༄༅། །པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་སྨོན་བསྡུས་པ། །

A Concise Aspiration for Rebirth in the Lotus Covered Realm

 

ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ།

namo guru buddha bodhisatvaya

Homage to the gurus, buddhas, and bodhisattvas!

 

ཁྱད་པར་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས། །

khyepar mijé jikten nup kyi chok

You, in particular, dwell to the west of our Sahā World,

པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་ན་རབ་བཞུགས་པ། །

pemé khepé zhing na rap zhukpa

in the Lotus Covered Realm—

པདྨའི་མྱུ་གུ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང༌། །

pemé nyugu terchen chokgyur ling

the great tertön Chokgyur Lingpa as Lotus Essence.

སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

kechik tsam gyi dzü té kyewar shok

May I miraculously take birth there, in a single instant!

 

ཅེས་པ་འདི་ཡང་གུས་འཕགས་མཆོག་སྤྲུལ་མིང་ནས། དེ་རིང་བོད་ཟླ་༧ ཚེས་༡༥ དང་རང་གི་རྩ་བླ་སྨྱོ་ཤུལ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་འདས་མཆོད་བཅས་དུས་ཆེན་གཉིས་འམས་ཉིན། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གིས་མཛད་པའི་སྨོན་ཚིག་ལ་ཚིག་འགྱུར་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་སྦྱར་བ་འདིས་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པ་དང་། མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།དགེའོ། །དགེའོ།།

This aspiration was humbly arranged by Phakchok Tulku on the convergence of two special occasions—the fifteenth day of the seventh Tibetan month and the full moon that is also the anniversary of my root guru, Nyoshül Khen Rinpoché's parinirvana—using lines from the aspiration by Jamgön Kongtrül (The Sphere of Universal Joy) with minor changes to their order and to some of the words. Through this, may the wisdom visions of the glorious gurus be fulfilled, and may the teachings of Khyentsé, Kongtrül, and Chokling flourish! Sarva mangalaṃ. May this bring virtue! May this bring goodness!

 

Lhasey Lotsawa, 2021 (trans. Peter Woods).

1.0_2019.08.11_LD

1.0_2019.08.11_LD

1.0_20191110_OL

/imager/images/11976/Lotus_Covered_Realm_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Lotus Covered Realm

Title:

པདྨ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སྨོན་ལམ་བསྡུས་པ།

padma bkod pa'i zhing khams smon lam bsdus pa

Concise Aspiration for Rebirth in the Lotus-Covered Realm

Author:

Kyapgön Phakchok Rinpoche

Description:

A concise aspirations for rebirth in the Lotus-Covered pure realm of Chokgyur Lingpa, arranged by Phakchok Rinpoché at the request of several students.

Further Information and Resources: