༄༅། །འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཉལ་བསྒོམ་མདོར་བསྡུས་བཞུགས།

A Concise Amitābha Sleeping Practice

 

by Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö

 

སྐྱབས་སེམས་ནི།

Refuge and Bodhicitta

༈ །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

sangyé chö dang tsok kyi chok nam la

In the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly,

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

jangchup bardu dak ni kyapsu chi

I take refuge until awakening.

བདག་གི་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

dak gi jin sok gyipé sönam kyi

Through the merit of practicing generosity and so forth,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dro la pen chir sangyé drupar shok

may I attain buddhahood for the benefit of beings.

ལེན་གསུམ།

Three times.

 

Invitation

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །

malü semchen kün gyi gön gyur ching

You who protect each and every single being,

བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །

dü dé pung ché mi zé jom dzé lha

divine vanquishers of the hosts of māras

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །

ngö nam malü jizhin khyen gyurpé

who know all things, just as they are—

བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ། མཐར།

chomden khor ché né dir shek su sol

blessed ones and your retinues, please come to this place!

ༀ་ཨ་མི་ཏ་བྷ་ཧྲཱིཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ།

om amitabha hrih saparivara é hyé hi benza samaya dza, pema kamala ya satam

oṃ amitābha hrīḥ saparivāra e hye hi vajra samaya jaḥ | padma kamalāya satvaṃ

གྱིས་གདན་ཕུལ་བར་མོས།

With that, imagine offering them a seat.

 

ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི།

The Seven Branches

1. Homage

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །

ji nyé su dak chok chü jikten na

To all the buddhas, lions among humans,

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

dü sum shekpa mi yi sengé kün

in all directions of the universe, through past, present, and future:

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

dak gi malü dedak tamché la

to every single one of you, I bow in homage

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །

lü dang ngak yi dangwé chak gyio

as devotion fills my body, speech, and mind.

 

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chöpé mönlam top dak gi

Through the power of this aspiration to good action,

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

gyelwa tamché yi kyi ngönsum du

all the victorious ones appear, vivid here before my mind,

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །

zhing gi dül nyé lü rap tüpa yi

and I multiply my body as many times as atoms in the universe,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyelwa kün la raptu chaktsel lo

each one bowing in prostration to all the buddhas.

 

2. Offering

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

dül chik teng na dül nyé sanggyé nam

On every atom preside as many buddhas as there are atoms,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

sanggyé sé kyi ü na zhukpa dak

surrounded by all their bodhisattva heirs;

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

dé tar chö kyi ying nam malüpa

and so I imagine them filling completely

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

tamché gyelwa dak gi gangwar mö

the entire space of reality.

 

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dé dak ngakpa mizé gyatso nam

Saluting them with an endless ocean of praise

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

yang kyi yenlak gyatsö dra kün gyi

accompanied by tunes of myriad melodies,

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །

gyelwa kün gyi yönten rap jö ching

I sing of the buddhas’ noble qualities,

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

dewar shekpa tamché dak gi tö

and praise all those who have gone to perfect bliss.

 

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །

métok dampa trengwa dampa dang

To every buddha, I make offerings:

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །

silnyen nam dang jukpa duk chok dang

of the loveliest flowers, of beautiful garlands,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang dukpö dampa yi

of music, perfumed ointments, the best of parasols,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyelwa dé dak la ni chöpar gyi

the brightest lamps, and finest incense.

 

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །

naza dampa nam dang dri chok dang

To every buddha, I make offerings:

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

chéma purma rirap nyampa dang

fine garments and the most fragrant scents,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །

köpa khyépar pakpé chok kün gyi

powdered incense, heaped as high as Mount Meru,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyelwa dé dak la ni chöpar gyi

all arranged in the most exquisite of ways.

 

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །

chöpa gang nam lamé gyachewa

Then the vast and unsurpassable offerings—

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

dé dak gyelwa tamché la yang mö

inspired by my devotion to all the buddhas, and

བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chö la dépé top dak gi

moved by the power of my faith in Good Actions—

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyelwa kün la chaktsel chöpar gyi

I prostrate and offer to all you victorious ones.

 

3. Confession

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །

döchak zhédang timuk wang gi ni

Whatever negative acts I have committed,

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

lü dang ngak dang dézhin yi kyi kyang

while driven by desire, hatred, and ignorance,

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

dikpa dak gi gyipa chi chipa

with my body, my speech, and also with my mind,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

dé dak tamché dak gi sosor shak

before you, I confess and purify each and every one.

 

4. Rejoicing

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

chok chü gyelwa kün dang sangyé sé

With a heart full of delight, I rejoice at all the merits

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །

rang gyel nam dang lop dang mi lop dang

of buddhas and bodhisattvas,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །

drowa kün gyi sönam gang la yang

pratyekabuddhas, those in training, and arhats beyond training,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །

dé dak kün gyi jésu dak yirang

and every living being, throughout the entire universe.

 

5. Imploring the buddhas to turn the wheel of Dharma

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །

gang nam chok chü jikten drönma nam

You who are like beacons of light shining through the worlds,

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །

jangchup rimpar sanggyé ma chak nyé

who gradually attained buddhahood, freedom from all attachment,

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །

gönpo dé dak dak gi tamché la

I exhort you: all of you great guardians,

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

khorlo lana mépar korwar kül

turn the unsurpassable wheel of Dharma.

 

6. Requesting the buddhas not to enter nirvana

མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །

nyangen datön gang zhé dé dak la

Joining my palms together, I pray

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

drowa kün la pen zhing dewé chir

to you who intend to pass into nirvana,

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །

kelpa zhing gi dül nyé zhukpar yang

remain, for aeons as many as the atoms in the universe,

བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །

dak gi telmo rapjar sölwar gyi

and bring well-being and happiness to all living beings.

 

7. Dedication

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །

chaktselwa dang chö ching shakpa dang

What little virtue I have gathered through my homage,

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

jésu yirang kül zhing sölwa yi

through offering, confession, and rejoicing,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

gewa chung zé dak gi chi sakpa

through exhortation, and prayer—all of it

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །

tamché dak gi jangchup chir ngo’o

I dedicate to the enlightenment of all beings!

 

Reciting the Blessed One’s Name

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangyé öpakmé la chaktsel lo, kyap su chi o

Blessed, thus-gone, worthy, genuine, perfectly awakened Amitābha, to you I pay homage! I go for refuge to you!

མཚན་ལན་གསུམ་བརྗོད། མོས་གུས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་ལ།

Thus recite his name three times and arouse intense devotion. Then say:

The Visualization

མདུན་གྱི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི༔

dün gyi nangwa tayé kyi༔

Before me is Amitābha.༔

ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་གཉིས་པ་བྱུང་༔

tuké hrih lé nyipa jung༔

In his heart center is hrīḥ [ཧྲཱིཿ]. From it, a second hrīḥ [ཧྲཱིཿ] appears.༔

ཤངས་བུག་གཡས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི༔

shangbuk yéné rangnyi kyi༔

It exits from his right nostril,༔

སྣ་བུག་གཡོན་ཞུགས་སྙིང་གའི་དབུས༔

nabuk yön zhuk nyingé ü༔

enters me through my left, and travels down to my heart center.༔

 

འོད་ཟེར་སྣང་བ་རབ་འཕྲོས་པས༔

özer nangwa rap tröpé༔

By sending out boundless rays of light,༔

སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་བཅས་པ་སྦྱངས༔

dik drip bakchak chépa jang༔

misdeeds, obscurations, and habitual tendencies are purified.༔

རླུང་ཕྱིར་སོང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ༔

lung chir song dang lhenchik tu༔

As the breath exits me,༔

སྣ་བུག་གཡས་ནས་བཅོམ་ལྡན་གྱི༔

nabuk yéné chomden gyi༔

it emerges from my right nostril and immediately༔

ཤངས་བུག་གཡོན་ཞུགས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔

shangbuk yön zhuk hrih la tim༔

enters the Blessed One through his left nostril, and dissolves into the hrīḥ [ཧྲཱིཿ].༔

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དང་རང་གི་སེམས༔

gyelwé tuk dang rang gi sem༔

The victor’s wisdom heart and my own mind༔

དབྱེར་མེད་བློ་འདས་ངང་དུ་བཞག༔

yermé lodé ngangdu zhak༔

are indivisible—I let be within this non-conceptual state.༔

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མོས་ལ་དབུགས་ཀྱི་འགྲོ་འོང་དང་བསྟུན་པའི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པའི་མཐར་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ་ཞིང༌། ཉལ་བའི་དུས་སུ་དེའི་ངང་ལ་གཉིད་ལོག་པའམ། ཐུན་ལས་ལྡང་ན་འོད་དཔག་མེད་རང་ལ་བསྟིམ་པའམ། མི་དམིགས་པར་བཞག་ལ། སྨོན་ལམ་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་བྱའོ། །ཞེས་ནུབ་བླ་མ་ཀུན་བཟང་ཆོས་འཕེལ་ནས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ། །དགེའོ། །བཀྲ་ཤིས། མངྒ་ལཾ།། །།

Say that and imagine accordingly. In conjunction with the cycle of the breath, perform the visualization again and again. At the end, merge your mind with wisdom heart and when you lie down to sleep, fall asleep within this state. Alternatively, if at the end you do not go to sleep but get up from the session, dissolve Amitābha into yourself, or just let be free of reference points. Then make aspirations, either concise or extensive, as is appropriate. This was written by Chökyi Lodrö at the request of Lama Künzang Chöpel of Nup. May it bring goodness and auspiciousness! Mangalaṃ.

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (trans. Laura Dainty and Oriane Sherap Lhamo, ed. Libby Hogg), with the exception of the Seven Branches which was extracted from Rigpa Translations’ King of Aspiration Prayer,

1.1_20200312_OL

1.1_20200312_OL

1.2_20200414_OL

/imager/images/14177/Amitabha_HAR_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Amitabha HAR

Courtesy of Himalayan Art Resources.

Title:

འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཉལ་བསྒོམ་མདོར་བསྡུས།

'od dpag med kyi nyal bsgom mdor bsdus

Concise Amitābha Sleeping Practice

Author:

Kyapjé Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö

Description:

A simple visualization and recitation focusing on Amitābha, the Buddha of Boundless Light, which can be performed at night prior to falling asleep.

Further Information and Resources:

The Seven Branch Prayer in this practice was extracted from the King of Aspiration Prayers.