Short Supplication for the Long Life of Kyapjé Chökyi Nyima Rinpoche

 

Composed by Kyapjé Trülshik Rinpoche

 

ༀ་སྭ་སྟི། །མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །

om sosti, chok sum tsasum gyalwa gyatso yi

oṃ svasti Ocean of victorious ones of the Three Jewels and three roots,

བཀའ་རྙིང་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆེའི། །

ka nying chökyi tenpé nyima ché

bless the Kagyü and Nyingma teachings’ radiant Dharma sun,

གསང་གསུམ་རྟག་བརྟན་བསྟན་འགྲོའི་བཞེད་དོན་ཀུན། །

sang sum takten tendrö zhédön kün

so his three secrets are forever firm and his every wish

མ་ལུས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

malü yongsu drupar jin gyi lop

for the sake of teachings and beings is perfectly fulfilled!

 

Lhasey Lotsawa Translations (trans. Oriane Sherap Lhamo), July 2019, based on Erik Pema Kunsang’s previous translation.

1.1_20190327_OL

1.1_20190327_OL

1.1_20190327_OL

/imager/images/12620/Chokyi_Nyima_Rinpoche_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokyi Nyima Rinpoche

Title:

སྐྱབས་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་བསྡུས་པ།

skyabs rje chos kyi nyi ma rin po che'i zhabs brtan bsdus pa

Concise Long Life Supplication for Kyapjé Chökyi Nyima Rinpoche

Author:

Kyapjé Trülzhik Rinpoche

Description:

A four-line prayer for the longevity of Kyapjé Chökyi Nyima Rinpoche composed by Kyapjé Trulshik Rinpoche.

Further Information and Resources: