༄༅། །རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། །

Supplication to the Root Guru

 

འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །

okmin chö kyi ying kyi phodrang né

From the dharmadhātu palace of Akaniṣṭha,

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །

dü sum sangyé kün gyi ngowo nyi

the essence of the buddhas of the three times

རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛད་པ། །

rangsem chöku ngönsum tön dzepa

directly shows my mind as dharmakāya–

རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tsawé lamé zhap la sölwa dep

at the feet of the root guru, I supplicate!

 

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (translated by Erik Pema Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Oriane Sherap Lhamo under the guidance of Kyapgön Phakchok Rinpoche), February 2019.

1.2_20190405_OL

1.1_2019.02.07_ML

1.3_20200713_OL