Break Prayers

 

༈ སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང་། །

nang drak rik sum lha ngak chökü ngang

May sights, sounds, and awareness in the state of deity, mantra, and dharmakāya

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་འབྱམས་ཀླས་པས། །

ku dang yeshé rölpar jamlé pé

merge boundlessly as the display of kāyas and wisdoms

ཟབ་གསང་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་ལ། །

zap sang neljor chenpö nyamlen la

in the profound and secret practice of the great yoga,

དབྱེར་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག །

yermé tuki tiklé rochik shok

and be of one taste with the indivisible heart bindu.

 

༈ སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །

kyéwa küntu yangdak lama dang

Through all my births may I never be separated from the perfect guru

འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །

drelmé chö kyi pel la longchö ching

and so enjoy the splendor of Dharma.

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །

sa dang lam gyi yönten rap dzok né

Perfecting the virtues of the paths and bhūmis,

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

dorjé chang gi gopang nyur top shok

may I speedily attain the state of Vajradhara.

Recite the Hundred-Syllable Mantra.

 

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (trans. Erik Pema Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Laura Dainty and Oriane Sherap Lhamo), 2019.

1.3_2019.06.22_LD

1.3_2019.08.08_LD

1.3_2019.08.08_LD

/imager/images/22176/Minling_Terchen_HAR_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Minling Terchen Gyurmé Dorjé

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ།

snang grags rig gsum

Break Prayers

Author:

Minling Terchen Gyurmé Dorjé

Description:

Two verses that are chanted before breaks in practice sessions in the Nyingma tradition.

Further Information and Resources:

The first verse, "May sights, sounds, and awareness..." was spoken by Terdak Lingpa Minling Terchen Gyurmé Dorjé before passing into parinirvana. The great Jamyang Khyentsé Wangpo reportedly recited them himself before his own passing.

Vajra sound - a recording of these prayers sung in English, using Erik Pema Kunsang's translation.

Terdak Lingpa Minling Terchen Gyurmé Dorjé series on Lotsawa House
.