༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་གཡུ་ཞལ་མ་བཞུགས་སོ། །

The Turquoise-Decked Chamber

Concise Amendment Liturgy for Tukdrup Barché Künsel

 

by Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé

 

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཚོགས་ཁང་པདྨ་དྲྭ་བ་བྱིན་རེ་ཆགས། །

hum hrih, tsok khang pema drawa jin ré chak

Hūṃ hrīḥ! The Lotus Net gathering hall glows with blessings.

ཚོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་དམ་རེ་གཙང༌། །

tsokpé neljor pomo dam ré tsang

The assembled yogis and yoginis have pure samaya.

ཚོགས་གཞོང་པདྨ་བྷཉྫ་རྒྱ་རེ་ཡངས། །

tsok zhong pema bhenza gya ré yang

The lotus and skull gathering vessels are vast and spacious.

ཚོགས་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་བཅུད་རེ་ཆེ། །

tsok dzé yeshé dütsi chü ré ché

The gathered substances—all wisdom amrita—are so very potent.

 

བརྟན་གཡོའི་སྣོད་དུ་སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་གཏིབས། །

tenyö nö du si zhi peljor tip

In the vessel of the inhabited world, the riches of existence and peace are piled up.

རང་ལུས་བྷཉྫར་ཕུང་ཁམས་བདུད་རྩིས་བཀང༌། །

rang lü bhenzar pung kham dütsi kang

The skullcup of my body is filled with the amrita of aggregates and elements.

དྷཱུ་ཏིའི་པད་སྣོད་ཐིག་རླུང་དམར་ཆེན་གཏམས། །

dhuti penö tik lung marchen tam

The lotus vessel of the dhūti is brimming with the great rakta of bindu and prāna.

དབྱིངས་ཀྱི་གཞོང་པར་རིག་པའི་གཏོར་ཆེན་བཤམས། །

ying kyi zhongpar rikpé torchen sham

The great torma of awareness is set out on the tray of basic space.

སྒྲོན་དྲུག་སྦུབས་སུ་སྣང་བཞིའི་འདོད་ཡོན་བཀྲ། །

drön druk bup su nang zhi döyön tra

In the sphere of the six lamps shine the sense pleasures of the four visions.

 

ཁྱད་པར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དམ་ཚིག་རྫས། །

khyepar mé du jungwé damtsik dzé

With these amazing, wondrous samaya substances—

རང་བྱུང་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱན་གྱི་རོལ་མོ་ཡིས། །

rangjung gyutrül gyen gyi rölmo yi

the self-existing ornaments of illusory display—

ཚེ་བདག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

tsé dak nangwa tayé tukdam kang

may the heart of Life Lord Amitāyus be fulfilled!

སྐུ་ལྔའི་ཚེ་དབང་མཐར་ཕྱིན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

ku ngé tsewang tarchin ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of perfecting the life empowerments of the five kāyas!

 

འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

drodül tukjé chenpö tukdam kang

May the heart of the tamer of beings, Great Compassionate One be fulfilled!

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

khorwa dong né trukpé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of dredging the depths of samsara!

དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

kyilkhor tsochok gurü tukdam kang

May the heart of the Guru, supreme lord of the mandala, be fulfilled!

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

nangsi zil gyi nönpé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of overpowering all phenomenal appearance!

 

འགྲོ་མགོན་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

drogön gyelwé dung dzin tukdam kang

May the heart of the guardian of beings Gyelwé Dungdzin be fulfilled!

ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

kham sum wang du düpé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of magnetizing the three realms!

པཎ་ཆེན་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

penchen mawé sengé tukdam kang

May the heart of the great pandit, Mawé Sengé be fulfilled!

མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

khyen nyi yeshé gyepé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of expanding the wisdom of twofold knowledge!

 

གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

guru kyenchok tsülzang tukdam kang

May the heart of Guru Kyenchok Tsülzang be fulfilled!

འདོད་དགུ་ཆར་བཞིན་འབེབས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

dögu char zhin bepé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of showering down a rain of everything desired!

བདུད་འདུལ་འགྲན་གྱི་དོ་མེད་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

düdül dren gyi domé tukdam kang

May the heart of the matchless Tamer of Māras be fulfilled!

བར་ཆད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

barché dü pung jompé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of vanquishing the hordes of obstacle-making māras!

 

དཔལ་ཆེན་འཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

pelchen dzamling gyen chok tukdam kang

May the heart of Glorious Dzamling Gyenchok be fulfilled!

དུག་ལྔ་རང་སར་གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

duk nga rangsar drölwé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of liberating the five poisons within themselves!

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པད་འབྱུང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

dzokpé sangyé pejung tukdam kang

May the heart of the perfect buddha Pemajungné be fulfilled!

ལྷུན་གྲུབ་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

lhündrup drölwa zhiden ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of the four types of spontaneous liberation!

 

ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

khyepar pakpé rikdzin tukdam kang

May the heart of Khyepar Pakpé Rikdzin be fulfilled!

འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐའ་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

drodül trinlé tagyé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of perfecting the activities that tame beings!

ཁྲོ་རྒྱལ་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

trogyel dzutrül tuchen tukdam kang

May the heart of wrathful king Dzutrül Tuchen be fulfilled!

དམ་སྲི་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

damsi dukpa tsarchö ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of annihilating wicked samaya corrupters!

 

ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

traktung dorjé draktsel tukdam kang

May the heart of heruka Dorjé Draktsel be fulfilled!

ཆེ་བཙན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

chetsen drenda drelwé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of incomparable majesty!

དཔལ་ཆེན་སྐལ་ལྡན་འདྲེན་མཛད་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

pelchen kelden drendzé tukdam kang

May the heart of Glorious Kelden Drendzé be fulfilled!

ལས་བཞི་གྲུབ་བརྒྱད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

lé zhi drup gyé choki ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of the four eminent activities and eight accomplishments!

 

གསང་བདག་རཀྵ་ཐོད་ཕྲེང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

sangdak raksha tötreng tukdam kang

May the heart of Lord of Secrets, Raksha Tötreng be fulfilled!

སྲི་ཀེག་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

si kek yülé gyelwé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of vanquishing the assault of si and kek spirits!1

ཁྱབ་བདག་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

khyap dak dechen gyelpö tukdam kang

May the heart of universal lord Dechen Gyelpo be fulfilled!

འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

chimé jalü dorjé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of the deathless, vajra rainbow body!

 

སྒོ་སྲུང་དཔའ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

gosung pawo yapyum tukdam kang

May the hearts of the gate-keeper ḍākas and consorts be fulfilled!

ལས་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

lé zhi lhün gyi drupé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of spontaneously accomplishing the four activities!

མྱུར་མཛད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

nyur dzé pakma drölmé tukdam kang

May the heart of Ever-Swift Noble Tārā be fulfilled!

འབྱུང་བཞི་ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ། །

jung zhi chi yi barché chi ru söl

Dispel the outer obstacles of the four elements externally!

 

གཏུམ་ཆེན་མི་གཡོ་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

tumchen miyo gönpö tukdam kang

May the heart of Fierce Lord Acala be fulfilled!

རྩ་རླུང་ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ། །

tsa lung nang gi barché nang du söl

Dispel the inner obstacles of the nādīs and prānas internally!

གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་བེ་ཅོན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

sangdak dorjé béchön tukdam kang

May the heart of Lord of Secrets, Dorjé Bechön be fulfilled!

འཁྲུལ་རྟོགས་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ། །

trültok sangwé barché ying su söl

Dispel the secret obstacles of confused thought into basic space!

 

ཁྲོ་རྒྱལ་སྨེ་བ་བརྩེགས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

trogyel méwa tsekpé tukdam kang

May the heart of wrathful king Mewatsekpa be fulfilled!

གྲིབ་དང་མི་གཙང་འབྱུང་ལྔའི་ཀློང་དུ་སྦྱོངས། །

drip dang mi tsang jung ngé long du jong

Purify veils and impurities within the five elements’ expanse!

འཆི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

chi dak lé kyi shinjé tukdam kang

May the heart of Lord of Death, Action Yamaraja be fulfilled!

དུས་མིན་འཆི་ཟློག་བསྟན་དགྲ་ཁྲོམ་ལ་ཐོབ། །

dümin chi dok tendra trom la top

Avert untimely death and descend upon the doctrine’s foes!

 

དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་བདག་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

durtrö dakpo dakmö tukdam kang

May the hearts of the lords and ladies of the charnel grounds be fulfilled!

ཟས་ནོར་ཕྱུགས་སྤེལ་དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་ཆིངས། །

zé nor chuk pel dra jak chom kün ching

Increase food, wealth, and livestock! Paralyze enemies, bandits, and thieves!

ཞིང་སྐྱོང་ལྷ་སྨན་མཆེད་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

zhing kyong lhamen ché ngé tukdam kang

May the hearts of the Five Sisters—the realm protectors and medicine gods—be fulfilled!

མཆོག་ཐུན་དངོས་སྩོལ་དུས་འཁྲུག་མཐའ་དམག་ཟློག །

chok tün ngö tsöl dü truk tamak dok

Bestow the supreme and common siddhis! Avert times of strife and border attacks!

 

གཏེར་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་བཙུན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

tersung dorjé khyungtsün tukdam kang

May the heart of treasure guardian Dorjé Khyungtsünma be fulfilled!

རྣལ་འབྱོར་འཁོར་སྐྱོངས་ཐུགས་ཏིག་མཁའ་ཁྱབ་སྤེལ། །

neljor khor kyong tuktik khakhyap pel

Support the yogis and their circles and make the Heart Essence spread throughout space!

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གྱི། །

tsa sum kün dü nangsi zilnön gyi

May the hearts of the mandala deities of Glorious Subjugator of All Appearances—

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་སུ་བསྐང༌། །

kyilkhor lhatsok tukdam ying su kang

embodiment of the three roots—be fulfilled in basic space!

 

བདག་ཅག་མ་རིག་དབང་གྱུར་སྒོ་གསུམ་གྱིས། །

dakchak marik wang gyur gosum gyi

Whatever transgressions of the root and branch samayas

རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ལས་འགལ་བ་རྣམས། །

tsawa yenlak dam lé gelwa nam

we have committed in deed, speech, or thought under ignorance’s power,

གདོད་ནས་མ་བྱུང་མ་སྐྱེས་མི་གནས་པར། །

döné majung makyé miné par

are originally unarisen, unborn, unabiding—

རྣམ་དག་ཡེ་གྲོལ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་བཤགས། །

namdak yédröl chenpö ngang du shak

within the great state of pure, primordial liberation, we confess all!

 

ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

tsé wang longchö choki ngödrup tsöl

Bestow long life, mastery, enjoyments, and the supreme siddhis!

འཁྲུལ་རྟོག་བག་ཆགས་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་ཟློག །

trültok bakchak chönyi ying su dok

Avert confused thoughts and habits back into the space of dharmatā!

ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་གདངས་རྩལ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

lhündrup nang zhi dang tsel tarchin né

Perfecting the manifest expression of the four visions of spontaneous presence,

ཀ་དག་ཆོས་ཟད་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ངང༌། །

kadak chözé zhönu bumkü ngang

within the ever-pure, youthful vase body of the exhaustion of phenomena,

ཀུན་བཟང་པདྨ་རྒྱལ་པོ་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །

künzang pema gyelpo chok drup shok

may we accomplish the supreme Ever-Excellent Lotus King!

 

སྐལ་ལྡན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེ་ལྗོངས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་མགོ་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་བརྒྱ་ཕྲག་རྩོམ་པའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན། གང་ཤར་རང་གྲོལ་གྱིས་རི་མོ་གློག་གི་གར་མཁན་ལྟར་དགེ་བའི་མཚན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སྣང་བའང་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག། །།

When the fortunate Pema Garwang Lodrö Tayé was traveling through the lands of Tibet and, on the tenth day of the eleventh month, performing several hundred gathering offerings in the Turquoise-Decked Chamber, the middle storey of Samyé, this manifested to him as spontaneous self-liberation, like the dance of lightning through the sky, accompanied by virtuous omens. May it be of benefit!

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (trans. Erik Pema Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Laura Dainty and Oriane Lavole), 2019

2.0_20191112_LD

2.0_20191112_LD

2.0_20191119_OL

  1. Si (sri) are harmful spirits who act in series, at repeated intervals of time. Kek (keg) are likewise time-related dangers, such as obstacle years.
/imager/images/21626/Barche_Lamsel_Close_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Padmasambhava

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

སྐོང་བ་གཡུ་ཞལ་མ།

skong ba g.yu zhal ma

The Turquoise-Decked Chamber

Author:

Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé

Description:

A concise amendment liturgy (bskang ba) composed by Jamgön Kongtrül Rinpoche for The Guru's Heart Practice, Dispeller of All Obstacles (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel).