A Supplication to the Abbot, the Master, the Dharma King, and the Translator Vairocana

 

༈ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་རིགས་བརྒྱའི་བདག །

dü sum gyalwa kün ngö rik gyé dak

Embodiment of all victors of the three times, sovereign of the hundred families,

ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་པོ། །

trinlé nam zhi khorlö gyurwa po

universal monarch of the four activities,

སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཅན། །

nangsi wang du düpé tutop chen

you posses the great power that magnetizes all phenomenal appearance—

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

pema jungné zhap la sölwa dep

I supplicate at the feet of the Lotus-Born!

 

འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་བཙུག །

dzambüling du tenpé sok shing tsuk

You planted the life-tree of the doctrine in this world

ཁ་བ་ཅན་དུ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྦར། །

khawachen du chö kyi drönmé bar

and lit the lamp of Dharma in the Land of Snows.

ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པ་ཤཱཀྱའི་སྲས་གཅིག་པུ། །

ngurmik dzinpa shakyé sé chikpu

Bearer of the saffron robe, heart son of Śākyamuni—

མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

khenchen zhiwatso la solwa dep

great abbot Śāntarakṣita, I supplicate you!

 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་རྒྱལ་ཚུལ་འཛིན་ཅིང་། །

jangchup sempa chögyal tsül dzin ching

Bodhisattva appearing as a Dharma King,

གངས་ཅན་ཁྲོད་འདིར་གདུལ་བྱ་མ་ལུས་པ། །

gangchen trö dir dülja malüpa

in this remote Land of Snows you tamed each and every being in need

སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ་བར་མཛད་པ་ཡི། །

natsok tap kyi dülwar dzepa yi

through a myriad of skillful means—

ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

trisong deutsen zhap la sölwa dep

I supplicate at the feet of Trisong Deutsen!

 

རྣམ་སྣང་སྒྱུ་འཕྲུལ་བོད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ། །

namnang gyutrül bö du ku trungpa

As Vairocana’s magical manifestation, you took birth in Tibet.

དཀའ་བ་དུ་མས་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་བྱོན། །

kawa dumé gyagar yül du jön

Enduring many hardships you journeyed to India.

པཎ་གྲུབ་དུ་མའི་ཐུགས་བཅུད་བོད་དུ་བསྣམས། །

pendrup dumé tuk chü bö du nam

Bringing to Tibet the wisdom essence of the learned and accomplished ones,

ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ཉིན་མོ་བཞིན་དུ་སྤར། །

chö kyi drönmé nyinmo zhindu par

you made the torch of Dharma shine like daylight.

 

འཆི་མེད་གྲུབ་པས་སྐུ་དངོས་ཉིས་བརྒྱ་བཞུགས། །

chimé drupé ku ngö nyipgya zhuk

Since you accomplished immortality, your bodily form remained for two hundred years,

ལི་ཡི་ཡུལ་དུ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལུས་གྲུབ། །

li yi yül du yeshé ö lü drup

and in the land of Khotan you attained the body of light of pristine awareness.

བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་རྗེ། །

kadrinchen gyi lochen bairo jé

Venerable Vairocana, eminent translator of extraordinary kindness,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་མཛོད་ལ། །

sölwa dep so tukjé gong dzö la

I supplicate you, look upon us with compassion!

 

རྗེ་བཙུན་ཁྱེད་ལྟར་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། །

jetsün khyé tar khyenpé yeshé dang

Grant your blessings that we may follow your liberating example

བརྩེ་ཞིང་ཐུགས་རྗེ་མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྟར། །

tsé zhing tukjé dzepé trinlé tar

and accomplish, just as you have,

རྣམ་ཐར་བདག་གིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་རློབས། །

namtar dak gi drupar jin gyi lop

all-knowing wisdom, love, compassion, and activities!

 

ཞེས་པ་འདི་ནི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་གསར་དུ་འཛུག་པར་སྐབས་སུ་དབྱར་གནས་ཀྱི་འཚོགས་འདོན་རྒྱུར། མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བཀོད་པ་དགེ། །

This was arranged by Chokgyur Lingpa as a liturgy for the gathered assembly during the summer monastic retreat (Yarné) at the newly established place for the study and practice of the teachings. May it bring goodness!

 

Translated by Lhasey Lotsawa Translations, revised by Oriane Sherap Lhamo in February 2019.

1.2_20190405_OL

1.2_20190405_OL

1.2_20190405_OL

/imager/images/21626/Barche_Lamsel_Close_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Barche Lamsel Close CGLF

Title:

མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་དང་ལོ་ཆེན་གསོལ་འདེབས།

mkhen slob chos gsum dang lo chen gsol 'debs

Supplication to the Abbot, the Master, the King and the Translator

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A short prayer invoking the Abbot, Master, King and Translator, i.e., Śāntarakṣita, Guru Padmasambhava, Trisong Deutsen, and Vairocana, composed by Chokgyur Dechen Lingpa.