༄༅། །བཀའ་གསང་ཟབ་ཆོས་མཁའ་ཁྱབ་རང་གྲོལ་ལས༔ སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་མྱུར་ལམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་བརྗོད་ཉེས་ལྟུང་དྲུང་ནས་འབྱིན་པ་བཞུགས་སོ༔

Uprooting Downfalls by Reciting the Names of the Buddhas: The Swift Path to Complete Awakening in a Single Instant༔

from the Profound Secret Teachings of The Natural Liberation Pervading Space (Khakhyap Rangdröl)༔

 

revealed by Nyala Pema Düdül

 

སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་མྱུར་ལམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རིམ་པ་ནི༔

For the Recitation of the Names of the Buddhas: The Swift Path to Complete Awakening in a Single Instant, proceed as follows:༔

མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བརྒྱུད་པ་དགུ་ལྡན་གྱི་བླ་མ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དྲུག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ༔

khakhyap semchen tamché kyi dön du gyüpa guden gyi lama nam dang yidam gyü dé zhi druk gi kyilkhor lha tsok nam dang magyü khandro gyatsö tsok la chaktsel zhing kyap su chio༔

Gurus with ninefold lineage,1 yidams and mandala deities of the four and six tantric classes, and ocean-like gatherings of ḍākinīs from the yogini tantras, for the benefit of all beings throughout the whole of space, I pay homage to you! I take refuge in you!༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པའི་ཕན་ཡོན་གཟུགས་ཅན་གྱུར་ན་ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་མི་ཤོང་ངོ་༔

If the benefit of reciting this only once were to assume form, it could not be contained within the entirety of space.༔

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟིགས་དང་གཙུག་ཏོར་ཅན་དང་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་དང་འཁོར་བ་འཇིགས་དང་གསེར་ཐུབ་དང་འོད་སྲུང་དང་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་ཏེ་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་ཡབ་ཡུམ་སྲས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་ཆིའོ༔

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangyé nampar zik dang tsuktor chen dang tamché kyop dang khorwa jik dang sertup dang ösung dang shakya tupa la sok té kelzang sangyé tong gi yap yum sé khor dang chepa nam la chaktsel zhing kyap su chio༔

Blessed, thus-gone, worthy, complete and perfect Buddhas Vipaśyin, Śikhin, Viśvabhū, Krakucchandra, Kanakamuni, Kāśyapa, and Śākyamuni—the thousand male and female buddhas of the Excellent Aeon together with your retinue and heirs, to you I pay homage; in you I take refuge!2

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་སངས་རྒྱས་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཀློག་པ་དང་མཉམ་པར་འགྱུརརོ༔

By reciting this once, you will become one with the wisdom hearts of these buddhas. Moreover, it is equivalent to reciting the entire eighty-four thousand collections of Dharma.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་བརྩེགས་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa nampar tsekpa jewa trak gyé gangé lung gi jema nyé kyi drang dang nyampa nam la chaktsel lo༔

Homage to the thus-gone, worthy, complete and perfect Buddha, Equal to the Number of Stacked Grains of Sand in One Hundred Million Ganga Rivers.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་ཀློག་པ་དང་མཉམ་མོ༔

Reciting this once is the same as reciting The Great Collected Words of the Victorious Buddha.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མངོན་རྫོགས་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa ngön dzok tönpa chunyi la chaktsel lo༔

Homage to the twelve tathāgatas, the supreme and completely perfect teachers.3

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་བསྐལ་པ་ཆིག་ཁྲི་དང་ཉིས་ཁྲི་དང་སུམ་ཁྲི་དང་བཞི་ཁྲི་དང་ལྔ་ཁྲི་དང་དྲུག་ཁྲི་དང་བདུན་ཁྲི་དང་བརྒྱད་ཁྲི་དང་དགུ་ཁྲི་དང་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཅིག་དང་ཁྲི་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་འདག་གོ༔

Reciting this once will purify the obscurations accumulated in 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000, 110,000, or 120,000 aeons.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྣང་བ་དམ་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa ting ngé dzin nyimé kyilkhor nangwa dampé pel la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgata Glorious Samādhi of the Radiant Sun Aura.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་བསྐལ་པ་བདུན་ཁྲིའི་བར་དུ་འགྲོ་ཀུན་མུན་པ་སེལ་བའི་སྣང་བྱེད་དུ་འགྱུར་རོ༔

Reciting this once will illuminate the darkness of all beings for seventy thousand aeons.༔

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡན་ལག་བླ་མ་དང་ཉི་འོད་དང་ཏ་ལའི་རྒྱལ་པོ་མངོན་པར་འཕགས་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dewar shekpa yenlak lama dang nyi ö dang talé gyelpo ngönpar pakpé pel la chaktsel lo༔

Homage to the sugatas Unsurpassed Qualities, Rays of the Sun, and Glorious Supreme Tala King.

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་སེམས་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་བཅད་པ་དང༌། སྲོག་བཅད་པ་དང༌། ཤ་ཟོས་པའི་སྒྲིབ་པ་འདག་གོ༔

Reciting this once will purify the obscurations of having severed the limbs of beings, of having taken lives, and eaten meat.༔

བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྣང་བའི་དཔལ་དང་དྲི་མེད་མཐའ་ཡས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dewar shekpa nangwé pel dang drimé tayé la chaktsel lo༔

Homage to the sugatas Glorious Radiance, and Infinite Purity.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་ཚེ་རབས་ནས་མ་བྱིན་པ་བླངས་པའི་སྒྲིབ་པ་འདག་གོ༔

Reciting this once will purify the obscurations caused by taking what is not given throughout all past lives.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་འོད་དང་ཟླ་ལྟར་དཀར་དང་གཟི་བརྗིད་ངེས་པར་རྣམ་པར་གནོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa da ö dang datar kar dang ziji ngepar nampar nönpa la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Moonlight, White Like the Moon, and Heroic Splendor.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་བགྲོད་བྱ་དུ་མ་ཞིག་དང་འགྲོགས་ཤིང་མི་ཚངས་པ་སྤྱོད་ཀྱང་སྒྲིབ་པ་འདག་གོ༔

Reciting this once will purify the obscurations of having had many partners and engaged in sexual misconduct.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདེ་བ་ཐོབ་དང་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa dewa top dang drima mepé ö la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Strength of Happiness, and Stainless Light.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་འདོད་ཆགས་དབང་གིས་སྡོམ་པ་ཉམས་པའི་སྒྲིབ་པ་འདག་གོ༔

Reciting this once will purify the obscurations of having broken vows under the influence of desire.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་དང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa nampar gyel dang nampar gyelwé yang la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Completely Victorious and Melody of the Victors.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་བགྱིས་པའི་སྒྲིབ་པ་འདག་གོ༔

Reciting this once will purify the obscurations created by engaging in the ten non-virtues.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་བའི་སྒྲོན་མ་དང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མངའ་དང་རིན་ཆེན་ཟླ་འོད་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་རྔ་སྒྲའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa dawé drönma dang nampar gyelwé nga dang rinchen da ö kyapné dampa ngadré gyelpo la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Moon-like Lantern; Victorious Lord; and Jewel Moonlight, Noble Refuge, King of the Drumbeat.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་ལྕི་བ་བཞིའི་སྒྲིབ་པ་འདག་གོ༔

Reciting this once will purify the obscurations of the four heavy downfalls.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་སྣང་བ་དང་ཀུན་ཏུ་སྤོས་དང་སྤོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་མེ་ཏོག་ལ་དབང་བའི་སྟོབས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa öpakmé nangwa dang küntupö dang pö kyi gyelpo dang metok la wangwé top kyi gyelpo la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Boundless Light, Universal Fragrance, King of Fragrance, and Mighty Ruler of Flowers.༔

ཚུལ་ཁྲིམས་མ་སྲུང་བ་དང་འདུལ་ཁྲིམས་ལ་ལྷད་ཞུགས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཉམས་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བའི་སྒྲིབ་པ་དག་གོ༔

This will purify the obscurations of not having kept your discipline, of your vinaya discipline being corrupted, bodhicitta having degenerated, and keeping incorrect discipline.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱལ་པོ་དང་སྤོས་འོད་བཏང་དང་རིན་ཆེན་མེ་འོད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa tsangpé wangchuk gi gyelpo dang pö ötang dang rinchen me’ö rap tu selwa la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Powerful Lord Brahmā, Delightful Fragrance, and Brilliant King of Jewels.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་འཕྲོག་ཅིང་ཟོས་པ་དང་དགེ་འདུན་སྨད་པའི་སྒྲིབ་པ་དག་གོ༔

Reciting this once will purify the obscurations of having stolen the property of sanghas from any locality, consumed the sangha’s property, and denigrated the sangha.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསེར་འོད་དམ་པ་དང་གསེར་ལྟར་སྣང་བ་དང་འོད་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa ser ö dampa dang ser tar nangwa dang ö chenpo tsemepa la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Golden Light, Golden Luster, and Boundless Light.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་གསུང་རབ་ཀྱི་དཀོར་དང་མཆོད་རྟེན་གྱི་དཀོར་དང་དགེ་བ་བཅུའི་དཀོར་ཟོས་པའི་སྒྲིབ་པ་དག་གོ༔

Reciting this once will purify the obscurations of having consumed offerings made on behalf of the Buddha’s teachings, for stūpas, and for the sake of the ten virtues.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲི་མེད་འོད་གསལ་རྒྱལ་དང་མེ་འོད་དང་སྤོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa drimé ösel gyel dang me’ö dang pö kyi pel la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas King of Stainless Light, Light of Fire, and Glorious Fragrance.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་སྤོས་ཀྱི་དཀོར་དང་བླ་མའི་དཀོར་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་དཀོར་ཟོས་པའི་སྒྲིབ་པ་དག་གོ༔

Reciting this once will purify the obscurations of having appropriated offerings made for incense or for Secret Mantra, and offerings meant for the Guru.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་བའི་མཛོད་དང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa rinchen gyelwé dzö dang rinchen gyeltsen la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Royal Treasure of Jewels, and Precious Victory Banner.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་ཁལ་རྟ་ཞོན་པའི་སྒྲིབ་པ་འདག་པ་དང་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔

Reciting this once will purify the obscurations of having ridden pack horses. You will also hereby attain immeasurable merit.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་འབྱུང་བ་དང་མེ་ཏོག་གི་བཀོད་པ་སྣང་བར་མཛད་པ་ཞེས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa rinchen jungwa dang metok gi köpa nangwar dzepa zhepa la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Jewel Mine, and Brilliant Array of Flowers.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་བསྐལ་པ་འབུམ་ཕྲག་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གནས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་འགྱུར་རོ༔

By reciting this once, for hundreds of thousands of aeons—an inconceivable period of time—you will be free of obstacles to generating bodhicitta and accomplishing awakening.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa gyelwa gyatsö tsok dang chepa nam la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgata King with an Ocean-Like Retinue.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་སྒྲིབ་པ་དག་གོ༔

Reciting this once will purify the obscurations of having broken secret mantra samayas.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐུ་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa tuchen tsöndrü kyi ngepar jungwa la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgata Renunciant of Diligent Strength.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་མདོ་སྡེ་ཀློག་པ་དང་མཉམ་མོ༔

Reciting this once is the same as reading the Collection of Sutras.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་བརྟན་པ་ཞི་བ་དུལ་བ་ཕ་རོལ་གྱི་སྟོབས་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa dorjé pawo tenpa zhiwa dülwa paröl gyi top rap tu jompa la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgata Firm, Peaceful, Gentle and Powerful Vajra Hero, Transcendent Conqueror.

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ཀློག་པ་དང་མཉམ་མོ༔

Reciting this once is the same as reading the Three Collections of Scriptures.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རི་རབ་རྣམ་པར་གནོན་པ་དང་རིན་ཆེན་སྣང་བའི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa rirap nampar nönpa dang rinchen nangwé chöten la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Heroic King of Mountains, and Stupa of Jewel-Like Radiance.

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་དུག་ལྔས་གནོན་པའི་སྒྲིབ་པ་འདག་པ་དང་སྐྱེ་བ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་མི་འབྲལ་བའོ༔

Reciting this once will purify the obscurations of having been overcome by the five poisons. It will also ensure that you are never parted from the buddhas throughout all your lifetimes.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྙིང་པོ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས་དམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa nyingpo zil gyi nönpa dang rinpoché duk dampa la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Single Essence that Overpowers All and Noble Umbrella of Jewels.

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་བསྐལ་པ་མངོན་བྱང་གི་བར་དུ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེས་ཟིན་པར་འགྱུར་རོ༔

By reciting this once you will be embraced by the buddhas’ compassion until the aeon of Complete Purification.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཆི་མེད་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན་པ་རྣམས་དང་མ་ཆགས་པདྨའི་སྤྱན་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa chimé tsepakmé gön tsé yi bumpa dzinpa nam dang machak pemé chen chen la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Holders of the Vase of Longevity of the Deathless Protector Amitāyus, and Desireless Lotus Eyes.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་འཆི་བ་ལས་ཐར་པ་དང་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ༔

By reciting this once you will be freed from death and reborn in the Heaven of the Thirty-Three.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་དཔལ་དང་སེངྒེའི་དབྱངས་དང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་དཔལ་དང་གླང་པོ་དམ་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa rinchen metok kün tu nangwé pel dang sengé yang dang nampar trülpé pel dang langpo dampé pel la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Glorious Jewel Flower, Strength of Power; Song of the Lion; Glorious Emanation, and Glorious Noble Elephant.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་བསྐལ་པ་ཁྲག་ཁྲིག་གམ་གྲངས་མེད་དམ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་སྒྲིབ་པ་འདག་གོ༔

By reciting this once, the obscurations accumulated over a million or uncountable, inconceivable aeons will be purified.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གདུགས་དམ་པའི་དཔལ་དང་པདྨོའི་དཔལ་དང་དགའ་བའི་དཔལ་དང་རིན་ཆེན་དམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa duk dampé pel dang pemö pel dang gawé pel dang rinchen dampa la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Glorious Noble Umbrella, Glorious Lotus, Glorious Goodness, and Sacred Jewel.༔

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་བསྐལ་པ་འབུམ་ཕྲག་གམ་མང་པོའམ་གྲངས་མེད་པའི་སྒྲིབ་པ་འདག་གོ༔

By reciting this once, the obscurations of a hundred thousand, many, or countless aeons will be purified.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་ཟླ་བས་བརྒྱན་པ་མཁས་པ་གཟི་བརྗིད་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa rinchen özer dawé gyenpa khepa ziji drayang kyi gyelpo la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgata Jewel-like Moonlight which Adorns the Wise, King of Eminent Melodies.༔

ཞེས་བརྗོད་ན་སྟོང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་སྐྱེ་བའོ༔

If you recite this, you will be reborn as the universal monarch of a thousandfold realm.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ལས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ངེས་པར་སེལ་བ་གཟི་བརྗིད་འབྱུང་བའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa chö tamché kyi tsül lé nampar trülpa ngepar selwa ziji jungwé gyelpo la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgata Mighty King Who Clears Away the Delusory Appearances of All Phenomena.

ཞེས་བརྗོད་ན་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱའོ༔

If you recite this, you will become awakened in a single lifetime and body.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa dawé kyilkhor nampar dakpa la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgata Stainless Moon.

ཞེས་བརྗོད་ན་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱའོ༔

If you recite this, you will swiftly reach awakening.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པར་གནོན་པའི་དཔལ་དང་དང་པོའི་སེམས་བསྐྱེད་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་མཛད་དང་མགོན་པོ་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa ting ngé dzin nampar nönpé pel dang dangpö semkyé tetsom chö dzé dang gönpo mitrukpa la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Glorious Heroic Samādhi, Clearing all Doubts for First Rousing Bodhicitta, and Imperturbable Protector.

ཞེས་བརྗོད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་མ་ཐོབ་བར་དུ་སྡིག་སྒྲིབ་དག་ཅིང་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་སྒོ་ཆོད་ནས་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་དང་མི་འཁྲུགས་པའི་ཞིང་དུ་པདྨོ་ལས་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའོ༔

If you recite this, your misdeeds and obscurations from now until awakening will be purified, and the door for taking rebirth in the three lower realms will be closed. You will attain genuine, complete awakening and be miraculously reborn within a lotus in Akṣobhya’s pure realm.༔

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་དང་འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པའི་དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་དང་རབ་ཏུ་བརྟན་པའི་ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་བརྩེགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dezhin shekpa gönpo öpakmé dang özer küné pakpé peltsek gyelpo dang rap tu tenpé yönten norbu tsekpé gyelpo la chaktsel lo༔

Homage to the tathāgatas Protector Amitābha, King of Massive Splendor, and King of Heaps of Jewel-Like Steadfast Qualities.

འདི་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་ད་ནས་བཟུང་སྟེ་བསྐལ་པ་དུང་ཕྱུར་དྲུག་གམ་བྱེ་བ་ཕྲག་འབུམ་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་གཉིས་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་བསྐལ་པ་གྲང་མེད་པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱི་བར་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ༔

By reciting this once, without a doubt, you will be reborn in Sukhāvatī from now on for six hundred million or nine million six hundred thousand aeons, in short for aeons as countless as the grains of sand on the banks of the River Ganges.༔

ཞེས་པ་འདི་ནི་གྲུབ་ཆེན་འཇའ་ལུས་པ་ཆེན་པོ་པདྨ་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་ནོ། །

This is the blessed vajra-speech of Pema Düdül, the mahāsiddha who attained the great rainbow body.

 

༈ བཀའ་འགྱུར་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་གཟུངས་ལས་ཆ་ཤས་བཞུགས་སོ། །

Homages Extracted from The Dhāraṇīs That Encapsulate the Essence of the Kangyur, the Collected Words of the Buddha4

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་མེ་ཏོག་དབང་གི་སྟོབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangyé rinpoché metok wang gi top la chak tsel lo༔

Homage to the blessed, thus-gone, worthy, complete and perfect Buddha, Jewel Flower, Strength of Power.༔

མི་ཚངས་པ་སྤྱད་པའི་སྡིག་པ་འདག་པར་གསུངས་སོ༔

It is taught that reciting this will purify misdeeds of sexual misconduct.༔

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཟླ་འོད་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangyé da ö kyapné dampa dra lé nampar gyelwa la chaktsel lo༔

Homage to the blessed, thus-gone, worthy, complete and perfect Buddha, Moonlight Sublime Refuge, Conqueror of Foes.༔

མནའ་ཐོན་པའི་སྡིག་པ་དག་སྟེ་ཚེ་འཕེལ་ལོ༔

Reciting this purifies the misdeeds of swearing, and increases lifespan.༔

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangyé dorjé rap tu jompa la chaktsel lo༔

Homage to the blessed, thus-gone, worthy, complete and perfect Buddha, Vajra Conqueror.༔

ཚོང་ཁེ་སྤོགས་བྱས་པའི་སྡིག་པ་འདག་པར་གསུངས་སོ།། །།

It is taught that reciting this will purify misdeeds accumulated through engaging in business.༔

 

Lhasey Lotsawa, 2020 (trans. Laura Dainty and Stefan Mang).

2.1_20200619_OL

2.1_20200619_OL

2.1_20200619_OL

  1. The nine lineages of the Nyingma tradition: 1) the mind-direct lineage of the victorious ones (rgyal ba dgongs), 2) the sign lineage of the vidyādharas (rig 'dzin brda), 3) the aural lineage of realized beings (gang zag snyan), 4) the ḍākinī’s seal of entrustment lineage (mkha' 'gro gtad rgya), 5) the lineage empowered by aspiration (smon lam dbang bskur), 6) the lineage of prophetically declared succession (bka' bab lung bstan), 7) the lineage of yoga siddhis (dngos grub rnal ’byor), 8) the lineage of blessed samaya substances (byin rlabs dam rdzas), and 9) the written lineage of yellow scrolls (tshig brgyud shog ser). While 1)-3) remain constant, listings of the following six lineages vary. Following Dan Martin, this list is drawn from Mkhyen rab rgya mtsho 1557 (1981) 256.4.
  2. These are the names of the seven successive buddhas (sangs rgyas rabs bdun) invoked in The Auspicious Verses of the Seven Successive Buddhas (Toh. 821, sangs rgyas rabs bdun gyi bkra shis kyi tshigs su bcad pa).
  3. These are the twelve founding teachers (ston pa bcu gnyis) of the Great Perfection (rdzogs chen).
  4. A famous treasure revealed by Guru Chöwang.
/imager/images/22058/Buddha_Shakyamuni_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Buddha Śākyamuni

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་བརྗོད་ཉེས་ལྟུང་དྲུང་ནས་འབྱིན་པ།

sangs rgyas kyi mtshan brjod nyes ltung drung nad 'byin pa

Uprooting Downfalls

Author:

Nyala Pema Düdül

Description:

This compilation of verses of homage invoking various buddhas presents a powerful method for purifying obscurations and accumulating merit, amounting to reciting the Kangyur in its entirety. It was revealed as a treasure by Nyala Pema Düdül.