༄༅། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་བཞུགས་སོ། །

Wang Dü: “The Great Cloud of Blessings”

The Prayer which Magnetizes All that Appears and All that Exists

 

by Mipham Rinpoche

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །

om ah hum hrih, dechen barwa wang gi podrang du

oṃ āḥ hūṃ hrīḥ In the palace of power, the blazing of great bliss,

བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

detong sosor tokpé yeshé ku

are the embodiments of the wisdom of discernment, the union of bliss and emptiness,

མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས། །

machak deden pemé rangzhin lé

each one upon a lotus, symbol of bliss free from all attachment,

རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ། །

dorjé nyima nangwa chenpö pel

and each with the splendor of a great, bright vajra sun—

 

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །

chöku nangwa tayé dorjé chö

Dharmakāya Amitābha and Vajradharma;

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་ཆགས་གཟུགས། །

jikten wangchuk tukjé jechak zuk

Avalokiteśvara, Lord of the World, the very manifestation of compassion;

པདྨ་རྒྱལ་པོས་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

pema gyelpö khordé ngawang gyur

Lotus King, all of samsara and nirvana beneath your control,

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །

nangsi zilnön wangchen heruka

powerful heruka, subjugator of all that appears and exists;

 

གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི། །

sangwa yeshé benza varahi

Guhyajñāna and Vajravārāhī;

བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་གཏེར། །

demchok döpé gyelpo dechen ter

King of Desire, ecstasy supreme, source of the wisdom of great bliss;

མ་ལུས་སྐྱེ་དའི་ཡིད་འཕྲོག་རིག་བྱེད་མ། །

malü kyegü yitrok rikjema

Kurukullā, who captivates the mind of every living being without exception;

མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སྟོང་གར། །

choktün chakgyé wangchuk detong gar

masters and mistresses of supreme and ordinary mudras, dancing in bliss and emptiness;

 

དབང་མཛད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས། །

wangdzé dorjé pawo daki tsok

and hosts of vajra vīras and ḍākinīs who attract and magnetize.

སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ། །

nangtong nyampa chenpö ngang nyi du

Remaining always within the state of great equality of appearance and emptiness,

རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གར་གྱིས་སྲིད་གསུམ་གཡོ། །

dorjé ku yi gar gyi si sum yo

with the dance of your vajra body, you cause the three planes of existence to tremble.

འགག་མེད་གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་འགུགས། །

gakmé sung gi zhé dré kham sum guk

With the sound of your laughter, your unceasing enlightened speech, you draw the three worlds to you.

 

འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །

özer marpö khordé yong la khyap

Rays of red light burst out to fill all of samsara and nirvana,

སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞིང་སྡུད་པར་བྱེད། །

sizhi dangchü yo zhing düparjé

causing the vital essence of conditioned existence and ultimate peace to vibrate and be gathered in.

རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི། །

dorjé chakpa chenpö tuk kyi ni

With your enlightened mind of great vajra passion,

རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌། །

nam nyi ngödrup dögü chok tsöl zhing

you grant the two kinds of siddhis, the most supreme of all things desired.

 

རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

dorjé chakyu zhakpa chenpo yi

With your great vajra hooks and lassos,

སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་བྱེད་པ། །

nangsi dewa chenpor dom jepa

you bind in great bliss the world of appearance and existence.

མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅན། །

tayé gyutrül drawé rölgar chen

Dancers in the play of the limitless net of illusion,

ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི། །

til gyi gongbu chewa zhin zhukpé

you who who fill space to overflowing, like a vast outpouring of sesame seeds,

 

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །

rapjam tsa sum wang gi lhatsok la

vast array of the Three Roots, hosts of magnetizing deities,

གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

güpé sölwa depso jin gyi lop

in devotion we pray to you: inspire us with your blessings!

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་མཐའ་དག །

choktün ngödrup dögü pel tadak

Grant us attainments, ordinary and supreme, and so the siddhi

ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

tokmé wang du jepé ngödrup tsöl

of magnetizing, without any obstruction, whatever we desire!

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དྷཱིཿམིང་པས་སྤེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་དབང་གི་ལས་ཀུན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །དར་དམར་ལ་བྲིས་ཏེ་ཕྱར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །མངྒ་ལཾ།། །།

This was composed on the first day of the seventh month of the Earth Hare year (1879) by one named Dhīḥ. Anyone who prays in this way will, without any doubt, accomplish all magnetizing activities exactly according to their wishes. This prayer may be written on red flags and flown in the air, or used in prayer wheels powered by heat or wind. mangalaṃ

Rigpa Translations. Phonetics and English have been lightly edited to conform with Lhasey Lotsa style and format. Original version can be found at Lotsawa House.

1.0_20191112_LD

1.0_2019.07.17_LD

1.0_20191121_OL