Requesting the Fulfillment of Our Aims

 

༈ གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །

gang zhik yila drenpa tsam gyi kyang

We need merely think of you

འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་མཛད་པ་ཡི། །

döpé ngödrup tsölwa dzepa yi

and you bestow the desired siddhis.

བསྟན་སྲུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །

tensung yizhin norbu khyé nam kyi

Protectors of the teachings, wish-granting jewels,

བདག་གི་བསམ་དོན་མ་ལུས་གྲུབ་པར་མཛོད།། །།

dak gi samdön malü drupar dzö

let all our aims be fulfilled!

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (trans. Oriane Sherap Lhamo and Laura Dainty).

1.1_2019.07.12_LD

1.1_2019.07.12_LD

1.1_2019.07.12_LD