Supplication for the Long Life of Kyapjé Tsikey Chokling Rinpoche

 

Composed by Kyapjé Düdjom Rinpoche

 

༈ །ༀ་སྭ་སྟི། རྒྱལ་ཀུན་རིགས་ཀྱི་ཅོད་པན་འོད་མཐའ་ཡས། །

om svasti, gyel kün rik kyi chöpen ötayé

Oṃ svasti! Family crown of all victorious ones, Amitābha,

ཞིང་འདིར་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་གཞོན་ནུའི་ཚུལ། །

zhing dir chimé rikdzin zhönü tsül

manifest in this realm as the Youthful Vidyādhara of Immortality,

རང་བྱུང་མཚོ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྒྱལ་བ་དེས། །

rangjung tsolé kyepé gyelwa dé

may this self-existing Lotus Buddha shower down

བྱིན་ཆེན་ཤིས་པའི་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་ཕོབ། །

jinchen shipé metok chardu pop

auspicious flowers of great resplendence!

 

འདྲེན་མཆོག་རྔ་ཡབ་གླིང་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེ། །

dren chok ngayap lingpé gyeltsap ché

Great regent of the supreme (Chok) guide from Ngayap Lingpa (Ling),*

མི་འཇིགས་སྡེ་གསུམ་སེང་གེའི་ང་རོ་ཡིས། །

mijik dé sum sengé ngaro yi

your fearless (Mi) lion’s roar of the Three Sections

ལྟ་དམན་རི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་སྤ་བཀོང་བ། །

tamen ridak tsoknam pakongwa

subdues the hordes of beast-like inferior views.

འགྱུར་མེད་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

gyurmé ngak gi wangchuk zhapten söl

Unchanging (Gyur) lord of speech, may your life be long!

 

བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་སྒྱུ་གར་གྱིས། །

dechen yeshé chakgyé gyugar gyi

With your magical dance, the wisdom forms of great bliss (),

རང་གི་གདུལ་བྱར་འབྲེལ་བའི་སྐལ་བཟང་ཚོགས། །

rang gi düljar drelwé kelzang tsok

you connect () with disciples who have excellent fortune,

ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་ས་ལ་དབུགས་འབྱིན་པ། །

zungjuk dorjé sa la uk jinpa

assuring them of the state of vajra (Dorjé) union;

གྲུབ་པའི་དེད་དཔོན་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

drupé depön chok gi zhapten söl

steersman of siddhas, may your life be long!

 

རླབས་ཆེན་འཕྲིན་ལས་འོད་སྣང་འབུམ་བརྡལ་བས། །

lap chen trinlé ö nang bum delwé

The all-pervasive brilliance of your immense activity (Trinlé)

ཆེར་སྙིགས་དུས་ཀྱི་མུན་རུམ་མཐར་བྱས་ཏེ། །

cher nyik dü kyi münrum tarjé té

abolishes the darkness of this degenerate age.

བླ་མེད་ངོ་མཚར་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་དཔལ། །

lamé ngotsar pendé gatön pel

Emanating a splendorous feast of benefit and happiness, wonderful and unexcelled,

ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཁྱབ་སྤྲོ་བཞིན་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

chok dü künkhyap tro zhin zhapten söl

pervading all (Künkhyap) times and directions, may your life be long!

 

འགྲོ་འདུལ་སྐྱེས་བུའི་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། །

drodül kyebü zhapé kel gyar ten

May the life of this great tamer of beings last for one hundred aeons!

ཟབ་གསང་ཆོས་རྔ་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་སྒྲོགས། །

zapsang chö nga sa sum khyapar drok

May the Dharma drum of the Profound Secret resound to fill the three worlds!

སྔ་འགྱུར་རིང་ལུགས་དབྱར་གྱི་མཚོ་ལྟར་རྒྱས། །

ngagyur ringluk yar gyi tso tar gyé

May the tradition of the Early Translations swell like a lake in summer!

དགེ་ལེགས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

gélek choklé namgyel trashi shok

And may auspicious goodness triumph in all directions!

 

ཅེས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་བརྟན་བཞུགས་སུ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ཀུན་དགའི་ལོ་སྨིན་ཟླའི་ཡར་ངོ་རྒྱལ་བ་གསུམ་པའི་དུས་བཟང་པོར་འདུན་སྨོན་དུ་སྤེལ་བ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།

This was composed with wishes for the long life of the fourth in the incarnation line of Terchen Chokgyur Lingpa, by Jikdrel Yeshé Dorjé on the auspicious Victorious (thirteenth) day of the Ripening (ninth) month in the year that is Delightful To All (Wood Tiger). Siddhirastu. May it be accomplished!

Chokling Rinpoche’s full name is Chokling Mingyur Dewé Dorjé Trinlé Künkhyap—Supreme Sanctuary, All-Pervading Activity of the Unchanging Blissful Vajra.

Translated by Rangjung Yeshe Translations.

1.1_20191003_LD

1.2_20200322_OL

1.2_20200322_OL

/imager/images/12385/Tsikey-Chokling-Rinpoche_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Tsikey Chokling Rinpoche

Title:

སྐྱབས་རྗེ་རྩི་ཁེ་མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན།

skyabs rje rtsi khe mchog gling rin po che'i zhabs brtan

Long Life Supplication for Kyapjé Tsikey Chokling Rinpoche

Author:

Kyapjé Düdjom Rinpoche

Description:

A long life supplication for Kyapjé Tsikey Chokling Rinpoche composed by Kyapjé Dudjom Rinpoche.