༄༅། །ཐུབ་པའི་བསྟོད་པ་གང་ཚེ་རྐང་གཉིས་མ། །

Short Praise of the Buddha's Deeds

 

by Ārya Śūra

 

གང་ཚེ་རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་ཁྱོད་བལྟམས་ཚེ། །

gang tsé kang nyi tsowo khyö tam tsé

When you were born, chief among human beings,

ས་ཆེན་འདི་ལ་གོམ་པ་བདུན་བོར་ནས། །

sa chen di la gompa dün bor né

you took seven steps on this earth and said:

ང་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མཆོག་ཅེས་གསུངས། །

nga ni jikten di na chok ché sung

“In this world I am supreme.”

དེ་ཚེ་མཁས་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

detsé khepa khyö la chaktsel lo

To you, O wise one, I pay homage!

 

དང་པོ་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ཡུལ་ནས་བྱོན། །

dangpo ganden lha yi yül né jön

First, you descended from the heaven of Tuṣita,

རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། །

gyelpö khap tu yum gyi lhum su zhuk

and in the royal home entered your mother’s womb;

ལུམྦི་ནི་ཡི་ཚལ་དུ་ཐུབ་པ་བལྟམས། །

lumbini yi tsel du tupa tam

in the grove at Lumbinī, O sage, you were born:

བཅོམ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomden lha yi lha la chaktsel lo

to the victorious ‘god among gods,’ I pay homage!

 

གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་མ་མ་བརྒྱད་བཞིས་མཆོད། །

zhelyé khang du mama gyé zhi chö

You were tended by thirty-two nurses at the palace,

ཤཱཀྱའི་གྲོང་དུ་གཞོན་ནུས་རོལ་རྩེད་མཛད། །

shakyé drong du zhönü röltsé dzé

you spent your youth in sports at the house of the Śākyas;

སེར་སྐྱའི་གནས་སུ་ས་འཚོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། །

serkyé né su sa tso khap tu zhé

at Kapilavastu you took Gopā as your wife:

སྲིད་གསུམ་མཚུངས་མེད་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

si sum tsungmé ku la chaktsel lo

to you who are unequalled in the three worlds, I pay homage!

 

གྲོང་ཁྱེར་སྒོ་བཞིར་སྐྱོ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ནས། །

drongkhyer go zhir kyowé tsül ten né

At the four city gates, you were shown the four kinds of sorrow,

མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་དབུ་སྐྲ་བསིལ། །

chörten namdak drung du utra sil

and cut your own hair in front of the Viśuddha Stūpa;

ནཻ་རཉྫ་ནའི་འགྲམ་དུ་དཀའ་ཐུབ་མཛད། །

nairanjané dram du katup dzé

on the banks of the Nairañjanā you practiced as an ascetic:

སྒྲིབ་གཉིས་སྐྱོན་དང་བྲལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

drip nyi kyön dang drel la chaktsel lo

to you who are free from the faults of the two obscurations, I pay homage!

 

རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་གླང་ཆེན་སྨྱོན་པ་བཏུལ། །

gyelpö khap tu langchen nyönpa tül

At Rājagṛha you tamed a rogue elephant,

ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྤྲེའུས་སྦྲང་རྩི་ཕུལ། །

yangpachen du pé'ü drangtsi pül

in Vaiśālī the monkeys offered you honey;

མ་ག་དྷ་རུ་ཐུབ་པ་མངོན་སངས་རྒྱས། །

magadha ru tupa ngön sangyé

in Magadha, O sage, you realized buddhahood:

མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

khyenpé yeshé bar la chaktsel lo

to you in whom omniscient wisdom blossomed, I pay homage!

 

ཝཱ་ར་ཎཱ་སིར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །

varanasir chö kyi khorlo kor

At Vārāṇasī you turned the wheel of Dharma,

ཛེ་ཏའི་ཚལ་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན། །

dzeté tsel du chotrül chenpo ten

and in the Jeta Grove you showed great miracles;

རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དུ་དགོངས་པ་མྱ་ངན་འདས། །

tsachok drong du gongpa nyangen dé

at Kuśinagara you passed into parinirvāṇa:*

ཐུགས་ནི་ནམ་མཁའ་འདྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tuk ni namkha dra la chaktsel lo

to you whose wisdom is like the sky, I pay homage!*

 

འདི་ལྟར་བསྟན་པའི་བདག་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

ditar tenpé dakpo chomdendé

Through the merit of this brief praise of

མཛད་པའི་ཚུལ་ལ་མདོ་ཙམ་བསྟོད་པ་ཡི། །

dzepé tsül la do tsam töpa yi

the deeds of the Enlightened One, Master of the Teaching,

དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་པ་ཡང༌། །

gewé drowa kün gyi chöpa yang

may the actions of all living beings

བདེ་གཤེགས་ཉིད་ཀྱི་མཛད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག  །

deshek nyi kyi dzé dang tsungpar shok

come to equal the acts of the Sugata himself.

 

ཅེས་པ་འདི་སློབ་དཔོན་དཔའ་བོས་མཛད་པའོ།། །།

This was composed by the ācārya Śūra.

Translated by Patrick Gaffney, Rigpa Translations, with minor emendations to terminology made by Lhasey Lotsawa marked by an asterisk *. Spelling, phonetics, and diacritics adjusted to Lhasey Lotsawa style.

1.0_20200119_LD

1.0_20200119_LD

1.1_20200519_OL

/imager/images/1171/Shakyamuni-Buddha_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.png

Shakyamuni Buddha

Title:

ཐུབ་པའི་བསྟོད་པ་གང་ཚེ་རྐང་གཉིས་མ།

thub pa'i stod pa gang tshe rkang gnyis ma

Short Praise of the Buddha's Deeds

Author:

Ārya Śūra

Description:

Brief verses honoring the extraordinary life of Buddha Śākyamuni.

Further Information and Resources: