༄༅། །འཕགས་པ་འདུ་ཤེས་བཅུ་གཅིག་བསྟན་པའི་མདོ། །

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱཪྻ་སཾ་ཛྙཱ་ན་ཨེ་ཀ་ད་ཤ་ནིརདེ་ཤ་སཱུ་ཏྲ། བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་འདུ་ཤེས་བཅུ་གཅིག་བསྟན་པའི་མདོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུ་ཤའི་གྲོང་ཁྱེར་ན་གྱད་ཀྱི་ཉེ་འཁོར་ཤིང་སཱ་ལ་ཟུང་གི་ཚལ་ན་བཞུགས་ཏེ། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་དག་ནམ་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་དགེ་སློང་གིས་འདུ་ཤེས་བཅུ་གཅིག་མངོན་དུ་བྱའོ། །བཅུ་གཅིག་གང་ཞེ་ན།
༼༡༽ཚེ་འདི་ལ་མ་ཆགས་པའི་འདུ་ཤེས་དང༌།
༼༢༽སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པའི་འདུ་ཤེས་དང༌།
༼༣༽འཁོན་དུ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དོར་བའི་འདུ་ཤེས་དང༌།
༼༤༽འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཐམས་ཅད་བཤགས་པའི་འདུ་ཤེས་དང༌།
༼༥༽ཚུལ་ཁྲིམས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བླང་བའི་འདུ་ཤེས་དང༌།
༼༦༽ཉེས་པ་ཆེན་པོ་བྱས་པ་དག་ལའང་ཡང་བའི་འདུ་ཤེས་དང༌།
༼༧༽དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་ཆེ་བའི་འདུ་ཤེས་དང༌།
༼༨༽འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དག་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་དང༌།
༼༩༽འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་རྟག་པའི་འདུ་ཤེས་དང༌།
༼༡༠༽ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་དང༌།
༼༡༡༽མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཞི་བའོ་སྙམ་པའི་འདུ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱའོ། །
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། དགེ་སློང་དེ་དག་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །འདུ་ཤེས་བཅུ་གཅིག་བསྟན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་རྫོགས་སོ།། །།

/imager/images/22058/Buddha_Shakyamuni_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Buddha Śākyamuni

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

འདུ་ཤེས་བཅུ་གཅིག་བསྟན་པའི་མདོ།

'du shes bcu gcig bstan pa'i mdo

Teaching the Eleven Perceptions

Author:

Buddha Śākyamuni

Description:

In this sutra (Toh. 311) the Buddha teaches eleven perceptions to be cultivated at the time of death to the assembled monks as his final testament.