༄༅། །རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཚོགས་གླུ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་བཞུགས་སོ། །

Lemön Tendrel ~ A Gathering Song

The Blessed Vajra Speech of Vidyādhara Jikmé Lingpa

 

by Jikmé Lingpa

 

ལས་སྨོན་རྟེན་འབྲེལ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་གི་སྟེང་དུ། །

lemön tendrel paksam jön shing gi teng du

On the wishfulfilling tree of karma linked with good wishes,

རྒྱ་གར་ཤར་གྱི་རྨ་བྱ་གཞོན་ནུ་ཡང་ཕེབས་བྱུང༌། །

gyakar shar kyi maja zhönu yang pep jung

the youthful peacock of East India has arrived.

རྨ་བྱའི་གདུགས་སྐོར་དམ་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་ལ་བསྒྱུར་དང༌། །

majé duk kor dampé chö chok la gyur dang

Turn your tail parasol to face the sacred teachings

གཞོན་པ་ང་ཚོས་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་ཞིག་ཟིན་ཡོང༌། །

zhönpa ngatsö tarpé lam na zhik zin yong

so we youngsters can also step onto the path of freedom.

བསོད་ནམས་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་ཤིང་རྟ་ལ་ཕེབས་པའི། །

sönam chi kyi gyalmö shing ta la pepé

In the Queen of Spring’s chariot of merit,

ལྷོ་མོན་ཤིང་ལོའི་ཚལ་གྱི་ཁུ་བྱུག་གི་གསུང་སྙན། །

lho mön shing lö tsal gyi kuyug gyi sung nyen

the melodious voice of the cuckoo bird from the jungle of South Bhutan has arrived.

ཡ་གི་དྲི་ཟའི་བུ་མོའི་གླིང་བུ་ལས་སྙན་པ། །

yaki drizé bumö lingbu lé nyenpa

With a song sweeter than the flute of celestial maidens,

དབྱར་གསུམ་ནམ་ཟླ་བསྲོ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་ཡག་བྱུང༌། །

yar sum namda sowé tendrel la yak jung

we receive the auspicious omen of a joyful summer season.

འདིར་འདུས་ལས་སྨོན་མཐུན་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྤུན་གྲགས། །

dir dü lemön tünpé dorjé yi pündrok

Vajra brothers and companions, assembled here with harmonious karma and wishes,

ང་ཚོའི་བླ་མ་བཞུགས་པའི་ཆོས་ར་ལ་ཕེབས་དང༌། །

ngatsö lama zhukpé chöra la pep dang

our teacher is present and has arrived at the gathering of Dharma.

སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་འཐུང་བའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ངང་ནས། །

mindröl dütsi tungwé gatön gyi ngang né

During this feast of drinking the nectar of ripening and liberation,

ཉམས་དགའ་གླུ་རུ་ལེན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་དོ། །

nyamga luru lenpé kyechö shig yö to

I have the special task of singing a joyful song.

བདེ་ཆེན་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་བཞུགས་གྲལ་གྱི་དབུས་ནས། །

dechen pogyur mepé zhuk dral gyi ü né

Amidst this gathering of unchanging great bliss,

ལྷ་དང་བླ་མའི་ཞལ་རས་མ་བསྒོམས་ཀྱང་མཇལ་འབྱུང༌། །

lha dang lamé zhal ré ma gom kyang jal jung

we behold the countenance of the yidam and guru even without meditation.

མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཐིག་འོད་གསལ་གྱི་ཐེག་པས། །

ma dang khandrö nying tik ösal gyi tekpé

So let us request the siddhi of attaining the rainbow body of dharmakāya,

འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུར་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་ཅིག་ཞུའོ།། །།

jalü chökur drupé ngödrup chig zhuo

through the vehicle of luminous clarity, the heart of the essence of the mother ḍākinīs.

 

Translated by Erik Pema Kunsang. Phonetics, diacritics and spelling adjusted to LLTP style.

1.1_PB85_2019.06.12_ML

1.1_20190716_OL

1.1_20190716_OL

/imager/images/21626/Barche_Lamsel_Close_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Padmasambhava

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

ལས་སྨོན་རྟེན་འབྲེལ།

las smon rten 'brel

Song of the Feast (Tsok Lu)

Author:

Rikdzin Jikmé Lingpa

Description:

An aspirational song recited during the feast offering.

Further Information and Resources: