༄༅། །གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤོག་གཅིག་མ་བཞུགས་སོ། །

The Single Page Practice of the Guru of Great Bliss

 

revealed by Chokgyur Dechen Lingpa

 

རང་རིག་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

rangrik dewa chenpor chaktsel lo༔

Homage to great bliss self-awareness!༔

རང་ཉིད་དབང་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ་པ་ཡི༔

rang nyi wangchen yapyum gompa yi༔

I visualize myself as the Mighty One1 with Consort.༔

ཐུགས་ཀར་ཙིཏྟ་གྱེན་ལ་བསྟན་པ་ནི༔

tukar tsita gyen la tenpa ni༔

In my chest rests my heart pointing upwards—༔

པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཅུང་ཟད་ཁ་བྱེའི་ནང་༔

pema dap gyé chungzé khajé nang༔

an eight-petalled lotus, slightly open.༔

ཀུན་རྫོབ་བྱང་སེམས་ངོ་བོ་ཟླ་བའི་སྟེང་༔

kündzop jangsem ngowo dawé teng༔

Inside, upon a moon disc, the essence of relative bodhicitta,༔

རང་རིག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དཀར་གསལ་མདངས༔

rangrik dewa chenpo karsel dang༔

Resides my own awareness, the Guru of Great Bliss:༔

གཞོན་ཚུལ་སྐུ་ཤ་རྒྱས་ཤིང་ལྷུན་ཆགས་པ༔

zhön tsül kusha gyé shing lhün chakpa༔

His complexion glows white, and he is youthful, corpulent, and impressive.༔

གསང་གོས་ཕོད་ཀ་ཆོས་གོས་དམར་པོ་དང་༔

sang gö pöka chögö marpo dang༔

He wears the secret gown, a wide-sleeved robe, a red Dharma robe,༔

བེར་ཕྱམ་པཎ་ཞྭ་དམར་པོ་ལྷུབ་པར་གསོལ༔

bercham penzha marpo lhubpar söl༔

a cloak, and a red pandita hat.༔

བདེ་བའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་སྟེང་༔

dewé kyiltrung chaknyi nyamzhak teng༔

He is seated in the blissful posture and in his two hands, in equipoise,༔

བདེ་སྐྱོང་སྣོད་དུ་བྂ་ཡིག་དཀར་དམར་མདངས༔

dekyong nö du bam yik karmar dang༔

hold a bliss-sustaining skull-cup containing the reddish white syllable baṃ [བྂ].༔

དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་སྣོད་ནང་ཁེངས༔

dé lé dütsi gyün bap nö nang kheng༔

Nectar oozes from the syllable,༔

དེ་ཡང་ཁ་ལུད་ཙིཏྟའི་ནང་གང་བསམ༔

dé yang khalü tsité nang gang gyur༔

filling the skull-cup and causing it to overflow and enter my heart.༔

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་བལྟས་པ་ལ༔

While gazing into great bliss, recite:༔

ༀ་གུ་རུ་མཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

om guru maha sukha siddhi hum༔

oṃ guru-mahā-sukha siddhi hūṃ༔

ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་གདུང་དབྱངས་འདི་ལྟར་བྱ༔

At the end of the session, chant this yearning song of devotion:༔

བདག་གི་བླ་མ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

dak gi lama guru rinpoché༔

O Guru Rinpoché, my teacher!༔

ད་ལྟ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ན་བཞུགས༔

danta pema ö kyi zhing na zhuk༔

While you remain in the pure land Lotus Light,༔

བོད་འབངས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུང་བས༔

böbang semchen dukngel gyi dungwé༔

we Tibetans and beings are wracked with suffering.༔

ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ཉི་མས་བཏང་སྙོམས་སམ༔

khyé kyi tukjé nyimé tangnyom sam༔

Is the sun of your compassion so indifferent?༔

རེ་ལྟོས་སྐྱོ་བས་སྙིང་ནས་ཁྱོད་དྲན་ནས༔

ré tö kyowé nying né khyö dren né༔

As we think of you with heartfelt hope and despair,༔

གུས་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་མི་གསན་ཅིང་༔

güpé tsechik söldep mi sen ching༔

if you do not listen to our prayers of heartfelt devotion,༔

དད་ལྡན་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་མི་འདྲེན་ན༔

deden dak sok semchen mi dren na༔

if you fail to guide us faithful ones and all other beings—༔

ཡེ་སངས་རྒྱས་པའི་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་མཆིས༔

yé sangyepé göpa chi zhik chi༔

what use is it that you are the primordial buddha?༔

བདག་ཅག་ལུས་ནས་གདུང་བའི་མཆི་མ་འཁྲུགས༔

dakchak lü né dungwé chima truk༔

Physically distressed, we weep tears of torment.༔

ངག་ནི་གསོལ་འདེབས་འོ་འདོད་ལྷང་ལྷང་འབོད༔

ngak ni söldep odö lhang lhang bö༔

Verbally we pray, calling out with piercing longing.༔

ཡིད་ནི་རྩེ་གཅིག་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དྲན༔

yi ni tsechik khyö kyi namtar dren༔

Mentally, wholeheartedly, we recall your liberating life-story.༔

རྫུ་འཕྲུལ་གློག་བཞིན་གུ་རུ་གནས་འདིར་བྱོན༔

dzutrül lok zhin guru né dir jön༔

Like a miracle, quick as lightning, Guru, come to this place!༔

བདེ་གཤེགས་དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་རྣམ་གསུམ་གྱིས༔

deshek könchok tsawa nam sum gyi༔

Encircling you like billowing rainclouds༔

འཁོར་ཚོགས་ཆར་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ལྟར་བཅས་པའི༔

khor tsok chartrin tipa tar chepé༔

are the awakened Three Jewels and three roots.༔

ཕ་ཡིས་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་༔

pa yi tukjé zik shik pemajung༔

Our father, Padmasambhava, look upon us with compassion!༔

བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

bu la jin gyi lop shik ngödrup tsöl༔

Bestow blessings and siddhis on us, your children!༔

ཞེས་པས་ང་ཉིད་དངོས་སུ་སྐད་ཅིག་འོངས༔

Whenever this is uttered, I myself will arrive instantly༔

དེར་ཚོགས་རྣམས་ལ་བྱིན་རླབས་ངེས་པར་ཞུགས༔

and actually bless all those present,༔

རྟགས་ནི་སྣ་རེ་མེད་རེ་ན་ར་ཀན༔

and I vow that a sign of this will appear to each and every one of you.༔

 

འདི་ཡི་སྐུ་རྟེན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་༔

The statue of the Guru of Great Bliss༔

བདག་གི་སྙིང་ཁྲག་གདམས་པ་འདི་ཉིད་ནི༔

together with this instruction, my own heart blood,༔

མ་འོངས་ལྷ་སྲས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱིས་རྙེད༔

will be found in the future by Lhasey and his consort.༔

དེ་དུས་འདི་ཡི་བདག་པོ་ས་བཅུའི་མགོན༔

At that time, when the treasure guardian, who dwells on the tenth bhūmi,༔

ཐང་གི་ལྷ་དང་ནམ་མཁའི་མཚོ་ཡོད་པར༔

will reside at Tanglha and Namkhé Tso.༔

ང་ཡི་སྤྲུལ་པ་ས་མནྟ་བྷ་དྲ༔

An of myself emanation, Samantabhadra,༔

ཤིང་སྟག་ལོ་པ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་འབྱུང་༔

will appear in the Wood Tiger year as a protector of beings.༔

གནས་ལྔར་ཕྱག་མཚན་ལྔ་དང་མཁུར་ཚོས་ལ༔

His five places will bear five marks, his cheeks༔

པདྨའི་རི་མོ་དཔྲལ་བར་དགའ་འཁྱིལ་ཅན༔

will be adorned by pattern of lotuses, on his forehead he will bear the swirl of bliss,༔

ལྟེ་བར་སྨེ་བ་དམར་ནག་སྟག་ཤམ་ཅན༔

at his navel he will have a dark red mole, and he will don a tiger-skin skirt.༔

དེ་ལ་སྐུ་རྟེན་གསུང་གསང་འཕྲོད་པར་གྱིས༔

By encountering this sacred statue and this secret teaching,༔

ཤིན་ཏུ་ས་ཁད་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ༔

This great being will make the teachings spread far and wide༔

མི་ཆེན་ཞིག་འདུན་བསྟན་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས༔

within the realm of this vast open land.༔

ས་མ་ཡ་རྒྱ༔ ཁ་ཐཾ༔ གུཧྱ༔ སྦས་རྒྱ༔

Samaya seal!༔ Khataṃ!༔ Guhya!༔ Concealment seal!༔

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་ལྷོ་རྒྱུད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བདུད་རྩི་ལྔའི་ཤོག་སེར་ལས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་གཏན་ལ་ཕབ་རིམ་བཞིན་དུ་གང་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཁའ་སྤྱོད་འོག་མིན་མཚུར་ཕུའི་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

The incarnated great treasure revealer, Chokgyur Dechen Lingpa, revealed this practice at Lhogyü Namkha Dzö in Dokham. It was transcribed from the yellow parchment of the five amritas by the omniscient victor himself and subsequently copied by his disciple, Pema Garwang Lodrö Tayé in the palace of Tsurpu in the celestial realm of Akaniṣṭa.

 

Lhasey Lotsawa Translations, 2020 (trans. Laura Dainty and Stefan Mang; ed. Libby Hogg).

1.0_20200430_LD

1.0_20200430_LD

1.0_20200430_LD

  1. Hayagrīva.
/imager/images/22248/Guru_Dewa_Chenpo_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Dewa Chenpo

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤོག་གཅིག་མ།

gu ru bde ba chen po'i sgrub thabs shog gcig ma

The Single Page Practice of the Guru of Great Bliss

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A concise practice of Guru Dewa Chenpo, the Guru of Great Bliss.