through the dark dungeon of my deluded mind,

རྟོགས་པའི་ཉི་མ་ཤར་བར་མཛོད་ཅིག །

tok pé nyima shar war dzö chik

and make the sun of realization dawn.

 

ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་མཁྱེན་ནོ། །

künkhyen drimé özer khyeno

Omniscient Drimé Özer, watch over me:

ལྷུན་གྲུབ་འོད་ལྔའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

lhündrup ö ngé long né zik shik

look upon me from the spontaneous expanse of five lights.

ཀ་དག་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་ནས། །

kadak gongpé tsal chen dzok né

Help me achieve the full power of realization of original purity,

སྣང་བཞི་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་མཛོད་ཅིག །

nang zhi taru chinpar dzö chik

and thereby bring the four visions to completion.

 

མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཡབ་སྲས་མཁྱེན་ནོ། །

nyamé jowo yap sé khyeno

Lord Atiśa, peerless father and your heirs, watch over me:

དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའི་དབུས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

gaden lha gyé ü né zik shik

look upon me from Tushita, amid a hundred deities.

སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི། །

tongnyi nyingjé nyingpo chen gyi

Let bodhicitta—emptiness suffused with compassion—

བྱང་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་མཛོད་ཅིག །

jangsem gyüla kyewar dzö chik

be born within my mind.

 

གྲུབ་མཆོག་མར་མི་དྭགས་གསུམ་མཁྱེན་ནོ། །

drup chok mar mi dak sum khyeno

Three supreme siddhas, Marpa, Mila, and Gampopa, watch over me:

བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

dechen dorjé ying né zik shik

look upon me from great bliss’s vajra space.

བདེ་སྟོང་ཕྱག་ཆེན་མཆོག་དངོས་གྲུབ་ཅིང༌། །

detong chakchen chok ngödrup ching

Help me attain bliss-emptiness, the supreme siddhi of Mahāmudrā,

ཆོས་སྐུ་སྙིང་དབུས་སད་པར་མཛོད་ཅིག །

chöku nying ü separ dzö chik

and awaken dharmakāya in the depths of my heart.

 

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ། །

jikten wangchuk karmapa khyeno

Karmapa, mighty lord of the world, watch over me:

མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་འདུལ་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

khakhyab drodül ying né zik shik

look upon me from the space of taming all infinite beings.

ཆོས་ཀུན་བདེན་མེད་སྒྱུ་མར་རྟོགས་ནས། །

chö kün denmé gyumar tok né

Help me realize all things to be unreal and illusory,

སྣང་སེམས་སྐུ་གསུམ་འཆར་བར་མཛོད་ཅིག །

nang sem kusum charwar dzö chik

and thus let appearance and mind arise as the three kāyas.

 

བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་མཁྱེན་ནོ། །

kagyü che zhi chung gyé khyeno

Kagyü masters of the four elder and eight younger lineages, watch over me:

རང་སྣང་དག་པའི་ཞིང་ནས་གཟིགས་ཤིང༌། །

rang nang dak pé zhing né zik shik

look upon me from the realm of pure self-appearances.

གནས་སྐབས་བཞི་ཡི་འཁྲུལ་པ་སངས་ནས། །

né kab zhi yi trülpa sang né

Help me clear away the delusion of the four states,

ཉམས་རྟོགས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་མཛོད་ཅིག །

nyam tok taru chinpar dzö chik

and fully develop experience and realization.

 

རྗེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམ་ལྔ་མཁྱེན་ནོ། །

jetsün gongma nam nga khyeno

Five Sakya forefathers, watch over me:

འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

khor dé yermé long né zik shik

look upon me from the expanse of samsara and nirvana inseparable.

རྣམ་དག་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་འབྲེལ་ནས། །

namdak tagom chö sum drelné

Help me combine pure view, meditation, and conduct,

གསང་བའི་ལམ་མཆོག་བགྲོད་པར་མཛོད་ཅིག །

sangwé lam chok dröpar dzö chik

and thus traverse the supreme secret path.

 

མཉམ་མེད་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་མཁྱེན་ནོ། །

nyamé shangpa kagyü khyeno

Peerless Shangpa Kagyü, watch over me:

རྣམ་དག་སངས་རྒྱས་ཞིང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

namdak sangyé zhing né zik shik

look upon me from your pure buddha realm.

ཐབས་གྲོལ་ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཞིན་འབྱོངས་ནས། །

tapdröl nyamlen tsül zhin jong né

Help me train well in means and liberation,

མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་བརྙེས་པར་མཛོད་ཅིག །

milop zungjuk nyepar dzö chik

and thereby attain the unity of no-more learning.

 

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་མཁྱེན་ནོ། །

drupchen tangtong gyalpo khyeno

Great siddha Tangtong Gyalpo, watch over me:

རྩོལ་མེད་ཐུགས་རྗེའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

tsöl mé tukjé long né zik shik

look upon me from the expanse of effortless compassion.

བདེན་མེད་རྟོགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་ནས། །

den mé tokpé tülzhuk drupné

Help me endeavor in the realization of unreality,

རླུང་སེམས་རང་དབང་འདུ་བར་མཛོད་ཅིག །

lung sem rangwang duwar dzö chik

and thereby gain mastery over prāṇa and mind.

 

ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱས་མཁྱེན་ནོ། །

pa chik dampa sangyé khyeno

Padampa Sangyé, Sole Father, watch over me:

ལས་རབ་གྲུབ་པའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

lerap drupé ying né zik shik

look upon me from the space of accomplished activity.

བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས་ནས། །

gyüpe jinlap nying la zhuk né

Let the lineage’s blessings suffuse my heart,

རྟེན་འབྲེལ་ཕྱོགས་མེད་འཆར་བར་མཛོད་ཅིག །

tendrel chokmé charwar dzö chik

and auspicious connections abound throughout.

 

མ་གཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་མཁྱེན་ནོ། །

machik lap kyi drönma khyeno

Machik Lapdrön, Sole Mother, watch over me:

ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

sherap parchin long né zik shik

look upon me from the perfection of wisdom expanse.

བདག་འཛིན་སྙེམས་བྱེད་རྩད་ནས་ཆོད་ཅིང༌། །

dakdzin nyemjé tsé né chöching

Help me annihilate this maddening ego-clinging,

བདག་མེད་སྤྲོས་བྲལ་བདེན་མཐོང་མཛོད་ཅིག །

dakmé trödral dentong dzö chik

and see the truth of unfabricated selflessness.

 

ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས་མཁྱེན་ནོ། །

kün khyen dölpo sangyé khyeno

Omniscient Dolpo Sangyé, watch over me:

རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

nam kün chok den ying né zik shik

look upon me from basic space with all aspects most supreme.

འཕོ་བའི་དབུགས་རྣམས་དབུ་མར་འགགས་ནས། །

powé uk nam umar gakné

Help me still the breaths of transmigration in the central channel,

འཕོ་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་མཛོད་ཅིག །

po dral dorjé ku top dzö chik

and thus attain the vajra body beyond transference.

 

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་མཁྱེན་ནོ། །

jetsün taranata khyeno

Venerable Tāranātha, watch over me:

རྣམ་གསུམ་ཕོ་ཉའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

nam sum ponyé ying né zik shik

look upon me from the three mudras’ basic space.

རྡོ་རྗེའི་གསང་ལམ་གེགས་མེད་བགྲོད་ནས། །

dorjé sanglam gekmé drö né

Help me traverse the secret vajra path unhindered,

འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག །

jalü khachö drupar dzö chik

and thus accomplish the celestial rainbow body.

 

བླ་མ་རྒྱང་འབོད་མོས་གུས་སྙིང་གི་གཟེར་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་མཆོག་གླིང་གསོས་འདེབས་ནི།

The following verses invoking Chokgyur Lingpa have been added in order to inspire further devotion.

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་མཁྱེན་ནོ། །

terchen chokgyur lingpa khyeno

Terchen Chokgyur Lingpa, watch over me:

ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

kün khyab chökü long né zik shik

look upon me from the expanse of all-pervasive dharmakāya.

གཉིས་རྟོག་སྐྱེ་མེད་ངང་ལ་ཐིམ་ནས། །

nyitok kyemé ngang la tim né

Let dualistic concepts dissolve in the birthless state,

རང་རིག་རང་ས་ཟིན་པར་མཛོད་ཅིག །

rang rik rang sa zinpar dzö chik

so I may hold my ground in natural awareness.1

 

ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་མཁྱེན་ནོ། །

orgyen dechen lingpa khyeno

Orgyen Dechen Lingpa, watch over me:

རང་གསལ་ལོངས་སྐུའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

rang sal longkü ying né zik shik

look upon me from the sambhogakāya space of self-luminosity.

སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོ། །

ku nga yeshé lhündrup chenpo

Let the spontaneous presence of the five kāyas and wisdoms manifest

སྤངས་ཐོབ་མེད་པར་མངོན་གྱུར་མཛོད་ཅིག །

pangtop mepar ngöngyur dzö chik

free from rejection and attainment.

 

ཁྱབ་གདལ་ཞིག་པོ་གླིང་པ་མཁྱེན་ནོ། །

khyapdal zhikpo lingpa khyeno

All-pervasive Zhikpo Lingpa, watch over me:

འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་ངང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

drodrül tukjé ngang né zik shik

look upon me from the state of compassion that tames beings.

སེམས་ཀྱི་རིན་ཆེན་རང་ལ་རྙེད་དེ། །

sem kyi rinchen rang la nyeté

Help me discover the jewel of mind within myself,

འབྲས་བུ་གཞི་ལ་རྫོགས་པར་མཛོད་ཅིག །

drebu zhila dzok par dzö chik

so the fruition may be perfected within the ground.

 

སེམས་དཔའ་པདྨའི་མྱུ་གུ་མཁྱེན་ནོ། །

sempa pemé nyugu khyeno

Bodhisattva Lotus Essence, watch over me:

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

gyutrül drawé long né zik shik

look upon me from the illusory web’s expanse.

