༄༅། །བསམ་ལྷུན་མའི་ཚོགས་བསྡུས།

Concise Gathering Offering for the Spontaneous Fulfillment of Wishes

Sampa Lhündrupmé Tsok

 

by Künzang Gyurmé Tsewang Drakpa

 

ན་མོ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ནི་དྷི་བྷྱ།

namo guru-mahā-nidhibhyaḥ

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསམ་ལྷུན་མའི་ཚོགས་འབུམ་སྐབས།

For accumulating 100,000 gathering offerings with The Wishfulfilling Jewel Guru Heart Practice, Spontaneous Fulfillment of Wishes, recite:

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། བླ་མ་རིག་འཛིན་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །

om ah hung, lama rikdzin tsa sum kyilkhor lha

Oṃ āh hūṃ! Gurus, vidyādharas, Three Roots, and mandala deities,

འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་དགྱེས་བསྐངས་ཏེ། །

dir shek tsok kyi chö bül gyé kang té

come here and joyfully partake of this gathering offering!

ཉམས་ཆག་མཐོལ་བཤགས་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བ་ཡི། །

nyamchak töl shak dra gek drelwa yi

We confess our transgressions, and offer the flesh and blood

ཤ་ཁྲག་ཞལ་སྟོབ་ལྷག་ལ་དབང་བས་རོལ། །

sha trak zhel top lhak la wangwé röl

of liberated enemies and obstructers. May the remainders be enjoyed by the recipients!

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །

chi nang sangwé barché zhiwa dang

Pacify outer, inner, and secret obstacles

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

sampa lhün gyi drupar dzé du söl

and spontaneously fulfill all wishes!

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙ་ཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷ་ཀྵ་སི་སྭཧཱ།

om ah hum sarva mahaguru mandala saparivara ganatsakra pudza khahi | utsishta balingta bhakshasi soha ||

oṃ āḥ hūṃ sarva-mahā-guru-maṇḍala-saparivāra gaṇacakra-pūja khāhi ǀ ucchiṣṭa-baliṅgte bhakṣasi svāhā ||

ཞེས་གྲངས་གསོག་གོ །ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཉེ་བར་མཁོ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་གྲགས་པས་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་གཏེར་གཞུང་ལས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བྲིས་པ་དགེ། །།

Thus accumulate the gathering offering. Perceiving the need for such a prayer, Künzang Gyurmé Tsewang Drakpa composed this very brief liturgy on the joyous first day of the month, based on the root treasure text.

 

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (trans. Laura Dainty and Oriane Lavolé, ed. Libby Hogg).

1.0_20191020_LD

1.0_20191027_OL

1.0_20191027_OL

/imager/images/21624/Sampa_Lhundrup_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Tukdrup Sampa Lündrup

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

བསམ་ལྷུན་མའི་ཚོགས་བསྡུས།

bsam lhun ma'i tshogs bsdus

Sampa Lhundrup Concise Gathering Offering

Author:

Tersé Gyurmé Tsewang Drakpa

Description:

A short liturgy for accumulating 100,000 gathering offerings with The Wishfulfilling Jewel Guru Heart Practice.