༄༅། །པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་སྨོན་བསྡུས་པ། །

A Concise Aspiration for Rebirth in the Lotus-Covered Realm

 

arranged by Kyapgön Phakchok Rinpoche

 

ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ།

namo guru buddha bodhisatvaya

Homage to the gurus, buddhas, and bodhisattvas!

 

ཁྱད་པར་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས། །

khyepar mijé jikten nup kyi chok

To the west of our unique Sahā World,

པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་ན་རབ་བཞུགས་པ། །

pemé khepé zhing na rap zhukpa

in the Lotus-Covered Realm where dwells

པདྨའི་མྱུ་གུ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང༌། །

pemé nyugu terchen chokgyur ling

Lotus Essence, the great tertön Chokgyur Lingpa,

སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

kechik tsam gyi dzü té kyewar shok

may I instantly take miraculous birth!

 

ཅེས་པ་འདི་ཡང་གུས་འཕགས་མཆོག་སྤྲུལ་མིང་ནས། དེ་རིང་བོད་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ དང་རང་གི་རྩ་བླ་སྨྱོ་ཤུལ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་འདས་མཆོད་བཅས་དུས་ཆེན་གཉིས་འམས་ཉིན། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གིས་མཛད་པའི་སྨོན་ཚིག་ལ་ཚིག་འགྱུར་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་སྦྱར་བ་འདིས་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པ་དང་། མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།དགེའོ། །དགེའོ།།

This aspiration was humbly arranged by Phakchok Tulku on the convergence of two special occasions—the fifteenth day of the seventh Tibetan month, full moon that is also the anniversary of my root guru, Nyoshül Khen Rinpoché's parinirvana—using lines from the aspiration by Jamgön Kongtrül (The Sphere of Universal Joy) with minor changes to their order and some of the words. Through this, may the wisdom visions of the glorious gurus be fulfilled, and may the teachings of Khyentsé, Kongtrül, and Chokling flourish! Sarva mangalaṃ. May this bring virtue! May this bring goodness!

 

Lhasey Lotsawa, 2019 (trans. Oriane Sherap Lhamo and Laura Dainty, ed. Libby Hogg).

1.0_2019.08.11_LD

1.0_2019.08.11_LD

1.1_20200621_OL

/imager/images/11976/Lotus_Covered_Realm_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Lotus Covered Realm

Title:

པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་སྨོན་བསྡུས་པ། །

padma'i khebs pa'i zhing smon bsdus pa

Concise Aspiration for Rebirth in the Lotus-Covered Realm

Author:

Kyapgön Phakchok Rinpoche

Description:

An aspiration for rebirth in Chokgyur Lingpa's pure realm, arranged by Kyapgön Phakchok Rinpoche using lines from the aspiration by Jamgön Kongtrül (The Sphere of Universal Joy) with minor changes to their order and some of the words.

Further Information and Resources:

See also The Sphere of Universal Joy.

Read The Great Tertön to learn more about the great treasure revealer Chokgyur Dechen Lingpa and his pure land.