༄༅། །རྒྱང་འབོད་གསོལ་འདེབས་འོད་གསལ་སྤྲིན་གྱི་ཐོལ་གླུ་བཞུགས་སོ། །

Luminous Clouds of Spontaneous Song

A Prayer to Call the Guru from Afar

 

by Nyoshul Khen Rinpoché

 

གདོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་རང་བྱུང་འདུས་མ་བྱས། །

döné trödrel rangjung dümajé

Original simplicity, naturally occurring, uncompounded,

གཏིང་གསལ་ཞི་བ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ཀློང་། །

tingsel zhiwa zhönnu bumkü long

profound luminosity and peace, the youthful vase body’s expanse—

ནང་གསལ་མི་གཡོ་ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་མཁྱེན། །

nangsel mi yo chöku lama khyen

Watch over me, dharmakāya guru, whose inner brilliance never wavers!

ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་འཁྱོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chönyi zé sar khyölwar chingyi lop

Bless me to reach exhaustion within dharmatā!1

 

རང་གསལ་མ་འགགས་ལྷུན་གྲུབ་རོལ་པའི་རྩལ། །

rangsel magak lhündrup rölpé tsel

Your expressive play, natural luminosity unceasing, is spontaneously present

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ལ། །

ku dang yeshé zhingkham gyamtso la

as an ocean of kāyas, wisdoms, and pure realms—

རྣམ་པར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་བླ་མ་མཁྱེན། །

nampar longchö dzok kü lama khyen

Watch over me, samboghakāya guru, who fully enjoys the display!

དབྱིངས་རིག་ཚད་ལ་ཕེབས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

yingrik tsé la peppar chingyi lop

Bless me to reach the fullness of awareness and space!

 

ཀུན་ཁྱབ་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་སྣང་སྒྱུ་དྲྭའི་གར། །

künkhyap tukjé tselnang gyu dré gar

As the visible expression of all-pervasive capacity, the magical net’s dance,

མངེས་གདུལ་བྱ་ཡི་ཁམས་ལ་རྟག་རྩེན་པ། །

ngé dülja yi kham la tak tsenpa

You frolic endlessly in the varied realms of disciples to be tamed.

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་ཨོ་ཌཱྀ་ཡ་ན་མཁྱེན། །

trülpé ku chok odiyana khyen

Watch over me Uḍḍiyāna, supreme nirmaṇakāya!

འོད་གསལ་ཉམས་སྣང་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ösel nyam nang pelwar chingyi lop

Bless me, that the visionary experience of luminosity unfolds!

 

རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །

gyel kündü zhel tsawé lama la

Root guru, the single face through which all the Victors gaze,

སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐུར་བལྟ་བའི་མོས་གུས་ཀྱིས། །

sangyé chökur tawé mögü kyi

May my devotion allow me to see you as the dharmakāya buddha,

དགོངས་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ། །

gonggyü jinlap nying gi tiklér khyil

So that the blessings of the Wisdom Lineage seep into my heart’s essence,

རིག་གདངས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་མཐོང་བར་ཤོག །

rikdang chönyi ngönsum tongwar shok

And I may see directly the radiance of awareness—dharmatā!

 

དྲི་མེད་རང་བྱུང་རིག་པའི་ལྟ་བ་རྟོགས། །

drimé rangjung rigpé tawa tok

May I realize the view of stainless, naturally occurring awareness,

བསལ་བཞག་ལས་འདས་སྒོམ་པ་ཚད་ལ་འཁྱོལ། །

sel zhak lé dé gompa tsé la khyöl

And bring to fullness the meditation that goes beyond adding and removing.

སྤང་བླང་བྱ་རྩོལ་བྲལ་བའི་སྤྱོད་མཆོག་གིས། །

panglang jatsöl drelwé chö chok gi

Through the supreme conduct that transcends accepting or rejecting, doing or trying,

འཁོར་འདས་མཉམ་གདལ་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་ཤོག །

khordé nyam del tensi zinpar shok

May I seize the everlasting realm that equally suffuses samsara and nirvana!

 

ཁྱད་པར་འོད་གསལ་ཐོད་རྒལ་གསེང་ལམ་ནས། །

khyepar ösel tögel seng lam né

In particular, through the direct path of Crossing Over to luminosity,2

སྐུ་གསུམ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་གཅིག་ཆར་རྫོགས། །

ku sum lam gyi nangwa chikchar dzok

May the visionary path of the three kāyas be instantly perfected!

འཕོ་ཆེན་འཇའ་ལུས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །

po chen jalü yeshé dorjé yi

By the great transference of the rainbow body, the wisdom vajra,

གཞན་སྣང་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་ཤོག །

zhennang khorwa dong né trukpar shok

May the samsaric perceptions of others be dredged from their depths!

 

མདོར་ན་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་པར། །

dorna di né jangchup matoppar

In short, may the peerless lord of the family, my glorious Lord Guru,

མཚུངས་བྲལ་རིགས་བདག་དཔལ་མགོན་བླ་མ་ཡིས། །

tsungdrel rikdak pelgön lama yi

Look after me without a moment’s separation,

སྐད་ཅིག་འབྲལ་པ་མེད་པར་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །

kechik drelpa mepar jezung té

From now until I attain awakening!

དོན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dön nyi yizhin druppar chingyi lop

Bless me, that the twofold benefit be accomplished just as I wish!

 

ཞེས་པ་འདིའང་རྗེ་བླ་མའི་སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆ་ལག་ཏུ་དོན་གཉེར་དད་དམ་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པ་འགས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་སྐྱེས་བྱ་ནོམ་པ་དང་བཅས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་འི་ཕྱིར་མཁན་མིང་འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེས་དྭངས་བའི་ཡིད་ཀྱིས་སྨོན་པ་སྟེ་དོན་བརྒྱུད་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །གོང་གསལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་ཨོ་ཌཱྀ་ཡ་ན་མཁྱེན། ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བཱི་མ་མི་ཏྲ་མཁྱེན། སོགས་བླ་མ་གང་ལའང་ཞལ་བསྒྱུར་ཆོག་པ་ནི་རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་པའི་མན་ངག་བླ་ན་མེད་པའོ།།

At the earnest request of Gé Lhadzé and her unborn child, rich as they are in earnestness, faith, and sublime wealth, Jamyang Dorje, a scholar merely in name, thought it meaningful to compose this inspired aspiration as a supplement to the Lord Guru’s Ultimate Guru Sādhana of Simplicity. The line above that reads “Watch over me Uḍḍiyāna, supreme nirmaṇakāya!” may be altered to read “Watch over me Vimalamitra, supreme nirmaṇakāya!” In the same way, the name of any other guru may be inserted here, according to the unexcelled pith instructions of Longchenpa the Victor.

Lhasey Lotsawa, 2021 (trans. Maitri Yarnell and Peter Woods, ed. Stefan Mang and Libby Hogg).

  1. This and the following three verses form an aspiration to realize the four visions of thögal.
  2. Or Thögal.
/imager/images/927/Tulku_Urgyen_Rinpoche_93eca88ab369005d17d77b1996ea7170.JPG

Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche

Title:

འོད་གསལ་སྤྲིན་གྱི་ཐོལ་གླུ།

'od gsal sprin gyi thol glu

Luminous Clouds

Author:

Kyapjé Nyoshül Khen Rinpoche

Description:

A piercing supplication to the Guru, written by Kyapjé Nyoshul Khen Rinpoché as an addendum to the Ultimate Guru Sādhana of Simplicity.

Further Information and Resources: