༄༅། །མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

Supplication for Chokgyur Lingpa’s Swift Return

 

by Karmapa Orgyen Trinley Dorjé

 

ན་མོ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཡེ།

Namo guru-deva-ḍākiṇyai!

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་འཕགས་པའི་ཚོགས། །

sangyé chö dang gendün pakpé tsok

Buddha, Dharma and assembly of the noble Sangha,

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྟེ། །

lama yidam khandro chökyong té

Gurus, yidams and ḍākinīs, dharma guardians,

དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

könchok tsa sum denpé jinlap kyi

Triple precious ones and roots, by your truthful blessings,

བདག་ཅག་སྨོན་འདུན་འགྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །

dakchak mön dün druppé drok dzö chik

Please bestow your help, that our wishes are fulfilled.

 

ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །

orgyen chenpö tukjé gyutrül gar

Compassionate the magic dance of splendid Uḍḍiyāna;

མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་རོལ་རྩེད་ཀྱིས། །

mingyur dechen gyumé röltsé kyi

Magical the playfulness of changeless greatest ease;

སྙིགས་དུས་འགྲོ་ལ་བརྩེ་བའི་གཞན་དབང་ཅན། །

nyikdü dro la tsewé zhenwang chen

Powerful your love for beings in this kaliyuga;

སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་བར་མཛོད། །

trülpé da zhel nyurdu charwar dzö

Let your magic full moon face please swiftly reappear.

 

ཀུན་བཟང་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པ་ལས། །

künzang gongpé tsel chen dzokpa lé

From the full-bloomed strength of Ever-Excellent’s intention,

ཟབ་གཏེར་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་སྨིན་གྲོལ་མཛོད། །

zapter sam mikhyapé mindröl dzö

Grant amazing deepest termas to mature and free.

མདོ་སྔགས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་སྤེལ་བའི་མགོན། །

do ngak tenpa gyamtso pelwé gön

Lord who fills an ocean with the sutra mantra teachings,

སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་བར་མཛོད། །

trülpé da zhel nyurdu charwar dzö

Let your magic full moon face please swiftly reappear.

 

གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་འཇུག་པའི་རྒྱུ། །

gangla gang dül trinlé jukpé gyu

Cause for activity to guide whoever needs it,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱིས། །

jangchup sem dang ngön gyi mönlam gyi

Through bodhi-mind and aspirations from your former lives,

ཇི་ལྟར་པདྨའི་མཚོ་ལ་ངང་མོ་བཞིན། །

jitar pemé tso la ngangmo zhin

Like the mighty swan who lands on lakes of lotus flowers,

སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་བར་མཛོད། །

trülpé da zhel nyurdu charwar dzö

Let your magic full moon face please swiftly reappear.

 

དེ་ལྟར་བདག་ཅག་མོས་གདུང་དྲག་པོ་ཡིས། །

detar dakchak mö dung drakpo yi

Thus it is from all of us, with yearning most sincerely:

རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབས་པའི་མཐུས། །

tsechik güpé sölwa tappé tü

Through the force of calling on you with one-pointed trust,

ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་ནས་དགོངས་པའི་རྩལ་ཕྱུངས་ནས། །

chöying long né gongpé tsel chung né

Gather your intention’s strength from dharmadhātu’s vastness;

སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་བར་མཛོད། །

trülpé da zhel nyurdu charwar dzö

Let your magic full moon face please swiftly reappear.

ཅེས་པ་འདིའང་ཙི་ཀེ་མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་མི་འགྱུར་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག་རེ་ཞིག་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ། སླར་ཡང་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབྱོན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་འབྲི་དགོས་ཞེས། སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་རིགས་སྲས་རྣམས་དང་། སྐུ་མཆེད་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ནས་གསུང་བསྐུལ་མཛད་དོན་བཞིན་ཀརྨ་པར་གྲག་པ། ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་སུ་འབོད་པ་དེས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡  ཟླ་ ༠༡  ཚེས་ ༠༨  ལ་སྦྱར་བ་འདིས་ཀྱང་འདོད་དོན་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

Upon the occasion of His Eminence Mingyur Dewé Dorjé, 4th incarnation of Tsikey Chokling, displaying the aspect of passing away for the time being, the precious reincarnation of Kyapjé Dilgo Khyentsé, along with noble sons and brothers, has expressed a request that a supplication be composed, so that his emanations may always continue to return for the benefit of the teachings and beings. Accordingly, the one known as Karmapa and called by the name Orgyen Trinlé, wrote this on January 8th, 2021. May it act as the cause for our wishes to be fulfilled exactly as they are!

 

Translated melodiously by Erik Pema Kunsang for recitation in English, 2021. The colophon was translated by Nata Sönam Wangmo and edited by Lowell Cook.

/imager/images/12385/Tsikey-Chokling-Rinpoche_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Kyapjé Tsikey Chokling Rinpoche

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས།

mchog gyur gling pa'i myur 'byon gsol 'debs

Supplication for Chokgyur Lingpas Swift Return

Author:

Gyalwang Karmapa Orgyen Trinlé Dorjé

Description:

An aspiration for the swift rebirth of Kyapjé Tsikey Chokling Rinpoche composed by Karmapa Orgyen Trinlé Dorjé.