༄༅། །ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བྱེད་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།།

The Spontaneous Fulfilment of All Wishes

Invoking the Great Guru of Uḍḍiyāna

 

by Tertön Rangrik Dorjé

 

ཀྱེ་མ་ཀྱེ་ཧུད་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་འབྱུང་། །

kyema kyé hü, künkhyen pema jung

Kyema Kyehü! All-knowing Padmākara,

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་རྔ་ཡབ་གླིང་པ་མཁྱེན། །

tukjé zik shik ngayap lingpa khyen

father Ngayab Lingpa, care for me!

མཐའ་བཞིའི་མཚོན་ཁ་བོད་ཁམས་སྡང་ལ་ཉེ། །

ta zhi tsön kha bö kham dang la nyé

when Tibet’s borders are at war and hostility is near,

རྒྱལ་བསྟན་ཉི་མ་ནུབ་རིར་འབྱོན་ལ་ཆས། །

gyelten nyima nup rir jön la ché

when the Victors’ teachings are disappearing like the sun passing over the mountains,

བོད་ཁམས་རྗེ་བློན་སྡུག་བསྔལ་ཉེན་ཙང་མནར། །

bö kham jelön dukngel nyen tsang nar

when Tibet’s king and ministers are in torment, worn down by suffering—

མགོན་ཁྱོད་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་བཞིན། །

gön khyö ngön gyi tukdam zhelzhé zhin

then for these, your disciples of this Snowy Land,

གདུལ་བྱ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གངས་ལྗོངས་འདིར། །

dülja chi dang khyepar gangjong dir

Padmākara, my protector, in accordance with your promise,

མཐའ་བཞིའི་དམག་དཔུང་ནད་མཚོན་མུ་གེ་དང་། །

ta zhi makpung né tsön mugé dang

swiftly avert, without exception,

འཇིགས་པ་བརྒྱད་སོགས་རྟེན་འབྱུང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱིས། །

jikpa gyé sok tenjung gyundré kyi

invading armies, disease, war, famine, the eight fears,

བསྡུས་པའི་མི་མཐུན་འགལ་བྱེད་བར་ཆད་རིགས། །

düpé mitün gel jé barché rik

all obstacles, hindrances and adverse circumstance—

མ་ལུས་མྱུར་དུ་བཟློག་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །

malü nyurdu dok chik pema jung

products of the law of cause and effect.

རྒྱལ་བསྟན་དར་རྒྱས་དེར་འཛིན་མཁའ་དང་མཉམ། །

gyelten dargyé der dzin kha dang nyam

May the Victors’ teachings and those that hold, expand and share them be as widespread as the sky!

བཤད་སྒྲུབ་བདུད་རྩིས་འགྲོ་ཁམས་རབ་སྨིན་ནས། །

shedrup dütsi dro kham rap min né

May sentient beings develop and mature, through the nectar of your teachings and practices!

དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

dön nyi lhün gyi druppar dzé du söl

Thus may we spontaneously accomplish the twofold benefit!

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma-siddhi hūṃ

 

ཞེས་པའང་དུས་དང་བསྟུན་པའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའམ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བྱེད་འདི་ནི་གཞུང་ས་ཆེན་མོའི་ཞབས་རིས། །ཞུ་སྐབས་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས་སྤེལ་བ་ཛ་ཡན་ཏུ། །

This Guru Rinpoche invocation, particularly fitting for these times, was composed by Rangrik Dorjé at the request of government officials. Jayantu!

 

Lhasey Lotsawa, 2018. (Translated by Stefan Mang and Kaleb Yaniger. Edited by Libby Hogg.)

/imager/images/21626/Barche_Lamsel_Close_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Padmasambhava

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

འདོད་དོན་ལྷུན་གྲུབ།

'dod don lhun grub

The Spontaneous Fulfillment of All Wishes

Author:

Tertön Rangrik Dorjé

Description:

A brief prayer to Guru Padmasambhava calling him to remember his pledge to come to the aid of Tibet and its people.