༄༅། །དགེ་བ་སྤེལ་་བའི་སྔགས། །

Multiplying Mantras

 

༈ དབྱངས་གསལ་ནི།

The Vowels and Consonants

ཨོཾ་ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨཱུ་རྀ་རཱྀ་ལྀ་ལཱྀ་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨྃ་ཨཿ ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ་ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ།

om a a i i u u ri ri li li é ai o au am ah | ka kha ga gha nga | tsa tsa dza dzha nya | ta ta da dha na | ta ta da dha na | pa pa ba bha ma | ya ra la wa sha sha sa ha ksha

oṃ a ā i ī u ū ṛ ṝ ḷ ḹ e ai o au aṃ aḥ | ka kha ga gha ṅa | ca cha ja jha ña | ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa | ta tha da dha na | pa pha ba bha ma | ya ra la va | śa ṣa sa ha kṣa

 

༈ རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་ནི།

The Essence of Dependent Origination

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿཡེ་སྭཱཧཱ །།

om yé dhama hé tu tra bha wa hé tunté shanta ta ga to hya wa data té shanytsa yo ni ro dha é wam ba di ma ha shra ma nah yé saha

oṃ ye dharmā hetu-prabhavā hetuṃ teṣāṃ tathāgato hy avadat | teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ svāhā |

 

༈ ཡིག་བརྒྱ།

The Hundred Syllable Mantra

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྲྀཌྷོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་བ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔་ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མེ་མུ་ཉྩ༔ བཛྲི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔

om badzra sata samaya༔ manupalaya༔ badzra sata ténopa༔ tishta dridho mé bhawa༔ suto shyo mé bhawa༔ supo shyo mé bhawa༔ anurakto mé bhawa༔ sarwa siddhim mé traya tstsa༔ sarwa kamasu tsa mé༔ tsittam shri yam kuru hum༔ ha ha ha ha ho༔ bhagawen sarwa tatagata badzra ma mé munytsa༔ badzri bhawa maha samaya sata a༔

oṃ vajrasattva-samayam༔ anupālaya༔ vajra-sattvatven-opatiṣṭha༔ dṛḍho me bhava༔ sutoṣyo me bhava༔ supoṣyo me bhava༔ anurakto me bhava༔ sarva-siddhiṃ me prayaccha༔ sarva-karmasu ca me༔ cittaṃ śreyam kuru hūṃ༔ ha ha ha ha hoḥ༔ bhagavan sarva-tathāgata-vajra mā me muñca༔ vajrī bhava mahā-samaya-sattva āḥ༔

 

༈ སྡིག་པ་འདག་པའི་སྔགས།

Purification

ཨོཾ་གྷེ་ཙ་ན་ཧཱུྃ།

om ghé tsa na hum

oṃ ghecana hūṃ

འདི་བཟླས་པས་བསྐལ་པ་སྟོང་དུ་བསགས་པའི་སྡིག་པ་འདག་གོ །

Reciting this mantra will purify misdeeds accumulated over a thousand eons.

 

༈ ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་གཟུངས་ནི།

The Dhāraṇī For Entering The Spacious City

ཨོཾ་ཨེ་ཧོ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ། བི་ཧོ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ། ཨ་ཧི་རཾ་བི་ན་རཾ་ཤུདྡྷེ་རཾ་ཨ་ཨ་ཨཱཿསྭཱཧཱ། ཨོཾ་བི་ར་སྟི་བི་ར་སྟི་སྭཱཧཱ།

om é ho shuddhé shuddhé bi ho shuddhé shuddhé a hi ram bi na ram shuddhé ram a a ah soha om bi ra ti bi ra ti soha

oṃ e ho śuddhe śuddhe | viho śuddhe śuddhe | ahiraṃ vinaraṃ śuddhe raṃ a a āḥ svāhā | om virasti virasti svāhā |

ཞེས་ལན་བདུན་བཟླས་པས་སྐུ་བསླུས་ཟོས་པ། ཚུལ་འཆལ། དམ་གྲིབ། ཉམས་གྲིབ། མཚམས་མེད་ཀྱི་ལས་སོགས་དག་པར་གསུངས་སོ།

It is said that if you recite this seven times, negativities accrued from partaking of offerings to the noble ones, mistaken conduct, contagion from broken samayas, contagion from downfalls, the five deeds with immediate retribution, and so on, will all be purified.

 

༈ བར་ཆད་ཞི་བའི་སྔགས།

Protection

བླ་མ་དགོངས་འདུས་ལས་རྣལ་འབྱོར་པས་འཕྲེང་བ་ལག་གཡོན་པར་བཟུང་སྟེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ནས་སྔགས་འདི་ལན་བདུན་བརྗོད་པར་བྱའོ་གསུངས།

It is taught in The Combined Realization of All Gurus (Lama Gongdü̈) that the practitioner should pick up his mala in his left hand, place it on the crown of his head, and recite the following mantra seven times:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་མ་ཎི་དྷཱ་རི་བཛྲི་ནི། མ་ཧཱ་པྲ་ཏི་སཱ་རེ་རཀྵ་རཀྵ་མ་མ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ།

om ah hum badzra gu ru dé wa da ki ni ma ni dha ri badzri ni ma ha tra ti sa ré raksha raksha ma ma hum hum pé soha

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-deva-ḍākinī-maṇidhāri-vajrini | mahā-pratisāre rakṣa rakṣa mama hūṃ hūṃ phaṭ svāhā |

འདི་བཟླས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཞི་ཞིང༌། འདི་མེད་ན་ཆོས་བྱེད་པ་རྣམས་བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་དུ་འགྲོ་བས་མི་ཆགས་པ་གལ་ཆེ་ཆེ།

Merely reciting this will pacify obstacles to liberation and omniscience. Conversely, without it practitioners will succumb to the obstacles of māra. Therefore, it is extremely important to recite this mantra continuously.

 

ཕྱག་འཚལ་བའི་སྐབས

Before Prostrations

ཨོཾ་ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱཧཱ། ན་མོ་སུ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱཧཱ། ན་མོ་ཨུཏྟ་མ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱཧཱ།

om na mo manydzu shri yé soha na mo su shri yé soha na mo utta ma shri yé soha

oṃ namo mañjuśiye svāhā | namaḥ suśriye svāhā | nama uttamaśriye svāhā |

ལན་བདུན་བཟླས་ནས་ཕྱག་གཅིག་འཚལ་བས་འབུམ་ཐེར་དུ་འགྱུར་རོ།།

Having recited this seven times before making prostrations, a single prostration will be multiplied into one-hundred thousand.

 

༈ ཕྲེང་བའི་བྱིན་རླབས།

Blessing the Mālā

ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའི་འཁོར་ལོའི་མདོ་ལས།

ཨོཾ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎི་པྲ་ཏ་མ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ།

om ru tsi ra ma ni tra ta ma na yé soha

om ruci-ramaṇi-pravartamanaye svāhā |

ལན་གསུམ་བཟླས་ནས་ཕྲེང་བ་ལ་བཏབ་པས་སྔགས་བྱེ་བར་འགྱུར་རོ།།

It is taught in the Wheel of Dedication Sūtra that if you cast the following three times on your mala, the mantras you recite will be multiplied by ten million.

 

༈ ཐོས་གྲོལ།

Liberation-Upon-Hearing Mantra

འ་ཨ་ཤ་ས་མ་ཧ།

a ah sha sa ma ha

a ā śa sa ma ha

 

Health and Happiness:

 

༈ སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་གཟུངས་ནི།

Dhāraṇī for Medicine Buddha, the Supreme Healer

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་རཱ་ཛ་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭཱཧཱ།

tadyata om bhai sha dzyai bhai sha dzyai ma ha bhai sha dzyai ra dza sa mutga té soha

tad yathā | oṃ bhaiṣajyai bhaiṣajyai mahābhaiṣajya-rājā-samudgate svāhā |

 

Mantra to Reduce Mental Uneasiness and Unhappiness

ཨ་ཨ་ཙིཏྟ་སུ་ཁ་སཾ་སཾ།

a a tsitta sukha sam sam

a a citta-sukha saṃ saṃ |

 

Mantra That Can Help Cure Hundreds Of Different Illnesses

ཨོཾ་ནིར་སེང་ཡེར་རྦད།

om nir seng yer bed

oṃ nir seng yerbed

 

Mantra to Dispel Illness, Demons and Obstructors

འུབ་འུབ༔ ཆུམ་ཆུམ༔ རིལ་རིལ༔ ཉོལ་ཉོལ༔ སོད་སོད༔ པྲ་མོ་སྙིང་ལ་ཐིས༔ པྲ་མོ་ཤ་ལ་ཐིས༔ པྲ་མོ་རུས་ལ་ཐིས༔ ཆོམས་གཏིབས༔ ཁོས་ཕུད༔ སོད་ཅིག༔ ཁ་ལེ་ཆུ་ལེ་ཁ་ཆུ་ལེ་རྦད་སོད༔

up up༔ chum chum༔ ril ril༔ nyöl nyöl༔ sö sö༔ tra mo nying la ti༔ tra mo sha la ti༔ pra mo rü la ti༔ chom tip༔ khö pü༔ sö chik༔ kha lé chu lé kha chu lé bé sö༔

These last three mantras were taught by Guru Rinpoche in The Essence Manual of Oral Instructions.

 

The Mantra for the Guru of Great Bliss (Guru Dewa Chenpo)

ཨོཾ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ

om guru maha sukha siddhi hung

oṃ guru-mahāsukha-siddhi hūṃ |

 

Before Meals

Before eating meat, chant the following lines of homage and mantras three times each, one after the other:

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་བཟང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་བྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chom den dé dé zhin shek pa pel zang la chak tsel lo chom den dé dé zhin shek pa pel jin la chak tsel lo chom den dé dé zhin shek pa nam par röl pa ngön par khyen pa la chak tsel lo

Homage to the Bhagavān Tathāgata Excellent Splendor. Homage to the Bhagavān Tathāgata Courageous One. Homage to the Bhagavān Tathāgata Play of Direct Knowledge.

ཨོཾ་ཨ་བྷི་ར་ཧཱུྃ་ཁེ་ཙ་མཾ་སྭཱཧཱ

om abhira hung khetsa mam soha

oṃ abhira hūṃ khecamaṃ svāhā

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱ།

om badrza sato a

om vajra-sattva āḥ

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི

om mani padmé hum hri

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ

ཨོཾ་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཧྲཱིཿ

om a mi dhé wa hrih

om amitābha hrīh

འ་ཨ་ཤ་ས་མ་ཧ

a ah sha sa ma ha

a ā śa sa ma ha

ཤ་ལ་བཏབ་ནས་ཟོས་ན་ཉེས་པ་ཆུང་ཞིང༌། སེམས་ཅན་རེའང་ངན་སོང་ལས་ཐར་བར་གསུངས་པས་འདི་ཙམ་རེ་མི་ཆགས་པ་མཛད་གལ་ཆེ། སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རུས་པ་ལ། ཀུན་རིག མི་འཁྲུགས་པ། འོད་དཔག བཅུ་གཅིག་ཞལ། རྡོར་སེམས་ཡིག་བརྒྱ། ཡི་གེ་དྲུག་པ། བཏགས་གྲོལ་འབྲུ་དྲུག་སོགས་གཟུངས་སྔགས་དང༌། སྙིང་པོ་བྱིན་རླབས་ཅན་བཏོན་ནས་ཕུའམ་བྱེ་མ་ལ་སྔགས་བཏབ་ནས་ངན་སོང་ལས་ཐར་བ་སོགས་མདོ་རྒྱུད་ནས་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གསུངས་པས་བག་ཡོད་པར་མཛད་འཚལ།

If you recite these mantras [three times each] and then blow on your meat and other food before eating it, it is taught that the negative karma of eating meat will be reduced and the animals whose flesh you are eating will also be freed from the lower realms. This being so, it is very important to always do this. Further, it is taught in both the sutras and tantras that if you recite dhāraṇī mantras such as the mantras of Sarvavid, Akṣobhya, Amitābha, Eleven-faced Avalokiteśvara, the Hundred Syllables of Vajrasattva, the six syllables, the six-syllable mantra that liberates upon wearing, and so on, and other blessed essence mantras, and then blow directly on the bones of any sentient being, or recite the mantras over sand [and then scatter that over the bones], then those beings will be freed from the lower realms and experience countless other benefits. Therefore, please be vigilant about this.

 

Multiplying Virtue

དགེ་སྦྱོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ།

ཨོཾ་དྷུ་རུ་དྷུ་རུ་ཛ་ཡེ་མུ་ཁེ་སྭཱཧཱ།

om dhu ru dhu ru dza yé mu khé soha

oṃ dhuru dhuru jaya mukhe svāhā

ཞེས་ལན་བདུན་བཟས་ན་དགེ་སྦྱོར་བྱེ་བར་འགྱུར་རོ།

By reciting this mantra seven times before dedicating the merit of any virtuous act, that virtue will be multiplied one million times.

 

Before Aspirations

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨོན་ལམ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨོཾ་དྷ་རེ་དྷ་རེ་བྷན་དྷ་རེ་སྭཱཧཱ

chom den dé dé zhin shek pa dak chom pa yang dak par dzok pé sang gyé mön lam tam ché drup pa zi ji kyi gyel po la chak tsel lo om dha ré dha ré bhen dha ré soha

Homage to the Bhagavān Tathāgata Arhat Saṃyaksambuddha, Fulfiller of All Aspirations, the Majestic King! oṃ dhare dhare bandhare svāhā |

ལན་བདུན་བཟླས་ན་སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་འགྲུབ་བོ།

By reciting this mantra seven times, whatever aspirations you make will be fulfilled.

 

Blessing Your Feet

འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས།

ཨོཾ་ཁེ་ཙ་ར་གྷཾ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཐ

om khé tsa ra gham hum hrih ta

oṃ khecara ghaṃ hūṃ hrīḥ ṭha

སྔགས་འདི་ལན་བདུན་བཟླས་ཏེ་རྐང་མཐིལ་ཏུ་བཏབ་ན་རྐང་འོག་ཏུ་སྲོག་ཆགས་གང་ཤི་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷའི་གནས་སུ་སྐྱེ་བར་གསུངས་སོ།། །།

It is taught in the Mañjuśrī Root Tantra that if you recite the following mantra seven times and then blow on the soles of your feet, whatever insects die under your feet will be reborn in the abode of the Thirty-Three Gods.

Translated by Lhasey Lotsawa Translations (trans. Laura Dainty, ed. Libby Hogg)

1.1_2019.05.26_NS

1.1_2019.05.26_NS

1.2_20200401_OL

/imager/images/22058/Buddha_Shakyamuni_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Buddha Śākyamuni

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

Multiplying Mantras

Author:

Kyapgön Phakchok Rinpoche

Description:

This collection of mantras multiplying the effect of your practice extracted from the Sutras and Tantras was arranged by Kyapgön Phakchok Rinpoche.