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག །

yeshé gyalwé ku zhi wangchuk

Make me utterly inseparable

མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་ཉིད་དུ་མཛོད་ཅིག །

chok dang yermé nyitu dzö chik

from the supreme wisdom king, lord of the four kāyas.

ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་དབོར་བླ་མ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའི་བཞེད་པ་བཞིན་ཀརྨ་པའི་མཚན་འཛིན་བཅོ་ལྔ་པས་སུག་ལས་སོ། །

These verses invoking Orgyen Chokgyur Lingpa were composed by the 15th Karmapa upon the request of Lama Samten Gyatso.

 

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་མཁྱེན་ནོ། །

jamyang khyentsé wangpo khyeno

Jamyang Khyentsé Wangpo, watch over me:

མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

khyen nyi yeshé ying né zik shik

look upon me from the wisdom space of twofold knowledge.

མི་ཤེས་བློ་ཡི་མུན་པ་སངས་ནས། །

mi shé loyi münpa sang né

Dispelling the mental darkness of unknowing,

མཁྱེན་རབ་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག །

khyenrap nangwa gyepar dzö chik

make the light of supreme knowledge shine forth.

 

འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་མཁྱེན་ནོ། །

ösal trülpé dorjé khyeno

Ösal Trülpé Dorjé, watch over me:

འཇའ་ཟེར་འོད་ལྔའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

jazer ö ngé long né zik shik

look upon me from the rainbow expanse of five-coloured lights.

ཐིག་རླུང་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་དག་ནས། །

tik lung sem kyi drima dak né

Help me cleanse all stains from bindu, prāṇa, and mind,

གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་བྱང་ཆུབ་མཛོད་ཅིག །

zhönu bumkur jangchup dzö chik

and thus awaken as the youthful vase body.

 

པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་མཁྱེན་ནོ། །

pema do ngak lingpa khyeno

Pema Do-Ngak Lingpa, watch over me:

བདེ་སྟོང་འགྱུར་མེད་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

detong gyurmé long né zik shik

look upon me from the unchanging expanse of empty bliss.

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་དགོངས་པ་མཐའ་དག །

gyal dang gyalsé gongpa tadak

Enable me to completely fullfill

བདག་གིས་ཡོངས་སུ་སྐོང་ནུས་མཛོད་ཅིག །

dak gi yong su kong nü dzö chik

all intentions of the victors and their heirs.

 

ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན་ནོ། །

ngawang yönten gyamtso khyeno

Ngawang Yönten Gyatso, watch over me:

དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

ying yé zungjuk long né zik shik

look upon me from the expanse of space-wisdom unity.

སྣང་བའི་བདེན་འཛིན་ཧྲུལ་གྱིས་ཞིག་ནས། །

nangwé dendzin hrül gyi zhik né

Enable me to overcome all reification of appearances,

གང་བྱུང་ལམ་དུ་འཁྱེར་ནུས་མཛོད་ཅིག །

gang jung lam du khyer nü dzö chik

and thus bring whatever occurs onto the path.

 

རྒྱལ་སྲས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མཁྱེན་ནོ། །

gyalsé lodrö tayé khyeno

Lodrö Tayé, son of victors, watch over me:

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་ངང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

jam dang nyingjé ngang né zik shik

look upon me from the state of love and compassion.

འགྲོ་ཀུན་དྲིན་ཅན་ཕ་མར་ཤེས་ནས། །

dro kün drinchen pama shené

Help me recognize all beings as my kind parents,

གཞན་ཕན་སྙིང་ནས་སྒྲུབ་ནུས་མཛོད་ཅིག །

zhenpen nying né drup nü dzö chik

and thus wholeheartedly accomplish the good of others.

 

པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མཁྱེན་ནོ། །

pema gargyi wangchuk khyeno

Pema Gargyi Wangchuk, watch over me:

བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

dechen ösel ying né zik shik

look upon me from the luminous space of great bliss.

དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་གྲོལ་ནས། །

duk nga yeshé ngaru dröl né

Let the five poisons be liberated as the five wisdoms

སྤང་ཐོབ་གཉིས་འཛིན་ཞིག་པར་མཛོད་ཅིག །

pang top nyidzin zhikpar dzö chik

so I may dismantle the duality of rejecting and attaining.

 

བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་མཁྱེན་ནོ། །

tenyi yungdrung lingpa khyeno

Tenyi Yungdrung Lingpa, watch over me:

སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

si zhi nyanyi ying né zik shik

look upon me from the equal space of samsara and nirvana.

མོས་གུས་རྣལ་མ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས། །

mögü nalma gyü la kyené

Let natural devotion be born in my mind,

རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་ཆེན་པོར་མཛོད་ཅིག །

tok dröl dü nyam chenpor dzö chik

and realization and liberation be simultaneous.

 

གྲུབ་སྲས་ཀརྨ་ཨོ་རྒྱན་མཁྱེན་ནོ། །

drupsé karma orgyen khyeno

Karma Urgyen, son of siddhas, watch over me:

རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

rik tong yeshé ying né zik shik

look upon me from the wisdom space of empty awareness.

དགོངས་བརྒྱུད་ལས་ཅན་བུ་ལ་འཕོ་བས། །

gong gyü lechen bula powé

Let me receive the wisdom transmission as your destined child,

རྟོགས་པའི་རྒྱལ་ས་ཟིན་པར་མཛོད་ཅིག །

tok pé gyalsa zinpar dzö chik

and thus capture the kingdom of realization.

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་།

This verse of supplication to Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche was composed by Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche.

 

དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །

drinchen tsawé lama khyeno

Gracious root guru, watch over me:

སྤྱི་གཙུག་བདེ་ཆེན་གནས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

chi tsuk dechen né né zik shik

look upon me from the abode of great bliss, the crown of the head.

རང་རིག་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་མཇལ་ནས། །

rang rik chö kü rang zhal jal né

Let me come face to face with the dharmakāya of self-awareness,

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག །

tsé chik sangyé drupar dzö chik

and thus accomplish buddhahood in a single lifetime!

 

༈ ཀྱེ་མ།

kyéma

Alas!

བདག་འདྲའི་སེམས་ཅན་ལས་ངན་སྡིག་ཏོ་ཅན། །

dak dré semchen lé ngen dikto chen

Such beings as I, with negative karma and deeds,

ཐོག་མེད་དུས་ནས་འཁོར་བར་ཡུན་རིང་འཁྱམས། །

tokmé düné khorwar yün ring khyam

have wandered samsara since time immemorial.

ད་དུང་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་མེད་མྱོང་འགྱུར་བས། །

dadung dukngal tamé nyong gyurwé

Our constant suffering has known no end,

སྐྱོ་ཤས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མ་སྐྱེས་པས། །

kyoshé kechik tsam yang makyé pé

yet we feel not the slightest disenchantment.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ངེས་འབྱུང་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ngejung ding né kyewar jin gyi lop

Bless me that I may feel renunciation from the bottom of my heart.

 

དལ་འབྱོར་ཐོབ་ཀྱང་མི་ཚེ་སྟོང་ཟད་མཁན། །

daljor top kyang mi tsé tong zé khen

Though I’ve obtained the freedoms and riches, I waste this life,

དོན་མེད་ཚེ་འདིར་བྱ་བས་རྟག་ཏུ་གཡེང༌། །

dön mé tsedir jawé taktu yeng

perpetually distracted by meaningless activity.

དོན་ཆེན་ཐར་པ་སྒྲུབ་ལ་ལེ་ལོས་ཁྱེར། །

dönchen tarpa drup la lelö khyer

Lazying in my pursuit of liberation, the highest goal,

ནོར་བུའི་གླིང་ནས་ལག་སྟོང་ལོག་གྱུར་པས། །

norbü ling né lak tong lok gyur pé

I return empty-handed from this island of jewels.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

མི་ལུས་དོན་ལྡན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

milü dönden drupar jin gyi lop

Bless me that my human birth may have meaning.

 

མ་ཤི་ས་སྟེང་ལུས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། །

ma shi sa teng lüpa chik kyang mé

Death spares no one upon this earth:

ད་ལྟ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཕ་རོལ་འགྲོ། །

danta chik jé nyi tü paröl dro

at this very instant, one after the other passes away.

རང་ཡང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འཆི་དགོས་ཀྱང༌། །

rang yang nyurwa nyidu chi gö kyang

And though I too must die very soon,

ཡུན་རིང་སྡོད་གྲབས་བྱེད་པའི་སྙིང་རུལ་པོ། །

yün ring dö drap chepé nying rülpo

still I foolishly prepare for a long stay.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ལོང་མེད་བློ་སྣ་ཐུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

long mé lona tungwar jin gyi lop

Bless me that I curtail my unfeasible plans.

 

སྙིང་དུ་སྡུག་པའི་མཛའ་བཤེས་སོ་སོར་བྲལ། །

nying du dukpé dza shé sosor dral

Loving friends and family must each go their own way;

སེར་སྣས་བསགས་པའི་ནོར་རྫས་གཞན་གྱིས་སྤྱོད། །

serné sakpé nordzé zhen gyi chö

wealth hoarded so stingily will be enjoyed by others.

གཅེས་པའི་ལུས་ཀྱང་ཤུལ་དུ་བོར་ནས་སུ། །

chepé lü kyang shül du bor né su

Even my cherished body will be left behind,

རྣམ་ཤེས་བར་དོ་གཏོལ་མེད་འཁོར་བར་འཁྱམས། །

nam shé bardo tol mé khorwar khyam

as my consciousness aimlessly wanders the bardo.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chi kyang gö mé tokpar jin gyi lop

Bless me that I may realize the futility of it all.

 

འཇིགས་པའི་མུན་པ་ནག་པོས་སྔོན་ནས་བསུ། །

jikpé münpa nakpö ngön né su

Fearful, pitch darkness confronts me,

ལས་ཀྱི་རླུང་དམར་དྲག་པོས་རྒྱབ་ནས་དེད། །

lé kyi lung mar drakpö gyap né dé

while karma’s fierce red winds chase me from behind.

མི་སྡུག་གཤིན་རྗེའི་ཕོ་ཉས་བརྡེག་ཅིང་བཙོག །

mi duk shinjé ponyé dek ching tsok

Yama’s hideous henchmen beat and hack me—

བཟོད་དཀའ་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དགོས་ན། །

zöka ngendrö dukngal nyong gö na

when I need to experience the lower realms’ unbearable pain,

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ངན་སོང་གཡང་ལས་ཐར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ngensong yang lé tarwar jin gyi lop

Bless me to be freed from the lower realms’ abyss.

 

རང་སྐྱོན་རི་བོ་ཙམ་ཡང་ཁོང་དུ་སྦས། །

rang kyön riwo tsam yang khong du bé

My mountains of faults, I conceal within;

གཞན་སྐྱོན་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་སྒྲོགས་ཅིང་སྨོད། །

zhen kyön tildru tsam yang drok ching mö

others’ specks of faults, I proclaim and condemn.

ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་མེད་ཀྱང་བཟང་པོར་རློམ། །

yönten chungzé mé kyang zangpor lom

Lacking all good qualities, still I boast of greatness;

ཆོས་པའི་མིང་བཏགས་ཆོས་མིན་ཁོ་ནར་སྤྱོད། །

chöpé ming tak chömin khona chö

I claim to be a practitioner, yet only go against the Dharma.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

རང་འདོད་ང་རྒྱལ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rang dö ngagyal zhiwar jin gyi lop

Bless me that I may subdue my selfishness and pride.

 

གཏན་ཕུང་བདག་འཛིན་འགོང་པོ་ཁོང་དུ་བཅུག །

ten pung dakdzin gongpo khong du chuk

Ego-clinging’s destructive demon, I conceal within.

བསམ་ཚད་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་འཕེལ་བའི་རྒྱུ། །

samtsé tamché nyönmong pelwé gyu

All my thoughts cause disturbing emotions to grow,

བྱས་ཚད་ཐམས་ཅད་མི་དགེའི་འབྲས་བུ་ཅན། །

chétsé tamché migé drebu chen

and all my actions result in non-virtue.

ཐར་པའི་ལམ་དུ་ཕྱོགས་ཙམ་མ་ཕྱིན་པས། །

tarpé lam du chok tsam ma chinpé

Since I’ve not even turned towards the path of liberation,

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ངར་འཛིན་རྩད་ནས་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ngardzin tsené chöpar jin gyi lop

Bless me that ego-clinging may be severed from the root.

 

བསྟོད་སྨད་ཙམ་ལ་དགའ་དང་མི་དགའ་སྐྱེ། །

tömé tsam la ga dang miga kyé

Mere praise or blame make me feel happy or sad;

ཚིག་ངན་ཙམ་ལ་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་ཤོར། །

tsik ngen tsam la zöpé gocha shor

a single harsh word, and I lose my armor of patience.

ཉམ་ཐག་མཐོང་ཡང་སྙིང་རྗེའི་སེམས་མི་སྐྱེས། །

nyamtak tong yang nyingjé sem mi kyé

At the sight of the wretched, I feel no compassion;

སྦྱིན་ཡུལ་བྱུང་དུས་སེར་སྣའི་མདུད་པས་བཅིང༌། །

jin yül jung dü serné düpé ching

when encountering the needy, I am bound up by greed.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

སེམས་རྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

semgyü chö dang drepar jin gyi lop

Bless me that the Dharma may suffuse my mind.

 

འཁོར་བ་སྙིང་པོ་མེད་ལ་སྙིང་པོར་བཟུང༌། །

khorwa nyingpo mela nyingpor zung

To insubstantial samsara, I ascribe meaning.

ལྟོ་གོས་ཕྱིར་དུ་གཏན་འདུན་ལིང་གིས་བོར། །

togö chir du ten dün ling gi bor

For the sake of food and clothing, I forsake the end goal.

མཁོ་རྒུ་ཚང་ཡང་དགོས་དགོས་ཕྱི་ཕྱིར་མང༌། །

khogu tsang yang gögö chi chir mang

Though I have all I need, I crave for more and more.

མི་བདེན་སྒྱུ་མའི་ཆོས་ཀྱིས་རང་སེམས་བསླུས། །

miden gyumé chö kyi rang sem lü

Unreal, illusory phenomena beguile my mind.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ཚེ་འདི་བློ་ཡིས་ཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tsedi loyi tongwar jin gyi lop

Bless me that I may give up concern for this life.

 

ལུས་སེམས་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོའང་མི་བཟོད་ཀྱང༌། །

lüsem duk-ngal tramo ang mizö kyang

I cannot bear the slightest pain, physical or mental,

ངན་འགྲོར་འགྲོ་ལ་མི་འཚེར་སྙིང་རྡོས་ཅན། །

ngendror drola mi tser nyingdö chen

and yet am so jaded I don’t fear lower realms.

རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་མངོན་སུམ་མཐོང་བཞིན་དུ། །

gyundré lumé ngönsum tong zhindu

Though I can see that cause and effect are unfailing,

དགེ་བ་མི་འགྲུབ་སྡིག་པའི་ཡོ་ལང་འཕེལ། །

gewa mi drup dikpé yolang pel

I do no virtue, but venture further into misdeeds.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ལས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lela yiché kyewar jin gyi lop

Bless me that I may develop certainty in karma.

 

དགྲ་ལ་སྡང་སེམས་གཉེན་ལ་ཆགས་སེམས་སྐྱེ། །

drala dang sem nyen la chak sem kyé

With hate for my enemies and attachment to my friends,

བླང་དོར་གནས་ལ་གཏི་མུག་མུན་ལྟར་འཐོམ། །

langdor nela timuk mün tar tom

I am lost in the dark, ignorant of what to adopt and reject.

ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་ཚེ་བྱིངས་རྨུགས་གཉིད་དབང་ཤོར། །

chö zhin chö tsé jing muk nyiwang shor

Practicing the Dharma, I fall prey to dullness and sleep;

ཆོས་མིན་སྤྱོད་ཚེ་དབང་པོ་གསལ་ཅིང་གྲུང༌། །

chö min chö tsé wangpo sal ching drung

doing non-Dharma, all my senses are alert and clear.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ཉོན་མོངས་དགྲ་བོ་ཆོམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nyönmong drawo chompar jin gyi lop

Bless me that I may conquer the enemy, disturbing emotions.

 

ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་ཡང་དག་ཆོས་པའི་གཟུགས། །

chiné tena yangdak chöpé zuk

From the outside, I look like a genuine practitioner,

ནང་དུ་རང་སེམས་ཆོས་དང་མ་འདྲེས་པས། །

nang du rang sem chö dang madré pé

but on the inside, mind and Dharma have not merged.

སྦྲུལ་གདུག་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་ཁོང་ན་སྦས། །

drül duk zhindu nyönmong khong na bé

Like a poisonous snake, I hide my emotions within,

རྐྱེན་དང་འཕྲད་ཚེ་ཆོས་པའི་མཚང་རྟགས་སྟོན། །

kyen dang tré tsé chöpé tsang dak tön

yet when facing difficulties, I show my hidden faults.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

རང་རྒྱུད་རང་གིས་ཐུལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rang gyü rang gi tülwar jin gyi lop

Bless me that I may tame my own mind.

 

རང་སྐྱོན་ངན་པ་རང་གིས་མ་རྟོགས་པས། །

rang kyön ngenpa rang gi matokpé

Not recognizing my own faults, in the guise of a practitioner

ཆོས་པའི་གཟུགས་བཟུང་ཆོས་མིན་སྣ་ཚོགས་སྤྱོད། །

chöpé zuk zung chömin natsok chö

I engage in all sorts of non-Dharmic endeavors.

ཉོན་མོངས་མི་དགེའི་ལས་ལ་ཤུགས་ཀྱིས་གོམས། །

nyönmong migé lé la shuk kyi gom

With my pattern of disturbing emotions and unvirtuous behavior,

དགེ་བློ་ཡང་ཡང་སྐྱེད་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཆད། །

gelo yang yang kyé kyang yang yang ché

all the virtuous thoughts I form are thwarted time and time again.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

རང་སྐྱོན་རང་གིས་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rang kyön rang gi tongwar jin gyi lop

Bless me that I may see my own faults.

 

ཞག་རེ་སོང་བཞིན་འཆི་ལ་ཕར་ཕར་ཉེ། །

zhak ré song zhin chila par par nyé

I come closer to death with each passing day,

ཉིན་རེ་ལོན་བཞིན་རང་རྒྱུད་ཕྱིར་ཕྱིར་གྱོང༌། །

nyin ré lön zhin rang gyü chir chir gyong

while my mind grows wilder, day by day.

བླ་མ་བསྟེན་བཞིན་མོས་གུས་རིམ་གྱིས་འགྲིབ། །

lama ten zhin mügo rim gyi drib

Though I rely on a guru, my devotion is declining,

མཆེད་ལ་བརྩེ་གདུང་དག་སྣང་ཇེ་ཆུང་སོང༌། །

chela tsé dung daknang jé chung song

as are my affection and pure perception towards Dharma siblings.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

རྨུ་རྒོད་རང་རྒྱུད་ཐུལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

mugö rang gyü tülwar jin gyi lop

Bless me that I may tame this savage mind.

 

སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་གསོལ་འདེབས་བྱས་ན་ཡང༌། །

kyapdro semkyé söldep chena yang

Though I practice refuge, bodhicitta, and supplication,

མོས་གུས་སྙིང་རྗེ་གཏིང་ནས་མ་སྐྱེས་པས། །

mögü nyingjé ting né makyépé

no devotion or compassion has grown in the depths of my heart.

ཚིག་ཙམ་དབང་གྱུར་ཆོས་སྤྱོད་དགེ་སྦྱོར་རྣམས། །

tsik tsam wang gyur chö chö gejor nam

My Dharma practice and virtuous deeds are mere lip-service;

བྱས་ལོ་ཙམ་ལས་རྒྱུད་ཐོག་མ་ཁེལ་བས། །

chélo tsam lé gyü tok ma khelwé

I go through the motions and am left untouched.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ཅི་བྱས་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chi ché chösu drowar jin gyi lop

Bless me that whatever I do may become Dharma.

 

བདག་བདེ་འདོད་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འབྱུང༌། །

dak dé dö lé dukngal tamché jung

All suffering comes from wanting happiness for oneself,

གཞན་ཕན་སེམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་གསུངས་ཀྱང༌། །

zhenpen sem kyi sangyé drup sung kyang

while buddhahood is reached by wishing to be of help—so it is said.

སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་ཅིང་རང་འདོད་ཕུག་ཏུ་བཅུག །

semchok kyé ching rang dö puk tu chuk

Yet, when forming this supreme resolve, still I mix in my selfish aims.

གཞན་ཕན་ལྟ་ཅི་གཞན་གནོད་ཞོར་ལ་སྒྲུབ། །

zhenpen ta chi zhen nö zhorla drup

Forget about helping others: I actually harm them along the way.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

བདག་གཞན་བརྗེ་བར་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak zhen jéwar nüpar jin gyi lop

Bless me to be able to put myself in others’ place.

 

སངས་རྒྱས་དངོས་སྣང་བླ་མ་མི་རུ་བཟུང༌། །

sangyé ngö nang lama miru zung

Though the guru is Buddha in person, I see him as a simple human

གདམས་ཟབ་སྟོན་པའི་བཀའ་དྲིན་ངང་གིས་བརྗེད། །

damzap tönpé kadrin ngang gi jé

and constantly forget his kindness in bestowing profound instructions.

རང་འདོད་མ་བྱུང་ཚེ་ན་ཡི་ཆད་བསྒོམ། །

rang dö ma jung tsena yiché gom

Disappointed whenever my wishes are not met,

མཛད་སྤྱོད་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ལོག་ལྟས་སྒྲིབ། །

dzé chö namla tetsom lok té drip

I am clouded by wrong view, doubting his deeds and ways.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

མོས་གུས་འགྲིབ་མེད་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

mögü dripmé pelwar jin gyi lop

Bless me that unfailing devotion may grow.

 

རང་སེམས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཀྱང་ངོ་མ་ཤེས། །

rang sem sangyé yin kyang ngoma shé

Although my mind is buddha, I do not know it.

རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ཀྱང་དོན་མ་རྟོགས། །

namtok chöku yin kyang dön ma tok

Although thoughts are dharmakāya, I do not realize it.

མ་བཅོས་གཉུག་མ་ཡིན་ཀྱང་སྐྱོང་མ་ནུས། །

machö nyugma yin kyang kyong ma nü

Although simplicity is natural, I cannot maintain it.

རང་བབས་གནས་ལུགས་ཡིན་ཀྱང་ཡིད་མ་ཆེས། །

rangbap neluk yin kyang yi ma ché

Although letting be is the true way, I do not trust it.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

རང་རིག་རང་སར་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rangrik rang sar drölwar jin gyi lop

Bless me that self-awareness be liberated within itself.

 

ཡོང་ངེས་འཆི་བ་སྙིང་ནས་དྲན་མ་ཐུབ། །

yong ngé chiwa nying né dren ma tup

Though death is certain to come, I’m unable to take this to heart.

ཕན་ངེས་དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་མ་ནུས། །

pen ngé damchö tsülzhin drup ma nü

Though the sacred Dharma is certain to help, I’m unable to practice as I should.

བདེན་ངེས་ལས་འབྲས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་མེད། །

den ngé ledré langdor tsülzhin mé

Though causality is certainly true, I do not choose my actions accordingly.

དགོས་ངེས་དྲན་ཤེས་མ་བརྟེན་གཡེང་བས་ཁྱེར། །

gö ngé drenshé maten yengwé khyer

Though mindfulness is certainly needed, I disregard it and give in to distraction.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ཡེངས་མེད་དྲན་པས་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

yengmé drenpé zinpar jin gyi lop

Bless me that I may maintain undistracted mindfulness.

 

སྔོན་ལས་ངན་པས་སྙིགས་མའི་དུས་མཐར་སྐྱེས། །

ngön lé ngenpé nyikmé dü tar kyé

Due to past misdeeds, I was born at the dark age’s end:

སྔར་བྱས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་རུ་སོང༌། །

ngar ché tamché dukngal gyuru song

my past actions are now all causes for suffering.

གྲོགས་ངན་རྣམས་ཀྱིས་སྡིག་པའི་གྲིབ་མས་གཡོགས། །

drok ngen nam kyi dikpé dripmé yok

In keeping bad company, I am overshadowed by negative deeds

དོན་མེད་གླེང་མོས་དགེ་སྦྱོར་གཡེང་བས་ཁྱེར། །

dönmé lengmö gejor yengwé khyer

and sidetracked from virtue by meaningless chatter.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ཆོས་ལ་སྙིང་རུས་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chöla nyingrü nüpar jin gyi lop

Bless me to be perseverant in the Dharma.

 

དང་པོར་བསམ་རྒྱུ་ཆོས་ལས་མེད་པ་ལ། །

dangpor samgyu chölé mépa la

In the beginning, all my thoughts were of Dharma;

ཐ་མ་གྲུབ་འབྲས་འཁོར་བ་ངན་སོང་རྒྱུ། །

tama drup dré khorwa ngensong gyu

in the end, all I do is cause for samsara and the lower realms.

ཐར་པའི་ལོ་ཏོག་མི་དགེའི་སད་ཀྱིས་བཅོམ། །

tarpé lotok migé sé kyi chom

The crop of liberation is ravaged by the frost of non-virtue

གཏན་འདུན་ཉེས་པའི་རྨུ་རྒོད་བདག་འདྲ་རྣམས། །

tendün nyepé mugö dak dra nam

as, like brutes, we go against our final aim.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyeno tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

དམ་ཆོས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

damchö taru chinpar jin gyi lop

Bless me that I follow through with the sacred Dharma.

 

སྐྱོ་ཤས་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kyoshé ting né kyewar jin gyi lop

Bless me that disenchantment may be felt from the heart.

ལོང་མེད་བློ་སྣ་ཐུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

longmé lona tungwar jin gyi lop

Bless me that I curtail my plans with no time to waste.

འཆི་བ་སྙིང་ནས་དྲན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chiwa nying né drenpar jin gyi lop

Bless me that I may take the imminence of death to heart.

ལས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lé la yiché kyewar jin gyi lop

Bless me that I may be convinced of karmic cause and effect.

 

ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lam la barché mépar jin gyi lop

Bless me that no obstacles arise on the path.

སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

drup la tsöndrü nüpar jin gyi lop

Bless me that I may be steadfast in practice.

རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་ལོང་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kyen ngen lam du longwar jin gyi lop

Bless me that I take negative conditions onto the path.

གཉེན་པོ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nyenpo rang tsuk tupar jin gyi lop

Bless me that I may be steadfast in applying the remedies.

 

བཅོས་མིན་མོས་གུས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chö min mögü kyewar jin gyi lop

Bless me that genuine devotion may arise.

གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མཇལ་བར་བྱིན་གིས་རློབས། །

neluk rang zhal jalwar jin gyi lop

Bless me that I may come face to face with the natural state.

རང་རིག་སྙིང་དབུས་སད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rangrik nying ü separ jin gyi lop

Bless me that self-awareness may awaken in my heart.

འཁྲུལ་སྣང་གཞི་རྩ་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

trülnang zhi tsa chöpar jin gyi lop

Bless me to cut through the very root of delusion.

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tsé chik sangyé drupar jin gyi lop

Bless me to reach buddhahood in this very life.

 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །

sölwa depso lama rinpoché

Precious Guru, to you I pray;

གདུང་བས་འབོད་དོ་དྲིན་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །

dungwé bödo drinchen chö kyi jé

with longing I call on you, gracious Dharma lord.

སྐལ་མེད་བདག་ལ་རེ་ས་ཁྱོད་ལས་མེད། །

kalmé dak la resa kyölé mé

Wretched as I am, I have no hope but you:

ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tuk yi yermé drepar jin gyi lop

bless me that wisdom and mind may mingle as one.

 

ཚུལ་འདི་མོས་ལྡན་དགེ་སྦྱོང་འགའ་ཞིག་གིས་སྔ་སོར་ནས་བསྐུལ་ཡང་རིམ་ལུས་སུ་གྱུར་པ། ཉེ་ཆར་རིགས་ལྡན་ཆོས་མཛད་མ་བསམ་འགྲུབ་སྒྲོན་མ་དང༌། དེ་བ་རཀྵི་ཏ་ཟུང་གིས་ནན་ཏན་བསྐུལ་ངོར་སྙིགས་དུས་བླ་མའི་གཟུགས་བརྙན་འཛིན་པ་༧བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ནས་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

Although several devoted practitioners requested me to compose something like this some time ago, I was delayed in doing so. Recently, Samdrup Drönma, a female practitioner of noble family, and Deva Rakshita entreated me to compose this. Therefore, I, Lodrö Tayé, someone who merely maintains the appearance of a guru in this degenerate age, wrote this at the great practice centre, Dzongshö Deshek Düpa. May virtuous goodness spread!

 

Lhasey Lotsawa Translations (translated by Laura Dainty and Oriane Sherap Lhamo), August 2020. With grateful acknowledgement of all previous translations.

1.1_20190703_OL

1.1_20190703_OL

2.0_20200826_OL

  1. This and the next three verses were composed by the fifteenth Karmapa Khakhyab Dorje in accordance with the wish of his guru Samten Gyatso, the grandson of Orgyen Chokgur Lingpa.
/imager/images/12018/TBK-Refuge-Tree_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Tukdrup Barché Künsel Refuge Tree

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

བླ་མ་རྒྱང་འབོད།

bla ma rgyang 'bod

Calling the Gurus From Afar

Author:

Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé

Description:

A piercing supplication to the gurus of all lineages, written by the great Rimé (ecumenical) master, Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé.

Further Information and Resources: