༄༅། །ཆོས་ལམ་དུ་སོང་མ་སོང་ཤེས་པའི་མན་ངག །

རྗེས་འཇུག་སྐལ་བཟང་རྣམས་ལ་བསྩལ་པའི་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐོར་སྤང་བླང་མིག་འབྱེད་ཟབ་དོན་སྙིང་གི་བདུད་རྩི་ལས་བཀོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།།

མི་རྟག་འཆི་བ་དྲན་མ་དྲན། །བློ་སྣ་རིང་ཐུང་ཅི་འདུག་ལྟོས། །འཁོར་བ་སྐྱོན་དུ་མཐོང་མ་མཐོང་། །ཞེན་ཆགས་ཡོད་མེད་ཅི་འདུག་ལྟོས། །ཕྱི་མ་ཐར་པ་ཐོབ་མ་ཐོབ། །བཟང་ངན་སྤྱོད་པ་ཅི་འདུག་ལྟོས། །ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་མི་ཐོབ། །བསྐྱེད་རྫོགས་དྲོད་རྟགས་ཅི་འདུག་ལྟོས། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྐྱེས་མ་སྐྱེས། །ཉམ་ཐག་སྐྱོང་ལུགས་ཅི་འདུག་ལྟོས། །ཞེ་སྡང་རྒྱལ་འགོང་ཐུལ་མ་ཐུལ། །དགྲ་ལ་སྡང་བ་ཅི་འདུག་ལྟོས། །འདོད་ཆགས་སྲིན་མོ་ཐུལ་མ་ཐུལ། །གཉེན་ལ་ཆགས་པ་ཅི་འདུག་ལྟོས། །གཏི་མུག་གྲིབ་གདོན་སངས་མ་སངས། །རེ་དོགས་འཛིན་པ་ཅི་འདུག་ལྟོས། །དུག་གསུམ་རྣམ་པར་དག་མ་དག །འཛིན་མེད་རྟོགས་པ་ཅི་འདུག་ལྟོས། །ཆོས་ལམ་དུ་སོང་དང་མ་སོང་བ། །རང་རྒྱུད་ལེགས་པར་བརྟགས་ན་ཤེས། །ཞེས་པ་རྒ་ལབ་རྫོང་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསུངས་ངོར། མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ །

/imager/images/20972/Chokling-thangka_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokling thangka

Title:

ཆོས་ལམ་དུ་སོང་མ་སོང་ཤེས་པའི་མན་ངག

chos lam du song ma song shes pa'i man ngag

Pithy Advice on How to Check One's Progress on the Path

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

In this pithy text addressed to the sixth Drigung Chungtsang, Könchok Tenzin Chökyi Lodrö, Chokgyur Dechen Lingpa offers straightforward instructions on how to check one’s progress on the path and development of key qualities for one’s Dharma practice.