༄༅། །སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་ཀུན་དགའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Sphere of Universal Joy: An Aspiration for Taking Rebirth in the Realm of Utmost Purity

from The Profound Essence Embodying the Families of the Three Kāyas (Kusum Rikdü Zaptik)

 

by Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé

 

ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ།

namo guru buddha bodhisatvaya

Homage to the gurus, buddhas, and bodhisattvas!

 

ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང༌། །

chöying künkhyap gyelwa sé ché dang

To the victors and all your heirs, pervading the whole of dharmadhātu,

ཁྱད་པར་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས། །

khyepar mijé jikten nup kyi chok

to Lotus Essence in particular, the sovereign of all bodhisattvas,

པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་ན་རབ་བཞུགས་པ། །

pemé khepé zhing na rap zhukpa

he who dwells to the west of this Sahā World

སེམས་དཔའ་ཀུན་གཙོ་པདྨའི་མྱུ་གུ་ནི། །

sempa kün tso pemé nyugu ni

in the Lotus Covered Realm,

རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལ། །

gyelsé gyatsö tsok dang chepa la

accompanied by an ocean-like assembly of the victors' heirs,

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྙིང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

güpé chaktsel nying né kyap su chi

I bow with respect, sincerely taking refuge within my heart.

 

སྒོ་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་རྩར་བཅས་པས་མཆོད། །

go sum longchö getsar chepé chö

I offer you my three gates, my riches and roots of virtue,

སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་གང་མཆིས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །

dikdrip nyetung gang chi töl zhing shak

and I admit and confess all my misdeeds, faults, and failings.

སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །

si zhi gelek kün la jé yi rang

I rejoice in all the virtuous goodness of both existence and peace,

བླ་མེད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

lamé chö kyi khorlo korwar kül

and I request that you turn the wheel of the unexcelled Dharma.

བསྐལ་བརྒྱར་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །

kel gyar nya ngen mi da zhuk söldep

I beseech you to remain for one hundred eons without passing into nirvana,

དགེ་རྩ་མི་གནས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །

getsa mi né jangchup chenpor ngo

and my roots of virtue I dedicate to great unabiding awakening.

 

སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བསོད་ནམས་མཐུ་དཔལ་དང༌། །

sangyé sé ché sönam tu pel dang

By the merit, power, and splendor of the buddhas and their children,

དུས་གསུམ་བསགས་པའི་ལེགས་སྤྱད་གང་མཆིས་དང༌། །

dü sum sakpé lek ché gang chi dang

by every single deed of goodness throughout the three times,

སྟོང་ཉིད་རྟེན་འབྱུང་བསླུ་མེད་བདེན་པ་ཡིས། །

tongnyi tenjung lumé denpa yi

and by the unfailing truth of emptiness and dependent origination,

བདག་གཞན་འབྲེལ་ཐོག་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

dak zhen drel tok drowa malüpa

may I and all beings with whom I have made a connection,

ནམ་ཞིག་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་གྱུར་པའི་ཚེ། །

namzhik chiwé dü jé gyurpé tsé

when the time of death has come,

འཁོར་བ་ངན་སོང་སྐྱེ་གནས་ཀུན་སྤངས་ཏེ། །

khorwa ngensong kyené künpang té

leave behind all further rebirths in the evil of samsara,

དག་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨས་ཁེབས་པ་རུ། །

dakpé zhing chok pemé khebpa ru

and miraculously take birth, within a single instant,

སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

kechik tsam gyi dzü té kyewar shok

in the eminent Lotus Covered Pureland!

 

རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ས་བོན་ནི། །

rinchen jangchup sem kyi sabön ni

The precious mind of awakening is its seed,

རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་ཡོངས་སྦྱངས་ལས་སྨིན་པ། །

gyelwé sé kyi yong jang lé minpa

the purification of the victors and their heirs its maturation.

སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་མིང་ཡང་མི་གྲགས་ཤིང༌། །

nyikma nga yi ming yang mi drak shing

There, even the names of the five degenerations are unknown,

ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་བྱེ་བས་རབ་བརྒྱན་པ། །

ngotsar yönten jewé rap gyenpa

and everything is adorned with wondrous qualities—

པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

pemé khepé zhing du kyewar shok

may we take birth in the Lotus Covered Realm!

 

ཐ་གྲུ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཚད་དཔག་ཏུ་མེད། །

tadru yang shing gyatsé pak tumé

Expansive in size, its dimensions are boundless,

ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ལ། །

laktil tar nyam ser gyi sa zhi la

its golden earth smooth as the palm of the hand,

རིན་ཐང་མེད་པའི་རིན་ཆེན་གཅལ་དུ་བཀྲམ། །

rintang mepé rinchen chel du tram

and strewn all around with priceless gems—

པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

pemé khepé zhing du kyewar shok

may we take birth in the Lotus Covered Realm!

 

ནོར་བུའི་ལྗོན་ཤིང་གསེར་གྱི་དྲྭ་བས་འབྲེལ། །

norbü jönshing ser gyi drawé drel

Its jewel trees are strung with lattices of gold,

ལོ་འདབ་སྲབ་འཇམ་ཡངས་པའི་དར་ཟབ་གོས། །

lodap sapjam yangpé darzap gö

with soft leaves supple and lush like velvet,

འབྲས་བུ་ལྷ་ཡི་བཅུད་དང་རིན་ཆེན་སྨིན། །

drebu lha yi chü dang rinchen min

and fruits of divine nectar and precious gems—

པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

pemé khepé zhing du kyewar shok

may we take birth in the Lotus Covered Realm!

 

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ་ཀླུང་སྣ་ཚོགས་འབབས། །

yenlak gyeden chulung natsok bap

Streams of water flow, there, with all eight qualities,

དྲི་ཞིམ་སྤོས་ཆུའི་རྫིང་བུས་ཀུན་ནས་གཏམས། །

drizhim pöchü dzingbü kün né tam

and perfumed, fragrant pools abound,

གསེར་གྱི་བྱེ་མ་རིན་ཆེན་ཕ་གུས་བསྐོར། །

ser gyi jema rinchen pagü kor

all fringed with golden sand that is set with jewels—

པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

pemé khepé zhing du kyewar shok

may we take birth in the Lotus Covered Realm!

 

རྨ་བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་ནེ་ཙོ་ངང་ངུར་སོགས། །

maja trung trung netso ngang ngur sok

There are peacocks and cranes, parakeets and swans,

སྤྲུལ་པའི་འདབ་ཆགས་ལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས། །

trülpé dapchak tawé chok mi shé

and many other fascinating birds quite miraculous,

ཀུན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་མཐུ་ཡིས་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོག །

kün kyang sangyé tu yi chö dra drok

and all, through the Buddha’s power, singing Dharma songs—

པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

pemé khepé zhing du kyewar shok

may we take birth in the Lotus Covered Realm!

 

ཡིད་འོང་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་ཀུན་ཏུ་ཁེབས། །

yi ong metok trengwé küntu khep

Flower garlands unfurl their loveliness everywhere,

པདྨོའི་སྐྱེད་ཚལ་འདོད་རྒུ་ཡིད་བཞིན་འཇོ། །

pemö kyetsel dögu yizhin jo

lotus groves yield all conceivable wishes,

བསིལ་བྱེད་ངད་པ་རེག་ན་བདེ་བར་རྒྱུ། །

sil jé ngepa rek na dewar gyu

and there are cool breezes, pleasant to the touch—

པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

pemé khepé zhing du kyewar shok

may we take birth in the Lotus Covered Realm!

 

ངན་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་བྲལ་ཞིང་ལྷ་དང་མི། །

ngendrö kyené drel zhing lha dang mi

Free from lower rebirth, with only the exalted fortune

མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་གྱིས། །

tori yönten pakpé nor dün gyi

of the realms of gods and humans, the seven noble riches,

འབྱོར་པ་རབ་རྒྱས་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་པ། །

jorpa rap gyé dé zhing lo lekpa

the happiness this brings, and the endless years of bounty—

པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

pemé khepé zhing du kyewar shok

may we take birth in the Lotus Covered Realm!

 

དྭངས་མ་བསམ་གཏན་ཟས་ཀྱིས་བདེ་བར་འཚོ། །

dangma samten zé kyi dewar tso

Blissfully nourished by the pure food of meditation,

ཚེ་རབས་དྲན་ཅིང་བློ་གྲོས་གཟུངས་སྤོབས་ལྡན། །

tserap dren ching lodrö zung pop den

remembering past lives, possessing wisdom, recall, and eloquence,

དེར་སྐྱེས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས། །

der kyé chir midokpé sa la né

to be reborn there is to reach the level of non-returner—

པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

pemé khepé zhing du kyewar shok

may we take birth in the Lotus Covered Realm!

 

རྒྱན་གོས་ཡོ་བྱད་རོལ་མོའི་ཁྱད་པར་སོགས། །

gyen gö yojé rölmö khyepar sok

Graced with ornaments, garments, supplies, and musical instruments—

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་བསམས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ། །

döpé yönten sampa tsam gyi drup

all these and other pleasure objects, ours by merely thinking of them;

ཏིང་འཛིན་བདེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་ཟུག་རྔུ་མེད། །

tingdzin deden dukngel zuk ngu mé

samadhi’s bliss enjoying, and free from pain and suffering—

པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

pemé khepé zhing du kyewar shok

may we take birth in the Lotus Covered Realm!

 

ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་སྤོས་ཆུའི་ཆར་རྒྱུན་འབེབས། །

lha yi metok pöchü chargyün bep

Amid showers of flowers divine and fragrant water,

སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དབྱངས་སྒྲོག །

trülpé lhamö chö ching töyang drok

magical goddesses offer praise in voices melodious,

ཉིན་དང་མཚན་མེད་རྒྱལ་བའི་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ། །

nyin dang tsenmé gyelwé ö kyi khyap

and day and night the conquerors’ light pervades—

པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

pemé khepé zhing du kyewar shok

may we take birth in the Lotus Covered Realm!

 

བར་དོར་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པས་མདུན་བསུ་ཞིང༌། །

bardor sangyé trülpé dün su zhing

May we be welcomed in the bardo by the emissaries of the buddhas,

སྒྲིབ་པའི་དྲྭ་བ་མ་ལུས་ཕྱིར་བསལ་ཏེ། །

dripé drawa malü chir sel té

and waving aside, in an instant,

སྐད་ཅིག་ལག་པ་བརྐྱང་བསྐུམ་ཙམ་ཉིད་ལ། །

kechik lakpa kyangkum tsam nyi la

all our webs of obscuration,

དག་པའི་ཞིང་ཁམས་མཆོག་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dakpé zhing kham chok tu kyewar shok

may we take birth in this supreme pure realm!

 

ཞིང་དབུས་རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །

zhing ü rinchen lé drup zhelyé khang

The palace at its center is built of precious gems,

བྱང་སེམས་སྨོན་ལམ་སྟོབས་ལས་རྣམ་འཕྲུལ་པ། །

jangsem mönlam top lé namtrülpa

magically conjured by the power of bodhisattvas’ aspirations,

བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་བློ་ལས་འདས་པའི་ནང༌། །

köpé khyepar lo lé depé nang

with extraordinary arrangements surpassing every thought.

རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོས་མདུན་གྱིས་བལྟས་པའི་དབུས། །

gyelsé gyatsö dün gyi tepé ü

Within it, surrounded by oceans of bodhisattvas,

 

གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གྱུར་གླིང༌། །

terchen chö kyi gyelpo chokgyur ling

is the Dharma king, the great tertön Chokgyur Lingpa,

མངོན་བྱང་དབྱིངས་ལས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པ། །

ngönjang ying lé zuk kyi kur zhengpa

a rūpakāya arisen from the space of full awakening,

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་པདྨའི་མྱུ་གུ་ནི། །

sempa chenpo pemé nyugu ni

none other than the great bodhisattva Lotus Essence.

དམར་གསལ་ཉིན་བྱེད་སྟོང་གི་གཟི་འབར་བ། །

mar sel nyinjé tong gi zibarwa

Brilliant red in color, glowing like a thousand suns,

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུས་མཚན། །

chak yé chok jin dö jung norbü tsen

in his right hand he holds, in the boon-granting gesture, a wish-fulfilling jewel.

གཡོན་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །

yönpé kyap jin utpel tsebum nam

In his left, he holds, in the refuge-granting gesture, a blue-colored lotus with a vase of longevity.

དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་སྤྲས་མཚན་དཔེ་རྫོགས། །

dar dang rinchen gyen tré tsenpé dzok

Silks and jewels adorn him, and all the major and minor marks,

ཕྱེད་སྐྱིལ་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས། །

chekyil pema nyidé den la zhuk

as he sits in half-vajra on a throne of lotus, sun, and moon.

 

ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་དུ་འཕྲོ། །

tukjé özer chok chü zhing du tro

He radiates compassion to all realms of the ten directions.

དྲི་མེད་སྤྱན་རས་གདུལ་བྱར་རྟག་ཏུ་གཟིགས། །

drimé chenré düljar tak tu zik

His flawless eyes gaze constantly on the beings to be tamed,

ཐེག་ཆེན་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ཆོས་སྒོ་སྟོན། །

tekchen chir midokpé chögo tön

guiding them through the doorway of the irreversible Mahāyāna,

འབྲེལ་ཚད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་དབུགས་འབྱིན་པ། །

dreltsé jangchup nyingpor uk jinpa

assuring any who connect with him of supreme awakening.

 

རྒྱལ་སྲས་མཆོག་དེའི་ཞལ་རས་མངོན་སུམ་དུ། །

gyelsé chok dé zhelré ngön sum du

Upon seeing the face of this eminent bodhisattva,

མཐོང་ནས་ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིའི་རོ་མཆོག་མྱང༌། །

tong né zhi sil dütsi ro chok nyang

one savors the cooling taste of the most supreme of nectars.

རྟག་ཏུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་འཛིན་ཅིང༌། །

tak tu dampé chö kyi dzö dzin ching

Constantly maintaining the treasury of sacred Dharma,

བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པ་དང༌། །

jangchup chenpor lungten topa dang

may we receive for ourselves the prophecy of great awakening,

བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

zangpo chöpa gyatso tarchin né

may we bring to perfection an ocean of noble deeds,

རྒྱལ་བ་ཀུན་བསྔགས་ཞིང་མཆོག་དམ་པ་རུ། །

gyelwa kün ngak zhing chok dampa ru

and, within this realm sublime, praised by all the buddhas,

ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་གཟི་བརྗིད་དཔག་མེད་ཅིང༌། །

tsé dang yeshé ziji pakmé ching

amid the boundless splendor of life and wisdom,

རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་གྱུར་ཅིག །

namkün khyenpé sangyé nyi gyur chik

may we awaken to the buddhahood of omniscient wisdom!

 

སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །

sangyé ku sum nyépé jinlap dang

By the blessings of the buddhas who have attained the three kāyas,

ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །

chönyi mingyur denpé jinlap dang

by the blessings of the unchanging truth of dharmatā,

དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

gendün miché dünpé jinlap kyi

and by the blessings of the unshakeable will of the Sangha,

ཇི་ལྟར་བསྔོས་ཤིང་སྨོན་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

jitar ngö shing mönlam drupar shok

may our every wish and dedication be fulfilled!

 

ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་འདིའང་ཟབ་གསང་གི་མངའ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཟབ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་འབེབས་པའི་ཡིག་བྲིས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུས་སྐབས་བགྱིད་དགོས་པའི་བཀའ་སྩལ་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་དང༌། གནས་མདོ་གཅོད་བླ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་དཔལ་ཁྱིམ་སྔགས་འཆང་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་སོགས་སྔ་ཕྱིར་དོན་གཉེར་མང་པོའི་བཞེད་སྐོང་སླད་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་དབེན་པའི་རི་ངོགས་སུ་བྲིས་པ་ཡ་ཐཱ་སིདྡྷིརྦྷ་བ་ཏུ། དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

I have had the honor of serving the Omniscient Guru [Jamyang Khyentse Wangpo], sovereign of profound secrets, as a scribe. On this particular occasion, as I was committing to writing the profound teachings revealed from his wisdom heart, he said I should compose an aspiration for the Lotus Covered Realm. Thus, honoring his command as well as the oft-repeated requests of the Chö Lama and Tulku of Nedo, the tantrika Orgyen Tenzin, and others, this aspiration to be reborn in the pureland was written by Pema Garwang Lodrö Tayé [Jamgön Kongtrül] in a remote mountain retreat. Yathā siddhirbhavatu. May virtue and excellence increase!

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (trans. Erik Pema Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Laura Dainty and Oriane Sherap Lhamo, reedited by Libby Hogg), 2019.

1.1_20200326_OL

1.1_20200326_OL

1.1_20200326_OL

/imager/images/11976/Lotus_Covered_Realm_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Lotus Covered Realm

Title:

ཀུན་དགའི་ཐིག་ལེ།

kun dga'i thig le

Sphere of Universal Joy

Author:

Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé

Description:

An aspiration for taking rebirth in the Lotus-Covered Realm, or Pema Köpé Zhingkham (padma bkod pa'i zhing khams), the pureland of Chokgyur Dechen Lingpa, composed by Jamgön Kongtrül Rinpoché at the request of Jamyang Khyentsé Wangpo.